Jenesis 1

1Ilo jinoin Anij ear kōṃanṃan lañ im laḷ. 2Im laḷ ejjeḷọk wāween, im ejjeḷọk kobban, im e marok ioon mejān lọmeto, im Jetōb an Anij ej pedowane mejān dān ko. 3Im Anij ear ba, “En meram,” im e meram. 4Im Anij ear lo meram bwe eṃṃan; im Anij ear kōjepel meram jān marok. 5Im Anij ear likūt etan meram Raan, im Ear likūt etan marok Boñ. Im e kar jota im e kar jibboñ, raan eo ṃokta. 6Im Anij ear ba, “En juon mejatoto eoḷōpan dān, bwe en kōjepel dān ko jān dān ko.” 7Im Anij ear kōṃṃan mejatoto, im Ear kōjepel dān ko iuṃwin mejatoto jān dān ko rej pād ioon mejatoto; im ear āinwōt. 8Im Anij ear likūt etan mejatoto Lañ. Im e kar jota im e kar jibboñ, raan eo kein ka ruo. 9Im Anij ear ba, “Dān ko iuṃwin lañ ren koba ilo juon jikin, im en waḷọk āne e ṃōrā;” im ear āinwōt. 10Im Anij ear likūt etan āne e ṃōrā Laḷ, im ijo dān ko rej koba, Ej likūt etan Lọmeto; im Anij ear lo bwe eṃṃan. 11Im Anij ear ba, “Āne en kaddek wūjooj, im mar ren jebar ineir, im wōjke ko ren jebar leir kajjo wāweir, ine ko iloweir, ioon laḷ,” im ear āinwōt. 12Im āne ear kaddek wūjooj, im mar raar jebar ineir kajjo wāweir, im wōjke raar jebar leir, ine ko iloweir, kajjo wāweir; im Anij ear lo bwe eṃṃan. 13Im e kar jota im e kar jibboñ, raan eo kein ka jilu. 14Im Anij ear ba, “En wor meram ko i mejatoto in lañ, bwe ren kōjepel raan jān boñ, im ren pād kōn kakōḷḷe ko, im kōn añōneañ im rak ko, im kōn raan ko, im iiō ko; 15Im ren pād kōn meram ko i mejatoto in lañ bwe ren letok meram ioon laḷ;” im ear āinwōt. 16Im Anij ear kōṃanṃan meram ko ruo re ḷap, meram eo eḷap bwe en irooj in raan, im meram eo e dikḷọk bwe en irooj in boñ; im Ear kōṃṃan iju ko barāinwōt. 17Im Anij ear likūt er i mejatoto in lañ, bwe ren letok meram ioon laḷ, 18Im bwe ren irooj in raan, im irooj in boñ, im bwe ren kōjepel meram jān marok; im Anij ear lo bwe eṃṃan. 19Im e kar jota im e kar jibboñ, raan eo kein ka emān. 20Im Anij ear ba, “En lōñ an dān ko kemour menninmour ko, im bao ko ren kāke ioon laḷ, ilo mejān mejatoto in lañ.” 21Im Anij ear kōṃanṃan menninmour ko re ḷap i lọjet, im men ko otemjej rej mour im ṃakūtkūt, men ko dān ko rej kemour im elōñ, kajjo wāweir, im bao otemjej kajjo wāweir; im Anij ear lo bwe eṃṃan. 22Im Anij ear kajeraaṃṃan er im ba, “Koṃwin tiṃoṇ, im orḷọk, im kobrak dān ko i lọjet, im bao ko ren orḷọk ioon laḷ.” 23Im e kar jota im e kar jibboñ, raan eo kein ka ḷalem. 24Im Anij ear ba, “Laḷ en kemour menninmour kajjo wāweir, kidu ko rawiie, im men ko rej tōbalbal, im kidu in āne kajjo wāweir;” im ej āinwōt. 25Im Anij ear kōṃanṃan kidu in āne kajjo wāweir, im kidu ko rawiie kajjo wāweir, im men otemjej rej tōbalbal ioon laḷ kajjo wāweir; im Anij ear lo bwe eṃṃan. 26Im Anij ear ba, “Jen kōṃanṃan armej ilo wāweed im āinwōt Kōj, im ren irooj ioon ek in lọjet, im ioon bao in mejatoto, im ioon kidu kaṇ, im ioon aolepen laḷ, im ioon men in tōbalbal otemjej rej tōbalbal ioon laḷ.” 27Im Anij ear kōṃanṃan armej ilo wāween wōt E, ilo wāween Anij ear kōṃanṃan e; ṃaan im kōrā Ear kōṃanṃan er. 28Im Anij ear kajeraaṃṃan er, im Anij ear ba ñan er, “Koṃwin tiṃoṇ im orḷọk, im kobrak laḷ, im kajoor jān e; im koṃwin irooj ioon ek in lọjet, im ioon bao in mejatoto, im ioon men otemjej rej mour im ṃakūtkūt ioon laḷ.” 29Im Anij ear ba, “Lo, Iar liwōj ñan koṃ mar otemjej rej jebar ine, ioon mejān aolepen laḷ, im wōjke otemjej, leen wōjke ilowaan im ej jebar ine, enaaj kijemi. 30Im ñan kidu otemjej i laḷ, im ñan bao otemjej in mejatoto, im ñan men otemjej rej tōbalbal ioon laḷ, im ewor aer mour, Iar leḷọk mar otemjej e maroro, kijeir;” im ear āinwōt. 31Im Anij ear lo men otemjej Ear kōṃanṃani, im lo, re kanooj eṃṃan. Im e kar jota im e kar jibboñ, raan eo kein ka jiljino.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\