1 CRÓNICAS 6

1Ke tcy'ajal Leví, atzun ke jlu: Gersón, Coat ex Merari. 2Ke tcy'ajal Coat, atzun ke jlu: Amram, Izhar, Hebrón ex Uziel. 3Ke tc'wa'l Amram, atzun ke jlu: Aarón, Moisés ex María. Ke tcy'ajal Aarón, atzun ke jlu: Nadab, Abiú, Eleazar ex Itamar. 4Ate Eleazar tman Finees, atzunte Finees tman Abisúa, 5atzunte Abisúa tman Buqui, atzunte Buqui tman Uzi, 6atzunte Uzi tman Zeraías, atzunte Zeraías tman Meraiot, 7atzunte Meraiot tman Amarías, atzunte Amarías tman Ahitob, 8atzunte Ahitob tman Sadoc, atzunte Sadoc tman Ahimaas, 9atzunte Ahimaas tman Azarías, atzunte Azarías tman Johanán, 10atzunte Johanán tman Azarías, aju oc te pal tuj tja Dios o bant tu'n Salomón tuj Jerusalén. 11Atzunte Azarías tman Amarías, atzunte Amarías tman Ahitob, 12atzunte Ahitob tman Sadoc, atzunte Sadoc tman Salum, 13atzunte Salum tman Hilcías, atzunte Hilcías tman Azarías, 14atzunte Azarías tman Seraías, ex atzunte Seraías tman Josadac. 15Tuc'ix te Josadac xi k'i'n tej cyxi tk'o'n Kman ke aj Judá ex ke aj Jerusalén tuj tk'ab Nabucodonosor, tu'n cyxi k'i'n tuj juntl tx'otx' najchak. 16Ke tcy'ajal Leví, atzun ke jlu: Gersón, Coat ex Merari. 17Ke tcy'ajal Gersón atzun ke jlu: Libni ex Simei. 18Ke tcy'ajal Coat atzun ke jlu: Amram, Ishar, Hebrón ex Uziel. 19Ke tcy'ajal Merari atzun ke jlu: Mahli ex Musi. Atzun ke jlu tiyjil Leví ic tza'nx junjun c'loj tiyjil: 20Ke tiyjil Gersón atzun ke jlu: Ate Gersón tman Libni, atzunte Libni tman Jahat, atzunte Jahat tman Zima, 21atzunte Zima tman Joa, atzunte Joa tman Iddo, atzunte Iddo tman Zera, ex atzunte Zera tman Jeatrai. 22Ke tiyjil Coat atzun ke jlu: Ate Coat tman Aminadab, atzunte Aminadab tman Coré, atzunte Coré tman Asir, 23atzunte Asir tman Elcana, atzunte Elcana tman Ebiasaf, atzunte Ebiasaf tman Asir, 24atzunte Asir tman Tahat, atzunte Tahat tman Uriel, atzunte Uriel tman Uzías ex atzunte Uzías tman Saúl. 25Ke tcy'ajal Elcana atzun ke jlu: Amasai ex Ahimot, 26ex ke tiyjil Ahimot atzun ke jlu: Ate Ahimot tman Elcana, atzunte Elcana tman Zofai, atzunte Zofai tman Nahat, 27atzunte Nahat tman Eliab, atzunte Eliab tman Jeroham, atzunte Jeroham tman Elcana. 28Ke tcy'ajal Samuel atzun ke jlu: Joel aju nej tcy'ajal, ex Abías. 29Ke tiyjil Merari, atzun ke jlu: Ate Merari tman Mahli, atzunte Mahli tman Libni, atzunte Libni tman Simei, atzunte Simei tman Uza, 30atzunte Uza tman Simea, atzunte Simea tman Haguía, atzunte Haguía tman Asaías. 31Atzun ke bitzal jlu e oc tk'o'n David tu'n cybitzan, atxix tej tocx tk'o'n ju cax c'ubl tley Dios tuj tja Dios. 32Atzun ke jlu e bitzan twitz ja xbalun te mojbabl tibil tuc'il Dios nej, ax icx tej tbant tja Dios tu'n Salomón tuj Jerusalén, ax ke e ajben ma chixin ic tza'nx otok tzaj k'ma'n cye. 33Akeju ate'tok ma chixin ex ax e bitzan cyuc'ix ke cycy'ajal, atzun ke jlu: Hemán, aju tzajni ti'j tiyjil Coat, ex atzun nejenel te tnejel c'loj bitzal. Ate Hemán tcy'ajal Joel, atzunte Joel tcy'ajal Samuel, 34atzunte Samuel tcy'ajal Elcana, atzunte Elcana tcy'ajal Jeroham, atzunte Jeroham tcy'ajal Eliel, atzunte Eliel tcy'ajal Toa, 35atzunte Toa tcy'ajal Zuf, atzunte Zuf tcy'ajal Elcana, atzunte Elcana tcy'ajal Mahat, atzunte Mahat tcy'ajal Amasai, 36atzunte Amasai tcy'ajal Elcana, atzunte Elcana tcy'ajal Joel, atzunte Joel tcy'ajal Azarías, atzunte Azarías tcy'ajal Sofonías, 37atzunte Sofonías tcy'ajal Tahat, atzunte Tahat tcy'ajal Asir, atzunte Asir tcy'ajal Ebiasaf, atzunte Ebiasaf tcy'ajal Coré, 38atzunte Coré tcy'ajal Izhar, atzunte Izhar tcy'ajal Coat, atzunte Coat tcy'ajal Leví, atzunte Leví tcy'ajal Israel. 39Tuj tbank'ab Hemán, atzun in cub ten Asaf aju at t-xilen tuc'il. Ate Asaf tcy'ajal Berequías, atzunte Berequías tcy'ajal Simea, 40atzunte Simea tcy'ajal Micael, atzunte Micael tcy'ajal Baasías, atzunte Baasías tcy'ajal Malquías, 41atzunte Malquías tcy'ajal Etni, atzunte Etni tcy'ajal Zera, atzunte Zera tcy'ajal Adaía, 42atzunte Adaía tcy'ajal Etán, atzunte Etán tcy'ajal Zima, atzunte Zima tcy'ajal Simei, 43atzunte Simei tcy'ajal Jahat, atzunte Jahat tcy'ajal Gersón, atzunte Gersón tcy'ajal Leví. 44Tuj tnayaj Hemán, atzun in cub ten Etán aju at t-xilen tuc'il, aju tiyjil Merari. Ate Etán tcy'ajal Quisi, atzunte Quisi tcy'ajal Abdi, atzunte Abdi tcy'ajal Maluc, 45atzunte Maluc tcy'ajal Hasabías, atzunte Hasabías tcy'ajal Amasías, atzunte Amasías tcy'ajal Hilcías, 46atzunte Hilcías tcy'ajal Amsi, atzunte Amsi tcy'ajal Bani, atzunte Bani tcy'ajal Semer, 47atzunte Semer tcy'ajal Mahli, atzunte Mahli tcy'ajal Musi, atzunte Musi tcy'ajal Merari, ex atzunte Merari tcy'ajal Leví. 48Ke mastl xjal at cyxilen cyuc'il, akeju tiyjil Leví, tuj cycwent cyaj tcyakil ak'untl at tuj tja Dios. 49Atzunte Aarón cyuc'ix ke tiyjil in che cub patunte oyaj tibaj altar te patbil chojbil ex tibaj altar te patbil storac. Ax icx in che ajbentok tuj tcyakil ak'untl tuj Lugar Mas Xjanxix ex tu'n cykanin tu'n tnajset cyil aj Israel, ic tza'nx tcyakilju otok tma Moisés aju tmajen Dios. 50Ke tiyjil Aarón atzun ke jlu: Ate Aarón tman Eleazar, atzunte Eleazar tman Finees, atzunte Finees tman Abisúa, 51atzunte Abisúa tman Buqui, atzunte Buqui tman Uzi, atzunte Uzi tman Zeraías, 52atzunte Zeraías tman Meraiot, atzunte Meraiot tman Amarías, atzunte Amarías tman Ahitob, 53atzunte Ahitob tman Sadoc, ex atzunte Sadoc tman Ahimaas. 54Atzun ke lugar lu jatum e najan ke tiyjil Aarón ex ke tmojonil cytx'otx'. Atzunju tnam Hebrón aju at tuj tx'otx' te Judá, cyuc'ix ke cywabl alumaj at cyuj, oc te cye ke tiyjil Coat, ic tza'nx ju swert jaw. 56Atzunte Caleb aju tcy'ajal Jefone, xi k'o'n te aju cojbil at ti'jele tnam lu cyuc'ix ke t-aldey. 57Atzun cybi ke tnam jlu, aju xi k'o'n cye tiyjil Aarón: Hebrón aju tnam te cycolbil cyib ke xjal, tuc'ix tnam Libna, Jatir, Estemoa, 58Hilén, Debir, 59Asán, ex Bet-semes, cyuc'ix ke cojbil te cywabl alumaj ate' cyi'jele. 60Ax icx xi k'o'ntl cye tiyjil Aarón ke tnam Geba, Alemet ex Anatot, cyuc'ix ke cojbil te cywabl alumaj ate' cyi'jele; akeju tnam lu ate' tuj cytx'otx' aj Benjamín. Cyja'tzun, akeju tnam e oc te cye tiyjil Aarón, oxlaj tu'n tcyakilx. 61Atzun ke mastl c'loj tiyjil Coat, xi k'o'n laj tnam cye, akeju ate' tuj cytx'otx' mij tiyjil Manasés, ic tza'nx swert jaw. 62Atzun cye tiyjil Gersón xi k'o'n oxlaj tnam cye, ic tza'nx tajlal junjun c'loj cyiyjil. Akeju tnam lu ate' tuj cytx'otx' tiyjil Isacar, Aser, Neftalí ex tuj cytx'otx' mijtl tiyjil Manasés, akeju otok che ten tuj tx'otx' Basán. 63Atzun cye tiyjil Merari xi k'o'n cablaj tnam cye, ic tza'nx cyajlal junjun c'loj cyiyjil ex ic tza'nx swert jaw. Akeju tnam lu ate' tuj cytx'otx' tiyjil Rubén, Gad ex Zabulón. 64Atzun ke tnam jlu cyuc'ix ke cywabl alumaj ate' cyi'jele, xi cyk'o'n aj Israel te cye tiyjil Leví. 65Xi cyk'o'n aj Israel ke tnam lu cye, akeju ate' tuj cytx'otx' tiyjil Judá, tiyjil Simeón ex tiyjil Benjamín, ic tza'n cybi ma jaw ex ic tza'n swert jaw. 66At junjun c'loj tiyjil Coat xi k'o'n junjun tnam cye tuj cytx'otx' tiyjil Efraín, ic tza'nx swert jaw. 67Ax icx xi k'o'n cye aju tnam Siquem, aju tnam te cycolbil cyib xjal tcubsa'n tuj tiwitz tx'otx' cye tiyjil Efraín, cyuc'ix ke cojbil te cywabl alumaj ate' ti'jele; ax icx xi k'o'n cye ke tnam lu: Gezer, 68Jocmeam, Bet-horón, 69Ajalón ex Gat-rimón, cyuc'ix ke cojbil te cywabl alumaj ate' cyi'jele. 70Atzun cye mastl c'loj tiyjil Coat xi k'o'n ke tnam lu cye: Aner tuc'ix Bileam, cyuc'ix ke cojbil te cywabl alumaj ate' cyi'jele. Akeju tnam lu ate' tuj cytx'otx' mij tiyjil Manasés. 71Atzun cye tiyjil Gersón, ic tza'nx tajlal junjun c'loj cyiyjil, xi k'o'n cye aju tnam Golán tbi, aju at tuj Basán, tuc'ix tnam Astarot, cyuc'ix ke cojbil te cywabl alumaj ate' cyi'jele. Akeju tnam lu ate' tuj cytx'otx' mij tiyjil Manasés. 72Ax icx xi k'o'n ke tnam lu cye: Cedes, Daberat, Ramot ex Anem, teylex te junjun cyuc'ix ke cojbil te cywabl alumaj ate' cyi'jele. Ke tnam lu atzun ate' tuj cytx'otx' tiyjil Isacar. 74Ax icx xi k'o'n ke tnam lu cye: Masal, Abdón, Hucoc ex Rehob, cyuc'ix ke cojbil te cywabl alumaj ate' cyi'jele. Akeju tnam lu ate' tuj cytx'otx' tiyjil Aser. 76Ax icx xi k'o'n ke tnam lu cye: Cedes aju at tuj Galiley, tuc'ix Amón ex Quiriataim, cyuc'ix ke cojbil te cywabl alumaj ate' cyi'jele. Akeju tnam lu atzun ate' tuj cytx'otx' tiyjil Neftalí. 77Atzun cye mastl c'loj tiyjil Merari xi k'o'n ke tnam lu cye: Rimón ex Tabor, cyuc'ix ke cojbil te cywabl alumaj ate' cyi'jele. Akeju tnam lu atzun ate' tuj cytx'otx' tiyjil Zabulón. 78Ax icx xi k'o'n ke tnam lu cye: Beser aju tcub tuj tzkij tx'otx', tuc'ix Jaza, Cademot ex Mefaat, cyuc'ix ke cojbil te cywabl alumaj ate' cyi'jele. Akeju tnam lu atzun ate' tuj cytx'otx' tiyjil Rubén, tuj tumlal tjawitz k'ij te nima Jordán ex ax tuj tumlal tjawitz k'ij te tnam Jericó. 80Ax icx xi k'o'n ke tnam lu cye: Ramot aju at tuj Galaad, tuc'ix Mahanaim, Hesbón ex Hazer, cyuc'ix ke cojbil te cywabl alumaj ate' cyi'jele. Akeju tnam lu atzun ate' tuj cytx'otx' tiyjil Gad.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\