2 REYES 19

1Tejtzun tbinte rey Ezequías jlu, el t-sbit'un t-xbalun ti'j te jun techal ti'j tbis, oc tk'o'n t-xbalun ch'i'x twitz ex xi' tuj tja Dios. 2Xi t-sama'n Ezequías Eliaquim, aju mayordom tuj tja, tuc'ix Sebna aju aj tz'ibal, ex cyuc'ix ke pal mas tij xjal ke; cycyakil ke jlu toc cyxbalun ch'i'x twitz te jun techal ti'j cybis, e je'x sama'n tuc'il Isaías aju t-sanjel Dios, aju tcy'ajal Amoz, 3tu'ntzun t-xi cyma'n te aju yol otok txi tma'n Ezequías cye, ex cyma: Ato' tuj jun tk'ijlalil xobajil, te castiw, ex ma cub kch'ixwi; ic kten ic tza'n jun xu'j minti' tipun tu'n tul itz'j tal. 4Cuchiwt ma tbi Kman Dios tyol ju xjal ma' toclen saj sama'n tu'n tpatrón aju rey te Asiria, tu'n tyolin mya ba'n ti'j ju Dios itz', ex cuchiwt cub k'o'n tcastiw tu'n tlaj tcyakil yol mya ba'n ma tma, aju ax Kman Dios ma binte te. Chux na'na Dios cyi'j keju ate'x tuj Jerusalén, chi rey Ezequías, che chicuye te Isaías. 5Ke xjal ma' cyoclen ate' ttxlaj rey Ezequías e je'xtzun tuc'il Isaías; 6atzunte Isaías tzaj tma'n cye tu'n t-xi cyma'n te cypatrón cyja': Chitzun Kman in tma'n: Mi'n xoba cyu'n ke yol mya ba'n ma k'manjtz wi'je cyu'n ke tmajen rey te Asiria. 7Bintza, oc nbincha'ye tu'n tbinte jun tkanil mya ba'n ex tu'n jlu ctzajel t-xobil ex c'ajel meltz'aj tuj ttanmi, ex oc nbincha'ye tu'n tcub byo'n tu'n spad ma chixin, chi Kman, chi Isaías. 8O tbi ju xjal ma' toclen ttxlaj rey te Asiria, ka otok tzic' rey te Asiria tuj tnam Laquis, ajtzun meltz'aj tu'n tpon tuc'il rey, ex o cnet rey tu'n in k'ojintok ti'j tnam Libna. 9Atzun o tbi rey te Asiria ka otok tz'etz rey Tirhaca, aju rey te Etiopía, cyuc'il txkan soldad nim cybet tu'n tk'ojin ti'j. Xitzun t-sama'n juntl maj rey te Asiria ke t-sanjel tu'n cyxi' max tuc'il rey Ezequías tuj Judá, 10tu'n t-xi cyma'n te cyja': Mi'n tz'oc ke' tc'u'ja ti'j Tdiosa, aju in tcyuwsa'n teya ka mlay cub ti'j Jerusalén wu'ne; ex mi'n txi tk'on tiba tu'n t-sbunjtza tu'n. 11O tbiya aju cybincha ke rey te Asiria cyi'j cycyakil tnam o che baj naj cyu'n. ¿Yajtzun teya, maj octzun cletela? 12¿Opetzun che clet mastl tnam cyu'n ke cydios, akeju tnam e baj naj cyu'n ke nxe'chele, ic tza'n keju tnam Gozán, Harán, Resef, ex ke xjal aj Bet-edén akeju najl tuj lugar Telasar? 13¿Jatum ate' ke rey te tnam Hamat, Arfad, Sefarvaim, Hena ex Iva? Chi rey te Asiria. 14Xitzun tc'mo'n Ezequías aju u'j xi k'o'n te cyu'n ke sanjel ex jaw t-sch'i'n. Tbajlenxi t-sch'i'n, xi' tuj tja Dios, cub tlic'ba'n ju u'j twitz Kman, 15ex oc ten na'l Dios cyja': Aya Kman aju Cydios aj Israel tcubsa'n tk'ukbila cyibaj ke querubín; o'cx aya Dios in cawina cyibaj cycyakil cawbil at twitz tx'otx'; aya o binchante cya'j ex tx'otx'. 16Aya Kman, k'onca cwent ti'j ex bintza; que'yintza ex bintza tcyakil tyol Senaquerib ma tzul t-sama'n wuc'ile in yolin mya ba'n ti'ja, aya Dios itz'. 17Ax toc Kman, e baj naj ke nasyon tuc'ix cytx'otx' cyu'n ke rey te Asiria, 18ex ocx cypatun ke cydios xjal tuj k'ak', porque axix toc mya dios ke jlu, tze' ke, ex abj ke, binchamaj cyu'n xjal. Cyja'tzun e baj naj cyu'n. 19Ja'lotzun Kman, aya Kdiose, ko tcloma tuj tk'ab, tu'ntzun tel cynic' cycyakil ke nasyon twitz tx'otx' ti'ja, ka aya Kmane, ex o'cxcu aya jun Dios, chi Ezequías tma tuj tna'j Dios. 20Xitzun t-sama'n Isaías tkanil te Ezequías cyja': Atzun yol jlu ma tma Kman aju Cydios aj Israel: Ma nbiye aju tna'j Diosa ti'j Senaquerib aju rey te Asiria. 21Atzun yol jlu ma tma Kman ti'j rey te Asiria: Aju tnam Sión ic tten ic tza'n jun tal k'apoj in tze'n ti'ja, aya Senaquerib. Ke aj Jerusalén cxel cyyucun cywi' te xmaybil oc tel oka. 22¿Alcye ma tz'oc tic'le'na ex ma yolina mya ba'n ti'j? ¿Al i'j xjaw tk'ajk'ajel twi'ya cyuw? ex ¿al i'j ma jaw tque'yin twitza te nimbil tiba? Ti'j Dios xjan cye aj Israel ma tbinchaya jlu. 23Tzaj t-sama'na ke t-sanjela tu'n cyyolin mya ba'n ti'j Dios. Chiya ma tmaya: Cyuc'il nim cyajlal ncarwaje in che ajben tuj k'oj in jaxe tuj tiwitz tx'otx' cywi' ke witz, ex in exe cyjak' ke tze' cwest tu'n kex cyxol twi witz Líbano. E jaw ntx'emine ke tze' wi'ten mas matij cywa'l, cyuc'ix ke tzaj tbanilxix. In japune max cywi' ke nmak witz tuj tiwitz tx'otx', ex in pone tjak' txkan tze' pin t-xak. 24Cyuj ke tx'otx' mi'n ojtzki'n wu'ne cu'x nlacu'ne jul tu'n tcnet a' ex in c'ane cyi'j ke a' lu. Cycyakil ke nima tuj Ejipt e baj tzkij tjak' nkane, chitzuna. 25¿Na'nxpetzun tel tnic'a ti'j ka akine Dios, ex akine in binchante tcyakil jlu? Atxix tuj tk'ijlalil ojtxi o baj nnac'u'ne ti'j, ex matzun in binchet wu'ne ja'lo; cyja'tzun in che cub t-xituna ke tnam toc muro cyi'j ex nok ttx'akan in che cyaj ten tuj byujin tu'na. 26Ke xjal najlke cyuj minti' cyipun, tzaj nim cyxobil ex cych'ixwi, ic e oc ic tza'n c'ul tuj cojbil, ex ic tza'n cha'x c'ul, ex e oc ic tza'n c'ul in tzaj ch'iy tibaj xc'o'n twi ja, in naj tu'n ta'w cyak na'nxtok tch'iy. 27Ba'n wu'ne tcyakilju in bant tu'na ex tcyakilju taja tu'n tbant, ex ba'ntl wu'ne ma tzaj tk'oja wi'je. 28Tu'nju ma wile aju tk'oja ma tzaj ex ju tnimbil tiba, ja'lo c'oquel nk'o'ne jun argoy twi ttxa'na, tuc'ix jun pren c'oquex nk'o'ne tuj ttzi'ya, ex tu'ntzun jlu c'ajel meltz'aja wu'ne tuj tbeya jatum otok tzaja, chi Dios. 29Ax icx xi tma'n Isaías te Ezequías: Atzun jun techal jlu ti'j ju cbajel: Tuj abk'i lu ex tuj juntl, che wa'le ti'j triw aju tu'nx cjawil pok'l, tujtzun toxin abk'i che awale ex cjawil cychmo'ne twitz, che awale uva ex che lo'le ti'j twitz. 30Ke xjal aj Judá, akeju che cyjel ank'in, ic che oquel ic tza'n awal: cxe'l cyloc' ex c'oquel cywitz. 31Porque il ti'j che cyjel ten junjun xjal tuj Jerusalén; ax icx twi witz Sión che cyjel ank'in junjuntl. A jlu oc tbincha' Kman aju Tajaw Tcyakil tu'nju at nimxix tc'ujlalil cyi'j. 32Atzun ti'j rey te Asiria ma tma Kman cyja': Mlay tz'ocx tuj Jerusalén, mlay txi t-xo'n jun plech tu'n xobl, mlay tz'oc tzokpaj tu'n tk'ojin tuc'il makbil in ajben tu'n tuj k'oj, ex mlay jaw tch'ukin tx'otx' ti'jele muro tu'n tocx tuj tnam. 33Tujx be jatum otok tzaj, ax c'ajel meltz'aj juntl maj; mlay tz'octz tuj tnam lu. Akine Dios in chin k'mante jlu. 34Akine chin colol ti'j tnam lu ex ccletel wu'ne nok tu'n tlaj ju yol xi ntziyane te nmajene David, ex tu'n tjaw nimsa'n nbiye, chi Dios. 35Tujx konic'an lu, pon jun t-anjel Kman tuj cycampament ke t-soldad rey te Asiria, ex e cub tbyo'n jun syent tuc'il 85 mil xjal, ex cycyakil ke jlu cyimnike tej tjawil k'ij. 36Atzunte Senaquerib aju rey te Asiria cub be tu'n, ex aj meltz'aj tu'n tpon tuj tnam Nínive. 37At jun k'ij tej matok in c'ulun Senaquerib tuj tja tdios Nisroc tbi, pon Adramelec tuc'ix Sarezer akeju tcy'ajal, ex cub cybyo'n tu'n spad, ex atzun e pon ok t-xe witz Ararat. Te tibajxi jlu aju cyaj ten te rey te t-xel Senaquerib, atzun Esarhadón aju tcy'ajalx.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\