ROMA 14

1Oreng se ta' yakin ka ponapa se eparcaja sampeyan kodu etarema kalaban bagus e antarana sampeyan. Ja' atokar ban oreng ganeka parkara ponapa se daddi panemmona oreng ganeka. 2Badha oreng se andhi' panemmo ja' aba'na olle neddha ponapa saos. Tape badha oreng laen se kayakinanna ta' koko; apangrasa ja' aba'na namong kengeng neddha ngan-ganganan malolo. 3Oreng se neddha ponapa'a saos ja' nganggep rendha ka oreng se neddha teddha'an se teptep saos macemma; ban oreng se neddha teddha'an se teptep saos macemma, jugan ja' nyala'agi oreng se neddha ponapa'a saos, sabab Allah ampon narema oreng ganeka. 4Pasera sampeyan paneka me' ro'-noro'a ngadili oreng laen? Abdi paneka jaga otaba robbu, ganeka orosanna lorana. Ban abdi ganeka bakal manjengnga sodek, sabab Pangeran sanggup mamanjeng oreng ganeka. 5Badha oreng se nganggep are se settong lebbi penting dhari are laenna, dineng oreng laenna nganggep sadajana are padha saos. Dinggal oreng padha nantowagi panemmona bang-sebang. 6Oreng se nganggep badha re-are se lebbi penting dhari re-are laenna, oreng ganeka andhi' panemmo sapaneka kaangguy ahormadi Pangeran. Oreng se neddha ponapa'a saos, ahormadi Pangeran bi' lalakonna ganeka, sabab oreng ganeka asokkor ka Pangeran polana teddha'an ganeka. Sapaneka jugan reng-oreng se neddha teddha'an se teptep saos macemma; oreng ganeka jugan ahormadi Pangeran ban asokkor ka Allah. 7Tadha' settonga e antarana sampeyan sareng kaula sadaja se odhi' kaangguy aba'na dibi'; ban tadha' oreng settonga e antarana sampeyan sareng kaula sadaja se mate kaangguy aba'na dibi'. 8Mon sampeyan sareng kaula sadaja odhi', sampeyan sareng kaula sadaja odhi' kaagem Pangeran. Ban mon sampeyan sareng kaula sadaja mate, sampeyan sareng kaula sadaja jugan mate kaagem Pangeran. Daddi, odhi' otabana mate, sampeyan sareng kaula sadaja kaagunganna Pangeran. 9Almasih ampon seda ban odhi' pole. Ganeka sababba Almasih paneka daddi Pangeranna oreng se odhi' sareng reng-oreng se ampon mate. 10Daddi, tan-taretan, ponapa gunana nyala'agi taretanna sampeyan se saiman? Ban ponapa gunana sampeyan nganggep taretanna ganeka rendha? Sampeyan sareng kaula sadaja padha ngadhebba ka Allah kaangguy eadili. 11E dhalem Alketab esebbuttagi, "Saongguna," dhabuna Pangeran, "saneyap oreng bakal asojuda e adha'anna Sengko'; ban saneyap oreng bakal ngakowa ja' Sengko' reya Allah." 12Daddi sampeyan sareng kaula sadaja kodu nanggung jawab lalakonna bang-sebang ka Allah. 13Daddi, sampeyan sareng kaula sadaja ja' saleng nyala'agi. Sabaligga, oddi ja' sampe' ngalakone ponapa'a saos se andaddiyagi sala settong dhari taretanna se saiman tagudha ban agabay dusa. 14Sarrena kaula daddi settong sareng Guste Isa, kaula ce' parcajana ja' tadha' barang settonga se menorot dhasarra najjis; nangeng barang ganeka daddi najjis monggu ka oreng se nganggep barang ganeka najjis. 15Nangeng mon polana se edha'ar sampeyan badha taretan se daddi sake' ate, se ejalannagi sampeyan ganeka ta' adhasar kataresna'an pole. Mon Almasih ampon seda kaangguy settong oreng, ja' sampe' oreng ganeka eparosak polana se edha'ar sampeyan. 16Ganeka sababba ponapa se sae ka sampeyan ja' sampe' daddi ta' sae ka oreng laen. 17Sabab mon Allah marenta odhi'na oreng, ponapa se kengeng eteddha otaba eenom paneka ta' penting pole. Se penting enggi paneka ngestowagi kasokanna Allah, ngalame ate ayem sareng narema sennengnga ate se eparenge Errohna Allah. 18Oreng se aladine Almasih sapaneka, oreng gapaneka masenneng panggaliyanna Allah, ban eargai reng-oreng laen. 19Daddi tojjuwanna sampeyan sareng kaula sadaja enggi paneka sabarang se madhateng karokonan ban saleng tolong kaangguy saleng makowat. 20Ja' sampe' sampeyan marosak se ampon elampa'agi Allah, pera' polana parkara teddha'an. Sadajana teddha'an pajat halal kaangguy eteddha, nangeng mon se edha'ar sampeyan andaddiyagi oreng laen dusa, sampeyan sala. 21Langkong sae sampeyan ta' osa adha'ar daging otaba ngenom anggur otaba alampa'agi ponapa'a saos mon ganeka daddiya dadalanna badha taretanna sampeyan se saiman daddi dusa. 22Dinggal se eparcaja sampeyan ganeka bi' sampeyan elakone e ajunanna Allah saos kaangguy sampeyan dibi'. Oreng se ta' gadhuwan alasan kaangguy arassa sala e dhalem parkara se bi' aba'na eanggep bendher, oreng ganeka pojur onggu. 23Nangeng oreng se arassa mangmang dha'-neddha'a, tape gi' eteddha jugan, oreng ganeka sareng Allah esala'agi; sabab oreng ganeka lalakonna ta' edhasarragi ka kayakinan parkara ponapa se lerres ban ponapa se sala. Ban ponapa saos se elakone ta' kalaban kayakinan paneka, dusa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\