EZEQUIEL 40

1Tuj tlajin k'ij te tnejel xjaw te abk'i, o nna'ye tipumal Kman wibaje, ex inx k'i'ne tu'n tuj cytx'otx' aj Israel. Ch'ixtok tel 25 abk'i tej kxilen k'i'ne pres tuj Babilonia, ex otok bant cyajlaj abk'i tej tcublen ti'j tnam Jerusalén. 2Mer ic tza'n tuj witzic' inx k'i'ne tu'n Kman tuj cytx'otx' aj Israel, ex in cub k'o'ne tu'n twi' jun witz ma'xix twa'l; twi'tzun ju witz lu wile txkan ja mer ic tza'n jun nintz tnam tuj tumlal tnayaj k'ij. 3Inx k'i'ne tu'n Kman ma chixin, ex o wile jun xinak in koptz'aj ti'j ic tza'n ti'j k'an c'uxbil, wa'ltok ttzi tpwertil tnam, k'i'ntok jun cy'jaj tu'n banimaj ti'j lino, tuc'ix jun ajlaj in ajben te echbil. 4Ex tzaj tma'n ju xinak lu weye cyja': Aya xjal, que'yintza ex bintza; k'o'nca cwent ti'j ju cxel nyec'une teya, porque atzun til ma tzul k'i'na tzalu tu'n t-xi nyec'une teya. Ex cxel tma'na cye aj Israel tcyakilju oc tila'ya. 5Ti'jtze tja Dios attok jun muro toc ti'jele. Aju ajlaj k'i'ntok tu'nju xinak attok ox metro tkan. Xitzun techan ju muro, ex attok ox metro twitz ex ox metro twa'l. 6Te tibajxi, xi' ttzi ja aju xi'yni twitz tuj tjawitz k'ij, jax cywi' ke grad ex xi techan aju ttzi tmarquil pwert, ex attok ox metro twitz. 7Akeju tal cwart ate'c ttxlaj junjun pac' ttzi ja, teyle junjun attok ox metro tnukbil ex ox metro twitz, ex aju t-xol jun tal cwart tuc'il juntl tal cwart attok cabe metro tuc' mey. Ex attok ox metro twitz aju ttzi ja te tujxi jatum tu'n kocx tuj juntl tal cwart, aju xi'yni twitz tumlal tja Dios. 8Xi techan xinak ju cwart tocx tujxi tumlal twitz tja Dios, ex aju cwart attok cyaje metro twitz. Attok cabe tmarquil ja te jun metro tpimil junjun. 10Cycubsa'ntok ox tal cwart tuj junjun pac' ttzi ja aju tcub tumlal tjawitz k'ij, ex cycyakil junx ta' echbin cye, ax icx junx ta' echbin cye ke tkan ja cycubsa'n ttxlaj junjun pac'. 11Ex xi techan xinak ttzi ja, ex attok jwe' metro twitz, atzunju tnukbil attok kak metro tuc'il mey. 12Twitz junjun tal cwart attok jun tal muro tcub te mey metro twa'l. Teyle junjun tal ja attok ox metro twitz ex ox metro tnukbil. 13Ex xi techan tcyakilju twitz ja, xi'x ke' tu'n twi muro te jun tal cwart ex pon baj tu'n twi muro te juntl tal cwart tuj juntl pac', ex attok cablaj metro tuc' mey. 14Xi techan twitz ju tal cwart tocx tujxi; tu'n tcyakil attok laj metro twitz. Aju tal cwart lu tcub twitz ttxa'n tpe'n tja Dios. 15Aju tnukbil tcyakil, xi'ynix ke' ti'jxi sawán ex tu'n tocpun baj max ttzi ju tal cwart te tujxi, attok 25 metro. 16Attok cyventaniyil ke tal cwart. Ax icx ke pared tcub cyxol tal cwart, ax icx ju cwart tocx max tujxi attok tventaniyil. Attok tventaniyil tcyakil tujile. Ex cyi'j ke pared toctok tilbilal tkan xa'j. 17Te tibajxi inx k'ine tu'n xinak tuj tnejel ttxa'n pe'n toc ti'j ox pac' tja Dios. Ex tuj ttxa'n pe'n lu lo'tzintok abj twitz tx'otx' ttxa'nile, ex attok 30 tal cwart tcub ttxa'nile. 18Aju ttxa'n pe'n lu, aju lo'tzintok abj twitz tx'otx' ttxa'nile, mas cubni ta', ex lo'tzintok abj twitz tx'otx' ttxa'nile ttxa'n pe'n cywitz ke tal cwart, ex junxtok ta' echbin twitz tuc'il cynukbil ke sawán. 19Xi techan xinak twitz tnejel ttxa'n pe'n, xi'x ke' tu'n twitz ju tal ja te tujxi ex pon baj ttzi ja jatum tu'n kocx tuj tcabin ttxa'n pe'n, ex attok 25 metro t-xol. 20Ax icx attok jun ttzi ja cyja' xi'yni twitz tuj tumlal tbank'ab k'ij, tcub twitz tnejel ttxa'n pe'n. Xi techan xinak tnukbil ex tuj t-ẍcyin. 21Ax icx attok ox tal cwart tcub ttxlaj junjun pac' ttzi ja lu, ex at ke pared cycub cyxol tal cwart, ex juntl cwart tocx tujxi, icpunx ke ic tza'n keju ate'c ttzi ja tcub tuj tjawitz k'ij, attok 25 metro tnukbil ex cablaj tuc' mey tuj t-ẍcyin. 22Aju tal cwart tocx tujxi, ex ke tventaniyil ex ke tilbilal tkan xa'j, icpunx ke ic tza'nx keju ate'c ttzi ja tcub tuj tjawitz k'ij. Ax icx attok wuk grad tu'n kjax bet tibaj, ex aju tal cwart mas ma' max tujxi ta'. 23Tza'nx ju ttzi ja tcub tuj tjawitz k'ij, ax icx aju ttzi ja tcub tuj tumlal tbank'ab k'ij twitz ju tnejel ttxa'n pe'n, attok juntl ttzi ja in xi' tu'n tocpun tuj ju tcabin ttxa'n pe'n. Xi techan xinak cyxol, xi ke' ti'j jun ttzi ja tu'n tpon ti'j juntl ttzi ja ex attok 50 metro t-xol. 24Inx k'i'ne tu'n xinak jatum ta' ttzi ja tcub tuj tumlal tnayaj k'ij, ex xi techan ke pared tcub cyxol ke tal cwart tuc'ix tal cwart mas ma' tocx max tujxi, ex aju echbin cye junx ta' ic tza'n ke txkantl. 25Aju ja jatum nno'cx be tu'n tocpun tujxi tnejel ttxa'n pe'n tuc'ix ju tal cwart mas ma' tocx max tujxi, attok tventaniyil tcyakil ti'jele, ic tza'nx ke txkantl. Aju echbin te tcyakil, attok 25 metro tnukbil ex cablaj metro tuc' mey tuj t-ẍcyin. 26Ax icx attok wuk grad tu'n kjax bet tu'n kocx tuj ja, ex aju tal cwart mas ma' tocx max tujxi. Ax icx ke pared tcub cyxol ke tal cwart toctok tilbilal tkan xa'j cyi'j, junjun tuj junjun pac' ttxlaj. 27Aju tcabin ttxa'n pe'n tocx tujxi ax icx attok jun tpwertiyil cyja' xi'yni twitz tuj tumlal tnayaj k'ij. Xi techan xinak nic'pun cyxol cabe pwert, akeju cycub tuj tumlal tnayaj k'ij, ex attok 50 metro cyxol. 28Inx k'i'ne tu'n xinak jatum ta' ttzi ja tuj tumlal tnayaj k'ij tu'n wocxe tuj tcabin ttxa'n pe'n. Xi techan ju ttzi ja lu, ex ax echbin te ic tza'nx echbin cye ke txkantl ttzi ja. 29Ke tal cwart ex ke pared tcub cyxol ke tal cwart, tuc'ix tal cwart mas ma', junx ta' echbin cye ic tza'n ke txkantl. Aju ja jatum nno'cx be tuj tu'n tocpun tujxi, ex aju tal cwart mas ma', attok tventaniyil tcyakil ti'jele, ex aju echbin te tu'n tcyakil, attok 25 metro tnukbil ex cablaj metro tuc' mey tuj t-ẍcyin. 30Ke twitz ja, cablaj var tuc' mey cynukbil ex cab var tuc' mey cywitz. 31Aju tal cwart mas ma' tcub jatum nno'cx be tu'n tocpun tuj tcabin ttxa'n pe'n. Ex toctok tilbilal tkan xa'j cyi'j ke pared tcub cyxol ke tal cwart. Ex attok wajxak grad tu'n kjax bet tu'n kjapun ttzi pwert. 32Te tibajxi inx k'i'ne tu'n xinak tuj tcabin ttxa'n pe'n jatum ta' ttzi ja tuj tumlal tjawitz k'ij, ex xi techan ttzi ja jatum tu'n kocx tuj tcabin ttxa'n pe'n, ex aju echbin te junx ta' ic tza'n ke mastl. 33Akeju tal cwart ex ke pared cycub cyxol ke tal cwart ex juntl tal cwart mas ma', junx ta' echbin cye ic tza'n ke mastl. Aju ja jatum nno'cx be tu'n tocpun tujxi tcabin ttxa'n pe'n tuc'ix tal cwart mas ma', attok tventaniyil tcyakil ti'jele, ex aju echbin te tu'n tcyakil, 25 metro tnukbil ex cablaj metro tuc' mey tuj t-ẍcyin. 34Aju tal cwart mas ma' tcub jatum nno'cx be tu'n tocpun tuj tcabin ttxa'n pe'n. Ex ke pared cycub cyxol ke tal cwart toctok ke tilbilal tkan xa'j ti'j junjun pac'. Ex attok wajxak grad tu'n kjax bet tu'n kjapun ttzi pwert. 35Ex inx k'i'ne tu'n xinak jatum tcubsa'n ttzi ja tuj tumlal tbank'ab k'ij, xi techan ju ttzi ja jatum tu'n kocx tuj tcabin ttxa'n pe'n, ex aju echbin te junx ta' ic tza'nx ke mastl; 36ax icx attok ke tal cwart, cyuc'ix ke pared cycub cyxol ke tal cwart, ex juntl tal cwart mas ma', ex attok cyventaniyil tcyakil ti'jele. Aju ja jatum nno'cx be tu'n tocpun tuj tcabin ttxa'n pe'n, attok 25 metro tnukbil ex cablaj metro tuc' mey tuj t-ẍcyin. 37Aju tal cwart mas ma' tcub tnejel jatum nno'cx be tu'n tocpun tuj tcabin ttxa'n pe'n. Ex ke pared cycub cyxol ke tal cwart toctok tilbilal tkan xa'j ti'j junjun pac'. Attok wajxak grad tu'n kjax bet tu'n kjapun ttzi pwert. 38Ax icx attok jun cwart tcubsa'ntok twitz tal cwart mas ma' jatum nno'cx be tu'n tocpun tuj tcabin ttxa'n pe'n. Tujtzun cwart lu in baj tx'jet cyi'j ke alumaj tu'n cyxi k'ot te oyaj patun in cub. 39Tuj ju cwart mas ma' attok cyaje mes, cabe junjun pac ttzi ja, cyibajtzun ke mes lu in che cub byo'n ke alumaj tu'n cyxi k'ot te oyaj patun in cub, ex ka tu'n cyxi k'ot te chojbil tu'n tlaj cyil xjal ex tu'n tlaj cypaltil. 40Ax icx at cyaje mes cycub twitz tal cwart mas ma', cabe junjun pac' ttzi ja tcub tuj tumlal tbank'ab k'ij. 41Cyja'tzun cyaje mes at tujxi ex cyaje mes at ti'jxi ttzi ja: wajxak mes tu'n tcyakil. Cyibajtzun ke mes lu in che cub byo'ntok ke alumaj. 42Ke cyaje mes in che ajbentok tu'n cycub patun ke alumaj cyibaj, banimaj ke ti'j abj xpe'limaj; ex aju echbin cye 75 sentímetro cynukbil ex 75 sentímetro cywitz, ex 50 sentímetro cywa'l, ex cyibajtzun ke jlu in che cub k'o'n ke macbil in che ajben tu'n cycub byet ke alumaj te oyaj patun in cub. 43Tx'apo'n ke xoc twitzile cwart te tujxi te kak sentímetro cykan. Cyibajtzun ke mes lu in cub k'o'n cychibjal ke alumaj in che ajben te oyaj. 44Tuj ju tcabin ttxa'n pe'n attok cabe tal cwart, jun, junx tcub tuc'il ju ttzi ja at tujxi aju tcub jawni, atzun juntl, junx tcub tuc'il ju ttzi ja at tujxi aju tcub cubni, ex atzunju cwart cyja' xi'yni twitz jawni. 45Tzaj tma'n xinak weye: Aju cwart cyja' xi'yni twitz tuj tumlal tnayaj k'ij, atzun cwart cye ke pal in che ajben tuj tja Dios, 46ex atzun ju cwart cyja' xi'yni twitz tuj tumlal tbank'ab k'ij, atzun cwart cye ke pal in che ajben tu'n cycwentin ti'j altar. Ake jlu tiyjil Sadoc, ex o'cxcu ake aj Leví jacu che pon lak'e' twitz Kman tu'n cyajben te. 47Te tibajxi xi techan xinak tcabin ttxa'n pe'n, a jlu cwadrad ttentok ex attok 50 metro junjun pac' ttxlaj. Aju altar tcubtok twitz tja Dios. 48Inx k'i'ne tu'n xinak tuj tal cwart tcub ttzi tja Dios, ex xi techan cypimil ke pared junjun pac' ttzi' ja, teyle junjun attok cabe metro tuc'il mey cypimil. Attok wuk metro twitz pwert, ex ke pared jatum toc tmarquil pwert attok jun metro tuc'il mey tpimil junjun. 49Aju tal cwart tcub twitz tja Dios attok laj metro tnukbil ex kak metro twitz, ex attok laj grad tu'n tjax kbetin tu'n kjapun ttzi' tal cwart lu. Ex attok cabe tkan ja tcub twitz tja Dios; jun tcub tuj jun pac', ex juntl tcub tuj juntl pac'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\