1 REYES 4

1Oc Salomón te rey cye cycyakil aj Israel. 2Ex ke xjal ma' cyoclen e oc ttxlaj, atzun ke jlu: Azarías aju pal, tcy'ajal Sadoc; 3Elihoref ex Ahías, tcy'ajal Sisa ke jlu ex aj tz'ibal ke; atzunte Josafat aju tcy'ajal Ahilud, aj tz'ibal te rey; 4atzunte Benaía aju tcy'ajal Joiada, nejenel cye soldad; atzunte Sadoc tuc'ix Abiatar, pal ke; 5atzunte Azarías aju tcy'ajal Natán, nejenel cye ke gobernador; atzunte Zabud aju tcy'ajal pal Natán, k'ol tconsej rey ti'j tnabl; 6Atzunte Ahisar, mayordom tuj tja rey, ex atzunte Adoniram aju tcy'ajal Abda, nejenel ti'j ak'untl in bant cyu'n xjal lajwers. 7Oc tk'o'n Salomón cablaj gobernador cyxol cycyakil aj Israel, ex aju cyak'un atzun, tu'n ttzaj cyi'n tcyakilju at tajben te rey ex cye keju ate' tuj tja. Teyle junjun cye il ti'j tu'n ttzaj ti'n tcyakil aju at tajben te rey jun xjaw tuj abk'i. 8Ex atzun ke cablaj gobernador jlu: Ate Ben-Hur, tuj tcwent ta' tiwitz tx'otx' cye aj Efraín; 9Atzunte Ben-Decar, tuj tcwent ate' ke tnam lu: Macaz, Saalbim, Bet-semes, Elón ex Bet-hanán; 10atzunte Ben-Hesed, tuj tcwent ta' tnam Arubot, ax icx tnam Soco ex tcyakil tx'otx' Hefer; 11atzunte Ben-Abinadab, tuj tcwent ta' tcyakil tx'otx' te tnam Dor, ex aju t-xu'jil Ben-Abinadab, Tafat tbi, aju tme'jel Salomón; 12atzunte Baana aju tcy'ajal Ahilud, tuj tcwent ate' ke tnam Taanac, Meguido ex tcyakil Bet-seán aju tcub junx tuc'il Saretán, max tjak'xi Jezreel, tzajnix tuj Bet-seán, ponin baj max tuj Abel-mehola max ti'jxi Jocmeam; 13atzunte Ben-Geber, tuj tcwent ta' tnam Ramot aju at tuj Galaad, cyuc'ix ke aldey te Galaad, akeju ate'tok tuj tcwent Jair aju tcy'ajal Manasés, ax icx ju tx'otx' Argob aju attok tuj Basán, jatum ate'tok 60 nmak tnam toc muro cyi'j, ex ke pasador cyi'j cylamel puro k'an c'uxbil ke; 14atzunte Ahinadab aju tcy'ajal Ido, tuj tcwent ta' tnam Mahanaim; 15atzunte Ahimaas, aju jaw moje' tuc'il Basemat aju tme'jel Salomón, tuj tcwent ta' cytx'otx' tiyjil Neftalí; 16atzunte Baana aju tcy'ajal Husai, tuj tcwent ta' cytx'otx' tiyjil Aser ex ju tnam Alot; 17atzunte Josafat aju tcy'ajal Parúa, tuj tcwent ta' cytx'otx' tiyjil Isacar; 18atzunte Simei aju tcy'ajal Ela, tuj tcwent ta' cytx'otx' tiyjil Benjamín; 19atzunte Geber aju tcy'ajal Uri, tuj tcwent ta' tx'otx' Galaad aju tetok Sehón ttx'otx', aju rey cye aj Amorrey, ex te Og aju rey te Basán. Tuj tcwent junx gobernador ta' tcyakil tx'otx' lu. 20Ke aj Judá ex ke aj Israel nimcu cybaj o ten, mer ic tza'n ttxa tz'a'n ttzi mar. Attok nim cywa ex cyc'a, ex in che tzalajtok. 21O cawin Salomón cyibaj cycyakil cawbil tzajx ke' ttzi nima Éufrates, ex pon baj max tuj tx'otx' cye aj Filistey ex max tuj tmojonil Ejipt. Chjet chojenj cyu'n ke jlu, ex e cyaj ten tjak' tcawbil Salomón tuj tcyakil tank'ibl. 22Tcyakilju in baj tuj tja Salomón teyle junjun k'ij atzun jlu: 60 quintal arin tbanilxix ex jun syent tuc' winkin quintal arin myaxix tbanil, 23laj wacẍ ulni cynabl, winkin wacẍ c'ul cywa, ex jun syent ẍne'l, ex minti' e oc te tajlal tcyakil txcaj masat ex ke ec', 24porque in cawintok Salomón cyibaj ke rey tuj tcyakil tx'otx' tuj tumlal telex k'ij te nima Éufrates, tzajx ke' tuj lugar Tifsa ex pon baj max tuj Gaza. O ten tzalajbil cyxol cyuc'il ke nasyon ate' ti'jele. 25Acux itz'xtok Salomón, ke xjal najlke tuj Judá ex ke aj Israel, tzajx ke' tuj Dan ex pon baj max tuj Beerseba, e ank'in tuj txubtxaj, ex teyle junjun ja xjal at tkan uva ex tkan higo tuc'il. 26Ate Salomón attok 40 mil tchej cabay, teyle junjun tocxsa'n tuj tex tja, akeju in che ajben jawolte carwaj, ex cablaj mil chej ikal cye soldad. 27Teyle junjun gobernador in tzaj ti'n aju attok tajben te rey Salomón ex te cye keju in che wa'n tuc'il; in tzaj cyi'n tuj ju xjaw banimaj ti'j. Toc tilil cyu'n wen tu'n tul cyi'n tcyakilju at tajben. 28Ax icx in xi cyi'ntok sebad tuc'ix ttxa triw te cywa chej cabay ex te cywa ke chej ikal iktz, in xi cyi'ntok jatum oc txi k'ma'n cye, teyle junjun in xi ti'n oc tpon tk'ijlalil banimaj ti'j. 29Tzaj tk'o'n Dios nimxix tnabl Salomón tuc'ix tojtzkibl, ex aju tnabl o ten nimxix, mer ic tza'n ttxa tz'a'n at ttzi mar. 30Aju tnabl Salomón ic' mastl ic tza'n cye aj Ejipt ex ic tza'n cye xjal najlke tuj tumlal tjawitz k'ij. 31Minti' juntl xinak o ten nim tnabl ic tza'n te: ten mas nim tnabl ic tza'n te Etán, aju tiyjil Ezra, ex ic tza'n te Hemán, Calcol ex Darda, akeju tcy'ajal Mahor, ex aju tkanil ti'j pon baj cyuj cycyakil nasyon ate' ti'jele. 32Cub ttz'iban Salomón ox mil tal tkic' yol at tnabl, ex jun mil tuc' jwe' bitz. 33Ax icx o tz'el tnic' cyi'j ke tze' ex cyi'j ke awal, ex xi ttxolba'n jlu cye xjal, tzajx ke' cyi'j ke tze' wi'ten ate' twi witz Líbano, ax icxpe cyi'j ke c'ul in che tzaj ch'iy cyi'j tcajonil ja. Ax icx o tz'el tnic' cyi'j ke jil, ke jil in che lipan twitz cya'j, ke jil in xi cyjaku'n cyc'u'j twitz tx'otx' ex ke cyiẍ. 34Cyuj cycyakil nasyon e tzaj xjal tu'n cybinte tnabl Salomón, ake jlu sama'n e tzaj cyu'n cycyakil rey ate' tuj tcyakil twitz tx'otx', akeju e binte tkanil ti'j tnabl.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\