FILEMON 1

1Taretan Filemon! Kaula, Paulus, se etahan e penjara lantaran Isa Almasih, asareng taretan Timotiyus, noles serrat paneka ka sampeyan 2sareng ka sadajana jema'at se akompol e compo'na sampeyan; jugan ka taretan Apfiya, sareng Arkhipus kanca saparjuwanganna sampeyan sareng kaula. 3Moga-moga Allah Rama sareng Guste Isa Almasih aparenga berkat sareng kataremtemman ka sampeyan. 4Sabban adu'a, kaula nyebbut asmana sampeyan sareng asokkor ka Allah. 5Sabab kaula mereng ja' sampeyan parcaja ka Guste Isa sareng taresna ka sadajana ommadda Allah. 6Panyo'on kaula ka Guste Allah moga-moga kaula sadaja se ataretanan sareng sampeyan madhatengnga pangarteyan se lebbi raja parkara berkadda Allah se ekaandhi' kaula sareng sampeyan lantaran sampeyan sareng kaula daddi settong bi' Almasih. 7Taretan Filemon, kataresna'anna sampeyan ka sadajana ommadda Allah, maperak ate kaula sareng maraja ate kaula! Sampeyan maperak atena sadajana ommadda Allah. 8Lantaran paneka, menangka taretan se saiman, kaula bisa saos marenta sampeyan ngalakone ponapa se koduna elakone sampeyan. 9Nangeng lantaran kaula taresna ka sampeyan, kaula namong nyo'ona ka sampeyan. Kaula paneka oreng towa, se samangken etahan e penjara polana Isa Almasih. 10Kaula badha se eso'ona ka sampeyan kaangguy Onesimus, ana' kaula e dhalem Almasih. Sabab e dhalem penjara paneka kaula ampon daddi rama rohanina. 11Gi' dhimen oreng paneka ta' aguna ka sampeyan, namong samangken aguna, banne namong ka sampeyan, jugan ka kaula. 12Samangken oreng se ekaase'e kaula paneka, sareng kaula epakon abali ka sampeyan. 13Salerressa sareng kaula terro ekapolonga e ka'iya menangka gantena sampeyan, sopaja Onesimus ganeka kengeng abanto kaula saabidda kaula etahan e penjara lantaran aberta'agi Kabar Bagus dhari Allah. 14Nangeng kaula ta' apa'-ponapa'a mon sampeyan gi' ta' mopakat. Kaula asennengngan manabi sampeyan ngalakone ganeka dhari kaehlasanna sampeyan dibi'. Daddi kaula ta' maksa'a. 15Kadiya, Onesimus paneka tapesa sareng sampeyan kaangguy sabatara bakto sopaja oreng paneka bisa ekaandhi' sampeyan pole kaangguy saterrossa. 16Ban samangken oreng paneka banne namong dunor kaangguy ka sampeyan; lebbi dhari ganeka. Oreng paneka sasama Kristen se kakase. Oreng paneka ce' rajana gunana ka kaula, ponapa pole ka sampeyan! Tanto saos oreng paneka ce' aguna menangka dunor, jugan menangka taretan e dhalem Guste Isa! 17Daddi, manabi sampeyan nganggep kaula paneka kanca sasama Kristenna, tarema'agi pole Onesimus paneka akadi sampeyan se narema kaula. 18Manabi Onesimus paneka gadhuwan sala otaba otang ka sampeyan, dinggal kaula se nanggunga sadajana. 19Ngereng kaula nolesa dibi' e ka'iya: Kaula, Paulus, alonasana sadajana otangnga. (Tanto saos kaula ta' maemoda sampeyan ja' sampeyan dibi' kaagungan otang ka kaula, enggi paneka odhi'na sampeyan se anyar menangka oreng Kristen.) 20Daddi, taretan, bit asmana Pangeran, ngereng tolong kaula, paperakkagi ate kaula menangka taretan e dhalem Almasih. 21Kaula noles sorat paneka polana kaula yakin ja' sampeyan tanto norodi panyo'on kaula. La'-mala' kaula oneng ja' sampeyan tanto alampa'agi lebbi dhari se eso'on kaula. 22Sabatara paneka, sadhiya'agi kamar e compo'na sampeyan, sabab kaula ngarep Allah ngabbuli du'ana sampeyan sadaja sareng mabali kaula ka sampeyan. 23Epafras, se apolong sareng kaula e penjara lantaran Isa Almasih, akerem salam ka sampeyan. 24Tarema jugan salamma ca-kanca kaula: Markus, Aristarkhus, Demas sareng Lukas. 25Moga-moga Guste Isa Almasih aberkadi sampeyan. Salam kaula, Paulus


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\