ROMA 6

1Mon sapaneka, sampeyan sareng kaula sadaja paneka bisa ngoca' ponapa? Ponapa kodu terros agabay dusa sopaja Allah atamba neser ka sampeyan sareng kaula sadaja? 2Tanto saos bunten. Dusa ta' kobasa pole ka sampeyan sareng kaula sadaja, daddi kadi ponapa sampeyan sareng kaula sadaja se bisa'a ros-terrosan odhi' kalaban agabay dusa? 3Sampeyan ba' onenga, tan-taretan, ja' e bakto ebaptis, sampeyan sareng kaula sadaja epadaddi settong sareng Isa Almasih? Paneka artena sampeyan sareng kaula sadaja epasettong sareng sedana. 4Kalaban baptisan ganeka, sampeyan sareng kaula sadaja ekoburragi sareng Almasih ban noro' mate sareng Salerana, sopaja akadi Almasih se epaodhi' pole dhari sedana kalaban kobasana Rama se molja, sapaneka jugan sampeyan sareng kaula sadaja bisa ajalane odhi' se anyar. 5Mon sampeyan sareng kaula sadaja ampon daddi settong sareng Almasih polana noro' mate asareng Salerana, sampeyan sareng kaula sadaja bakal daddiya settong sareng Salerana jugan polana sampeyan sareng kaula sadaja noro' epaodhi' pole asareng Salerana. 6Sampeyan sareng kaula sadaja oneng ja' tabi'adda sampeyan sareng kaula sadaja se lamba' menangka manossa ampon epamate asareng Almasih e kaju salib sopaja kobasana tabi'adda sampeyan sareng kaula se dusa gapaneka epaancor; kalaban sapaneka sampeyan sareng kaula ta' ekadunor dusa pole. 7Sabab manabi oreng mate, oreng gapaneka epabebas dhari kobasana dusa. 8Manabi ampon mate asareng Almasih, sampeyan sareng kaula sadaja parcaja ja' sampeyan sareng kaula sadaja bakal odhi'a asareng Salerana. 9Sabab sampeyan sareng kaula oneng ja' Almasih ampon epaodhi' dhari sedana ban Salerana ta' kera seda pole; pate ampon ta' kobasa pole ka Salerana. 10Pate se ealame Almasih paneka pate ka dusa. Ganeka kadaddiyan namong sakaleyan saos kaangguy salanjangnga. Ban odhi' se ejalane samangken paneka odhi' kaagem Allah. 11Sampeyan sadaja kodu nganggep sampeyan paneka ampon seda ka dusa, tape odhi' e dhalem hubungan se rapet sareng Allah lebat Isa Almasih. 12Ja' kantos neng-enneng pole kantos dusa ngobasae odhi'na sampeyan se ta' langgeng paneka sopaja sampeyan ta' norodi pangaterrona se jahat. 13Ja' sampe' jugan sampeyan massra'agi bagiyanna badanna ka kobasana dusa kaangguy eguna'agi ka sod-maksod se jahat. Nangeng passra'agi aba'na sampeyan ka Allah menangka oreng se ampon ealle dhari pate ka odhi'. Passra'agi aba'epon sampeyan ka Allah sadaja me' olle eagem kaangguy ngalakone kasokanna Allah. 14Dusa ta' kengeng ngobasae sampeyan, sabab sampeyan ta' odhi' e dhalem kobasana hokomma agama Yahudi pole nangeng e dhalem kobasana rahmadda Allah. 15Daddi samangken kadi ponapa? Ponapa sampeyan sareng kaula sadaja olle agabay dusa, sabab sampeyan sareng kaula sadaja ampon tadha' e dhalem kobasana hokomma agama Yahudi nangeng e dhalem kakobasa'anna rahmadda Allah? Bunten ta' sapaneka! 16Ba' onenga sampeyan ja' manabi sampeyan massra'agi aba' ka oreng kaangguy ngalakone karebba sampeyan daddi dunorra oreng se eta'adi sampeyan ganeka -- ta' oneng ponapa dunorra dusa se ngeba sampeyan ka pate, otabana dunor se ta'at ka Allah, daddi kalaban sapaneka hubunganna sareng Allah sae pole. 17Namong sokkor ka Allah! Sabab gi' dhimen sampeyan dunorra dusa namong samangken sampeyan ce' tarongguna atoro' ka pangajaran se lerres se ampon eparengngagi ka sampeyan. 18Sampeyan ampon epabebas dhari dusa, ban samangken daddi dunorra kasokanna Allah. 19Sarrena sampeyan ce' malaradda se ngarteya, kaula ngangguy to-conto pardunoran sopaja sampeyan agampangan ngarte. Gi' dhimen sampeyan massra'agi aba' sadajana menangka dunor ka sabarang se kotor sareng jahat kaangguy sod-maksod se jahat. Sapaneka jugan samangken, sampeyan kodu massra'agi aba' sadajana menangka dunor kaangguy kasokanna Allah kaangguy sod-maksodda Allah se kusus. 20E bakto sampeyan ekadunor dusa, sampeyan ta' ekobasae kasokanna Allah. 21E bakto gapaneka, kaontongan ponapa se ekaolle sampeyan dhari pa-ponapa se samangken paneka sampeyan todhus ngalakonana? Kon-lalakon gapaneka coma madhateng pate! 22Namong samangken sampeyan ampon padha epabebas dhari dusa, ban daddi abdina Allah. Kaontonganna sampeyan enggi paneka sampeyan odhi' malolo kaagem ka Allah ban gapaneka ngasellagi odhi' se saongguna sareng langgeng. 23Sabab opana dusa paneka pate; nangeng odhi' se saongguna sareng langgeng asareng Guste Isa Almasih paneka paparengnga Allah se ma-coma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\