ROMA 12

1Tan-taretan! Allah paneka ce' saena ka sampeyan sareng kaula sadaja. Ganeka sababba kaula nyo'on kalaban gu-onggu sopaja sampeyan ngatorragi aba'na menangka kurban odhi' se malolo kaator ka Allah ban se masenneng panggaliyanna. Kadi ganeka koduna sampeyan abakte ka Allah. 2Sampeyan ja' atoro' ka atoran-atoranna dunnya paneka. Dinggal me' olle Allah se ngoba pribadhina sampeyan sampe' daddi anyar, sopaja sampeyan aoba. Kalaban sapaneka sampeyan sanggup ngaonenge kasokanna Allah -- enggi paneka pa-ponapa se sae sareng se masenneng panggaliyanna sarta pa-ponapa se samporna. 3Allah ampon apareng papareng ka kaula. Ganeka sababba kaula malae sampeyan sadaja: Ja' apangrasa atenggiyan dhari se salerressa. Sampeyan kodu bisa ngokor aba' dibi' kalaban andhap asor; ngokor aba'na bang-sebang menorot kamampowan se eparengngagi Allah ka sampeyan polana sampeyan parcaja ka Isa. 4Badanna sampeyan sareng kaula sadaja bannya' bagiyanna. Saneyap bagiyan badha lakona bang-sebang. 5Sapaneka jugan sampeyan sareng kaula sadaja. Sanare bannya' tape sadajana aropa settong badan sabab sampeyan sareng kaula sadaja daddi settong sareng Almasih. Ban sampeyan sareng kaula sadaja settong ban settonganna padha saleng ahubungan lantaran padha anggotana settong badan. 6Sampeyan sareng kaula sadaja olle papareng bang-sebang se ta' padha settong sareng settonganna. Sadajana papareng ganeka eparengngagi sareng Allah ka sampeyan sareng kaula sadaja menorot rahmadda. Daddi sampeyan sareng kaula sadaja kodu ngangguy papareng ganeka. Oreng se olle papareng kaangguy ngabarragi berta dhari Allah, kodu ngabarragi berta dhari Allah ganeka menorot kamampowan se badha e aba'na. 7Oreng se olle papareng kaangguy nolong oreng laen, kodu taronggu nolong oreng laen. Oreng se olle papareng kaangguy ngajar, kodu ngajar kalaban taronggu. 8Oreng se olle papareng maraja atena oreng laen, kodu taronggu maraja atena oreng laen. Oreng se olle papareng aberri'a dhi'-andhi'na ka oreng laen, kodu ajalannagi kalaban ate lamba' ban sapantessa. Oreng se olle papareng kaangguy mimpin, kodu mimpin kalaban taronggu. Oreng se olle papareng kaangguy noduwagi bellas asena ka oreng laen, kodu ajalannagi ganeka kalaban ate senneng. 9Taresnae kalaban ehlas. Kabaji'i se jahat, ban pakoko neggu'i se sae. 10Sampeyan pasaleng taresna sampe' nyarepsep ka atena, akadi oreng se sataretan e dhalem settong kalowarga, ban sampeyan kodu saleng ajangadha'i ngatore hormat. 11Pabajeng alalakon. Ja' les-males. Alalakon kaagem Pangeran kalaban samangat dhari Errohna Allah. 12Ngarep ka Pangeran kalaban gumbira, sabbar e dhalem kasossa'an ban pahoso' mon adu'a. 13Tolong cokobi kabutowanna reng-oreng Kristen laenna ban tarema kalaban ate senneng e compo'na sampeyan tan-taretan saiman se sampeyan ta' kennal. 14Nyo'on ka Allah sopaja aberkadi reng-oreng se kejjem ka sampeyan; ongguwan, nyo'onnagi sopaja eberkadi, banne ebasto. 15Noro' perak sareng reng-oreng se perak, ban noro' nanges sareng reng-oreng se nanges. 16Parokon sadaja. Ja' ko-angko, tape noro'agi ka oreng se mandhap kadhudhuganna. Ja' nganggep aba'na sampeyan apenterran dhari se salerressa. 17Mon badha oreng alako jahat ka sampeyan, ja' males sareng kajahadan. Lakone pa-ponapa se eanggep sae sareng sadajana oreng. 18Dhari sampeyan dibi' ehteyarragi kaangguy odhi' dhame sareng sadajana oreng. 19Tan-taretan! Ja' sampe' sampeyan males sake'na ate, diggal me' olle Allah se ngokom. Sabab e dhalem Alketab esebbuttagi, "Sengko' se malessa. Sengko' se ngokoma, dhabuna Pangeran." 20Sabaligga, mon mosona sampeyan lapar, parenge neddha; ban mon pelka', parenge ngenom. Sabab kalaban sapaneka, oreng ganeka tanto arassa todhus. 21Ja' kantos sampeyan epakala sareng se jahat, tape sampeyan kodu makala kajahadan sareng kabecce'an.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\