1 REYES 7

1Jaw tbincha'n Salomón aju tex tja, ex oxlaj abk'i xi ti'n tu'n tbant. 2Ax icx jaw tbincha'n jun ja toc tbi Tjak' Tkan Tze' Líbano, te 50 var tnukbil ex 25 var twitz ex olaj var twa'l; ex ke viga e ajben ti'j puro wi'ten ke, cycubsa'n ke cyibaj cyaje txol tkan ax tze' wi'ten ke. 3Aju tajlal viga tu'n tcyakil, 45, ex te ox pa' e je'l; olajchak junjun pa', ex cycubsa'n ke cyibaj ke tkan ja. Ex cyibaj viga lu e cub k'o'n ke tz'lom wi'ten. 4Attok ox txol ventan te oxquex cyten, tcub jun twitz juntl. 5Cycyakil ke tlamel ex ke ventan junx ta' echbin te cynukbil tuc'il cywitz, ex tcub jun twitz juntl, te ox txol cyten. 6Ax icx baj tbincha'n jun ja te 25 var tnukbil ex te olaj var twitz, ex twitztzun ja lu e cub twaban ke tkan ja. Ex twitz jlu baj tbincha'n jun ttxa'n pe'n cyuc'il ke tkan ja tuc'ix twi' tjax. 7Ax icx jaw tbincha'n jun ja jatum tu'n tcawin ex tu'n tbinchet ti'j xtis, ex oc tk'o'n ke tz'lom wi'ten twitz ja te tujxi, xi'x ke' twitz tx'otx' ex japun baj tjak' c'a's. 8Tuj ja jatum najltok Salomón at jun ttxa'n pe'n tcub ti'jxi, ex ju binchben te junx ta' ic tza'n ke cabe tnejel ja. Ex jaw tbincha'n juntl ja tu'n tajben te tme'jel Faraón aju t-xu'jil, ex ax binchben te. 9Cycyakil ke ja lu, tzajx ke' cyi'j cysimyentil ex japun baj max tuj cywi' ex xi'x ke' tuj tnejel ttxa'n pe'n ex pon baj max tuj ttxa'n pe'n tcub ti'jxi, puro abj tbanilxix, xpe'limaj ex kesimaj ke tu'n syer, cycabil pac' cytxlaj ic tza'nx echbin cye banimaj ti'j. 10Ke simyent ax icx puro abj cyuwxix ex nmakxix ke, at junjun abj te jwe' var tnukbil, ex at junjuntl te cyaje var. 11Ax icx ke tcajonil ja puro abj tbanilxix, xpe'limaj cyi'j ic tza'nx echbil cye banimaj ti'j, ex ke tze' te cykul ja wi'ten ke. 12Ex ti'jele tcyakil jlu attok jun muro te ox txol abj, ex jun txol viga wi'ten xi' tibaj ic tza'nxju toc ti'jele tja Dios. 13Xi tma'n rey Salomón tu'n t-xi k'ibaj Hiram max tuj tnam Tiro, 14aju tal jun meba xu'j tiyjil Neftalí ex tcy'ajal jun xjal aj Tiro, at tnabl tu'n tak'nan ti'j k'an c'uxbil. Ate Hiram sec' tnabl ex list, ex ojtzki'n tu'n tcyakil ak'untl ti'j k'an c'uxbil; cyja'tzun o pon twitz rey Salomón ex bant tcyakil ak'untl tu'n. 15Cub tbincha'n cabe tkan adorn k'an c'uxbil, te belaj var cywa'l ex te kak var cyc'itz. 16Ax icx cub tbincha'n cabe adorn puro k'an c'uxbil tu'n cycub ten tuj cywi' ke tkan. Aju cywa'l ke adorn lu te cab var tuc' mey. 17Ax icx cub tbincha'n cabe c'uxbil xawc'in cyoy', ex xpaltx'i'n cyten ic tza'n caden, tu'ntzun cyoc ten cyi'j ke adorn otok che cub ten tuj twi tkan; wuk c'uxbil xawc'in cyoy' te junjun adorn. 18Ax icx cub tbincha'n cabe txol cyilbilal carnad ẍok' ti'j junjun c'uxbil xawc'in toy', akeju cyoc te txaybil cye keju adorn cycub tuj cywi' ke tkan. Iclex tbincha cyi'j cycabil adorn. 19Akeju adorn cycubsa'n tibaj cywi' ke tkan, akeju cycubsa'n twitz tja Dios, te cab var cywa'l, ex ic che que'yin ic tza'n bech lirio, xwac cyten. 20Cyi'jele junjun adorn cycub twi cykan, cyocsa'n cab syent tilbilal carnad ẍok' toc ti'jele c'uxbil xawc'in toy'. 21E cub tk'o'n Hiram ke tkan adorn lu twitz tja Dios, ex tejtzun cycub tk'o'n tuj cylugar, aju tkan adorn tcub tuj tnayaj tja Dios, Jaquín oc tbi, ex aju tkan adorn tcub tuj tbank'ab tja Dios, Boaz oc tbi. 22Aju cywi' ke tkan adorn ic che que'yin ic tza'n bech lirio, xwac tten. Cyja'tzun baj bant ak'untl cyi'j ke tkan adorn. 23Te tibajxi cub tbincha'n Hiram jun nintz pil puro k'an c'uxbil ttx'otx'il, te tcubil a', tolin ti'j ex jwe' var tuj. Cab var tuc' mey twa'l, ex te olaj var tc'itz. 24Tjak' ttxa'nile pil toc cabe txol tilbilal twitz tze' tbanilxix que'yin, winkin tuj junjun var, junx baj bant tuc'il pil. 25Aju pil lu tcubtok tibaj cablaj tilbilal wacẍ k'an c'uxbil cytx'otx'il, oxe cyja' in xi cyque'yin jawni, oxe cyja' in xi cyque'yin cubni, oxe cyja' in xi cyque'yin ocni ex oxe cyja' in xi cyque'yin elni. Ke cyẍo'p ate'cx tujxi, ex aju pil tcubsa'n cyibaj ke tilbilal wacẍ. 26Aju tcajonil pil lu te cyaje k'ab tpimil; aju ttzi' ic tten ic tza'n twi' t-xmacal bech lirio, ex in xi baj laj mil tuc' jwe' syent galón a' tuj. 27Ax icx cub tbincha'n laj cyk'ukbil tcubil a' k'an c'uxbil cytx'otx'il, teyle junjun te cab var tnukbil, ax icx twitz, ex jun var tuc' mey twa'l. 28Ke cyk'ukbil tcubil a' lu ic tten binchben cye ic tza'n jun cajón, te cyaje pac' cytxlaj cycu'xsan tuj cymarquil, 29ex cyoctok cyilbilal balun ti'j tcyajil pac' ttxlaj, ax icx cyilbilal wacẍ ex cyilbilal querubín, ex cyoctok cyilbilal bech cyjak' cyilbilal balun ex cyjak' cyilbilal wacẍ, ax icx cyibaj. 30Teyle junjun tk'ukbil tcubil a' attok cyaje t-rweda k'an c'uxbil cytx'otx'il, ax icx aju c'uxbil jatum nnic' tolj rweda, ax k'an c'uxbil cytx'otx'il. Cyuj cycyajil t-scyin tk'ukbil tcubil a' tjak'xi, attok tzuybil te k'an c'uxbil ttx'otx'il, ex teyle junjun pac' ttxlaj cyocsa'n cyilbilal bech cyi'j. 31Aju ttzi tk'ukbil tcubil a' tcu'x jun toy' tuj tmij, tolin tten mey var t-xe', ex ox xc'achub tuj. Ax icx toctok adorn cyi'j cytzi'yile cyk'ukbil tcubil a', ex ke cyk'ukbil mya tolin cyi'j, nok o'cx junx ta' echbin cye cynukbil tuc'il cywitz. 32Ke cyaje rweda ate'tok cyjak' ke tcyajil pac' ttxlaj, ex aju c'uxbil jatum in che ic' tolj ke rweda, cyiklix cyib ti'j tk'ukbil. Aju twa'l junjun rweda te ox xc'achub. 33Ic cyten ic tza'n ke rweda cye carwaj. Ke c'uxbil jatum in che ic' tolj ke rweda, cyuc'ix ke c'uxbil cyoc ke rweda ti'j, cyuc'ix ke tal c'uxbil cyocx t-xol rweda ex ke c'uxbil cyocx tuj cymij rweda, cycyakil ke jlu k'an c'uxbil ke. 34Ax icx tcyakil t-scyin tk'ukbil tcubil a' attok jun tzuybil cye, ex ax elni ke cyi'j ke tk'ukbil tcubil a'. 35Ex aju ttzi tk'ukbil tcubil a', tolin ti'j, te jun xc'achub twa'l; ex aju tcyajil pac' cytxlaj ex tuc'ix ju tzuybil cye, tjawsa'n jawni teju tk'ukbil tcubil a', ax elni ke ti'j. 36Ocx tk'o'n Hiram cyilbilal querubín, cyuc'ix cyilbilal balun, cyuc'ix cyilbilal tkan xa'j cyi'j cycyakil tk'ukbil tcubil a' lu, ex tcyakil cyi'jele e oc tk'o'n ke adorn. 37Cyja'tzun tenba tej cybaj bant laj cyk'ukbil tcubil a', cycyakil junx ta' binchben cye ex junx ta' echbin cye. 38Ax icx cub tbinchan laj tcubil a' k'an c'uxbil cytx'otx'il. Teyle junjun te cab var tuj, ex in xi baj cab syent galón a' tuj junjun, ex teyle junjun e cub tk'o'n tuj tk'ukbil, 39jwe' tk'ukbil tcubil a' cub tk'o'n tuj tbank'ab tja Dios ex jwe' tuj tnayaj. Aju pil matij, atzun cub ten tuj tbank'ab tja Dios tuj tjawitz k'ij. 40Ax icx cub tbincha'n Hiram ke palangán, ke pala ex ke lak matij, ex cyja'tzun tten bant tcyakil ak'untl tu'n Hiram, aju xi tma'n Salomón te, tu'n cyajben tuj tja Kman. 41Cub tbincha'n cabe tkan adorn, cabe adorn tolin cyi'j e cub ten tuj cywi' ke tkan, cabe c'uxbil xawc'in cyoy' tu'n cyoc ten cyi'j adorn, 42cyuc'ix cyaje syent cyilbilal carnad ẍok' tu'n cyoc ten cyi'j ke c'uxbil xawc'in cyoy', cabe txol ti'j junjun c'uxbil xawc'in toy', akeju cyoc cyi'j ke adorn tolin cyi'j cycub tuj cywi' ke tkan, 43cyuc'ix laj cyk'ukbil tcubil a', cyuc'ix laj tcubil a' tu'n cycub ten cyuj ke k'ukbil lu, 44tuc'ix pil matij te tcubil a', cyuc'ix cablaj cyilbilal wacẍ cyocxsa'n tjak', 45cyuc'ix ke palangán, ke pala ex ke lak matij. Cycyakil ke macbil lu baj tbincha'n Hiram, aju xi tma'n Salomón te tu'n cyajben tuj tja Dios, aju cytx'otx'il k'an c'uxbil tz'umin twitz. 46Atzun e cu'x tlacu'n rey ke molde tuj xcab tx'otx' tuj chk'ajlaj ttzi nima Jordán, aju tcub t-xol tnam Sucot ex Saretán. 47Tu'nju nimxix macbil puro k'an c'uxbil e bant, cyja'tzun minti' baj tmalo'n Salomón tcyakil. 48Ax icx xi tma'n Salomón tu'n cybant cycyakil ke macbil tuj tja Kman, ex atzun ke jlu: Aju altar k'an pwak ttx'otx'il, aju mes k'an pwak ttx'otx'il jatum in cub k'o'n pan xjansa'maj te Kman, 49cyuc'ix ke candil k'an pwak tbanilxix ttx'otx'il, akeju cycub twitz ju Lugar Mas Xjanxix, jwe' tuj bank'abaj ex jwe' tuj nayaj, cyuc'ix ke cyilbilal bech, cyuc'ix ke candil, cyuc'ix ke tenás k'an pwak cytx'otx'il, 50cyuc'ix ke c'abl, cyuc'ix ke matzbil, cyuc'ix ke lak matij, cyuc'ix ke pac' ex cyuc'ix xawc' te patbil storac, cycyakil ke jlu k'an pwak tbanilxix cytx'otx'il. Ax icx puro k'an pwak ke bisagr e oc cyi'j ke tlamel Lugar Mas Xjanxix tocx tujxi tja Dios, ax icx ke bisagr e oc cyi'j ke tlamel tja Dios. 51Tejtzun tbaj bant tcyakil ju ak'untl ti'j tja Kman tu'n rey Salomón, xi ti'n ke macbil k'an pwak ex sak pwak cytx'otx'il, aju otok txi k'o'n te Kman tu'n David aju ktzan tman, ex e ocx tk'o'n cyxol ke k'inumabl at tuj tja Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\