1 CRÓNICAS 7

1Ke tcy'ajal Isacar cyaje cybaj ex atzun ke jlu: Tola, Fúa, Jasub ex Simrón. 2Ke tcy'ajal Tola, atzun ke jlu: Uzi, Rafaías, Jeriel, Jahmai, Jibsam ex Semuel; teylex te junjun nejenel ke te junjun c'loj tiyjil Tola. Tuj tk'ijlalil tej tten David japun tajlal tiyjil Tola 22 mil tuc'il kak syent xinak cyuw cyc'u'j tuj k'oj. 3Aju tcy'ajal Uzi, atzun Israhías. Ke tcy'ajal Israhías, atzun ke jlu: Micael, Obadías, Joel ex Isías. Akeju jwe' lu nejenel ke. 4Tu'nju o ten ela' cyxu'jil ex ela' cycy'ajal, cyja'tzun chmet nim cyajlal. Cyu'n ke cyiyjil e ul itz'j te tibajxi, japun 36 mil cyajlal xinak otok bant tu'n cyxi' tuj k'oj. 5Ke tiyjil Isacar tu'n tcyakilx, ic tza'n tajlal cybi tz'iban, japun 87 mil xinak. Cycyakil ke jlu cyuw cyc'u'j tuj k'oj. 6Ox cybaj ke tcy'ajal Benjamín ex atzun ke jlu: Bela, Bequer ex Jediael. 7Ke tcy'ajal Bela jwe' cybaj ex atzun ke jlu: Ezbón, Uzi, Uziel, Jeremot ex Iri. Cycyakil ke jlu nejenel ke cye junjun c'loj cyiyjil ex cyuw cyc'u'j tuj k'oj. Ic tza'nx tajlal cybi tz'iban, japun 22 mil 34 xinak. 8Ke tcy'ajal Bequer, atzun ke jlu: Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot ex Alamet. Cycyakil ke jlu tcy'ajal Bequer ke, 9ex ic tza'nx cyajlal junjun c'loj cyiyjil tz'iban ex ke nejenel cye, japun 20 mil tuc'il cab syent xinak cyuw cyc'u'j tuj k'oj. 10Aju tcy'ajal Jediael, atzun Bilhán. Ke tcy'ajal Bilhán, atzun ke jlu: Jeús, Benjamín, Aod, Quenaana, Zetán, Tarsis ex Ahisahar. 11Cycyakil ke jlu tiyjil Jediael ke, nejenel ke te junjun c'loj cyiyjil, cyuw cyc'u'j tuj k'oj ex otok bant tu'n cyxi' tuj k'oj. Japun jun cyajlal te wuklaj mil tuc'il cab syent xinak. 12Ke tcy'ajal Hir, atzun ke jlu: Supim ex Hupim. Aju tcy'ajal Aher, atzun Husim. 13Ke tcy'ajal Neftalí, atzun ke jlu: Jahzeel, Guni, Jezer ex Salum. Atzun ke jlu tal tchman Bilha. 14Ke tcy'ajal Manasés e tzaj ti'j juntl t-xu'jil aju aj Siria, atzun ke jlu: Asriel ex Maquir, ate Maquir tman Galaad. 15Ate Maquir o moje' tuc'il jun xu'j cyxol cyiyjil Hupim ex Supim. Ex aju tanb Maquir Maaca tbi. Aju tcab tcy'ajal Maquir, Zelofehad tbi; a jlu nok o'cx ke tme'jel e tzaj. 16Ate Maaca aju t-xu'jil Maquir tzaj jun tal k'a, ex oc tk'o'n tbi Peres. Aju titz'in Peres, Seres tbi, ex ke tcy'ajal Seres, atzun cybi jlu: Ulam ex Requem. 17Ate Ulam tman Bedán. Atzun ke jlu tiyjil Galaad ke, aju tcy'ajal Maquir, ex ate Maquir tcy'ajal Manasés. 18Aju tanb Maquir Hamolequet tbi, atzun ttxu' Isod, Abiezer ex Mahala. 19Ke tcy'ajal Semida, atzun ke jlu: Ahián, Siquem, Likhi ex Aniam. 20Ke tiyjil Efraín, atzun ke jlu: Ate Efraín tman Sutela, atzunte Sutela tman Bered, atzunte Bered tman Tahat, atzunte Tahat tman Elada, atzunte Elada tman Tahat, 21atzunte Tahat tman Zabad, atzunte Zabad tman Sutela. Ex at cabetl tcy'ajal Efraín, Ezer ex Elad cybi, pero e cub byo'n cyu'n keju najl tuj tx'otx' Gat, porque e je'x elk'alte cywacẍ ke xjal lu. 22Ate Efraín aju cyman nim k'ij o bisun cyi'j, ex e ul ke terman k'ukbalte tc'u'j. 23Te tibajxi cub tmojban tib tuc'il t-xu'jil, atzunte t-xu'jil oc ten tal ex ul itz'j jun tal k'a, ex Bería tbi oc tk'o'n porque otok tzaj bis tuj tja. 24Ate Seera aju tme'jel Bería jaw binchante ke tnam lu: Bet-horón te cubni ex Bet-horón te jawni, ax icx ju tnam Uzen-seera. 25Ke tiyjil Bería, atzun ke jlu: Ate Bería tman Refa, atzunte Refa tman Resef, atzunte Resef tman Telah, atzunte Telah tman Tahán, 26atzunte Tahán tman Laadán, atzunte Laadán tman Amiud, atzunte Amiud tman Elisama, 27atzunte Elisama tman Nun, ex atzunte Nun tman Josué. 28Ke cytx'otx' ex ke tnam jatum e najan cyuc'ix ke aldey ate' cyi'jele, atzun ke jlu: Betel, Naarán aju tcubsa'n tuj tumlal tjawitz k'ij, Gezer aju tcubsa'n tuj tumlal telex k'ij, tuc'ix tnam Siquem, ex pon baj max tuj tnam Ayah. 29Tuj cycwent tiyjil Manasés attok ke tnam lu: Bet-seán, Taanac, Meguido ex Dor cyuc'ix ke aldey ate' cyi'jele. Cyujtzun ke lugar lu e najan ke tiyjil José aju tcy'ajal Israel. 30Ke tcy'ajal Aser, atzun ke jlu: Imna, Isúa, Isúi, Bería, ex Sera tbi cyanb. 31Ke tcy'ajal Bería, atzun ke jlu: Heber ex Malquiel; ate Malquiel tman Birzavit. 32Ate Heber tman Jaflet, Semer, ex Hotam, ex Súa tbi cyanb. 33Ke tcy'ajal Jaflet, atzun ke jlu: Pasac, Bimhal ex Asvat. Atzun ke jlu tcy'ajal Jaflet. 34Ke tcy'ajal Semer, atzun ke jlu: Ahí, Rohga, Jehúba ex Aram. 35Ke tcy'ajal Hotam aju terman Semer, atzun ke jlu: Zofa, Imna, Seles ex Amal. 36Ke tcy'ajal Zofa, atzun ke jlu: Súa, Harnefer, Súal, Beri, Imra, 37Beser, Hod, Sama, Silsa, Itrán ex Beera. 38Ke tcy'ajal Jeter, atzun ke jlu: Jefone, Pispa ex Ara. 39Ke tcy'ajal Ula, atzun ke jlu: Ara, Haniel ex Rezia. 40Cycyakil ke jlu tiyjil Aser ke. Nejenel ke cye junjun c'loj tiyjil Aser, sc'o'maj ke ex cyuw cyc'u'j tuj k'oj, ex nejenel ke cye ke xinak ma' cyoclen. Ic tza'nx tajlal cybi tz'iban, japun 26 mil xinak otok bant tu'n cyxi' tuj k'oj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\