GÉNESIS 27

1Tej otok tijin Isaac ex otok moẍix twitz, tzaj ttxco'n aju tnejel tcy'ajal Esaú tbi, ex xi tma'n te cyja': —Ncy'ajal. Atzunte xi ttzak'we'n: —Lu kine lu, tat, chi Esaú. 2Xi tma'n Isaac te: —Ma tila ma chin tijine, ex minti' ba'n wu'ne alcye k'ij chin cyime. 3K'inxa ke tplecha tuj cycubil, tuc'ix xobl tplecha, txi'ya tuj cojbil ex k'intza txcup cbel tu'na. 4Binchama jun lak nchi'ye c'oc'j ic tza'n nganiye, ex k'intza tu'n t-xi nchyo'ne, tu'ntzun tcub ncy'iwla'na na'nxtok ncyime, chi Isaac. 5Atzunte Rebeca in bintok tej in yolintok Isaac tuc'il Esaú aju tcy'ajal. Tejtzun t-xi' Esaú tuj cojbil cambalte txcup te tchi' tman, 6xi tma'n Rebeca te Jacob aju tal: —Ma nbiye tyol tmana xi tma'n te Esaú aju ttzica, ex ma tma cyja': 7K'intza txcup cbel tu'na, ex binchama jun lak nchi'ye c'oc'j tu'n t-xi nchyo'ne, tu'ntzun tcub ncy'iwla'na twitz Kman na'nxtok ncyime, chi tmana. 8Ja'lotzun wal, nimanxa aju cxel nma'ne teya. 9Txi'ya jatum ate' ke alumaj, ex k'intza cabe tal chip tbanilxix. Che bajel nbincha'ne te tchi' tmana ic tza'nx tgan. 10Cxeltzun ti'na twitz tmana ex cxel tchyo'n, tu'ntzun tcub cy'iwla'na tu'n na'nxtok tcyim, chi Rebeca. 11Xitzun tma'n Jacob te Rebeca aju ttxu': —Aju ntzique Esaú nojni ti'j tu'n xya'n, atzun weye mi'n. 12Yajtzun ka in chin oc maco'ne tu'n nmane, jaculo tma in chin xmayine ti'j, ex ctzajel wi'ne jun mya ba'n wibaje te t-xel cy'iwbil, chi Jacob. 13Xitzun ttzak'we'n ttxu': —Wal, aju mya ba'n jacu tzaj tibaja, e tcub tz'ak wibaje. O'cx txi'ya, binchama aju ma txi nma'ne teya ex k'intza ke tal chip, chi Rebeca. 14Xi'tzun Jacob k'ilte cye tal chip ex xi tk'o'n te ttxu'. Oc ten ttxu' binchalte chibj c'oc'j ic tza'nx tgan Isaac. 15Tzajtzun ti'n Rebeca t-xbalun Esaú aju tnejel tal. Aju xbalun lu tbanil, ex c'u'ntok tu'n Rebeca tuj tja. Oc tk'o'n xbalun lu ti'j Jacob aju tcabin tal, 16ex oc tk'o'n cytz'umal tal chip cyi'j tk'ab Jacob tuc'ix ti'j tkul jatum minti'tok xya'n. 17Xitzun tk'o'n chibj tuj tk'ab Jacob, tuc'ix wabj aju otok bant tu'n. 18Ocxtzun Jacob jatum ta'tok tman ex xi tma'n te cyja': —Tat, chi Jacob. Xitzun ttzak'we'n Isaac: —Lu kine lu. ¿Alcyeya, ncy'ajal? 19Xitzun tma'n Jacob te tman: —Akine Esaú aju tnejel tcy'ajala. Ma bant wu'ne aju saj tma'na weye. Tjaw ke'ya, chyo'na ti'j txcup ma ncambaye, tu'ntzun ncub tcy'iwla'na. 20Xitzun tkanin Isaac: —¿Tza'n tten xcnet naj tu'na, ncy'ajal? Xi ttzak'we'n Jacob: —Ate Kman Dios ma onin weye tu'n tcnet naj. 21Xi tma'n Isaac: —Lak'etza ex c'oquel nmaco'ne ti'ja ncy'ajal, ka ax toc aya Esaú ex ka mi'n, chi Isaac. 22Xitzun lak'e' Jacob twitz tman. Atzunte tman oc tmaco'n ex tma cyja': —Aju tk'ajk'ajel wibaj te Jacob, atzun ke k'abaj te Esaú, chi Isaac. 23Minti' el tnic' ti'j tu'nju attok nim xya'n cyi'j tk'ab, ic tza'n cyi'j tk'ab Esaú aju ttzic. Tej cyja'tok tcub tcy'iwla'n, 24xi tkanin juntl maj te: —¿Axpe toc aya Esaú aju ncy'ajale? Xi ttzak'we'n Jacob: —Ax toc akine. 25Xi tma'ntl Isaac: —K'intza chibj tu'n t-xi nchyo'ne aju xcub tu'na ncy'ajal, tu'ntzun tcub ncy'iwla'na, chi Isaac. Xitzun tk'o'n Jacob tchi' tman tuc'ix ta'l twitz uva. O wa'n ex o c'an Isaac. 26Xitzun tma'n Isaac te tcy'ajal: —Lak'etza ncy'ajal, ex tz'uban ela nwitze. 27Xi lak'e' Jacob ex el ttz'uban twitz tman. O tna' Isaac tc'oc'jal t-xbalun ex cub tcy'iwla'n cyu'n ke yol lu: Ax toc, a tc'oc'jal ncy'ajale jlu ic tza'n tc'oc'jal tuj cojbil aju o cub tcy'iwla'n Kman. 28Tzajwit tk'o'n Dios jbal teya twitz cya'j, nimxwit twitz tawala tz'oc twitz tx'otx', ex tenwt nim triw ex nim ta'l twitz uva tuc'ila. 29Che ajbenwit xjal cyuj mastl tnam teya ex che cubwit ẍmeje' twitza ke xjal ate' cyuj mastl nasyon. Tz'ocxwita te cawil cyibaj tiyjil termaniya ex che cubwit moc'e' ke tiyjil tal ttxu'ya twitza. Tzajwit mya ba'n cyibaj keju cxel cykanin mya ba'n tibaja ex che cubwit cy'iwla'n keju che bel cy'iwlante teya, chi Isaac. 30Bajtzun cy'iwla'n Jacob tu'n Isaac, ex matok nne'x jatum ta'tok tman tej tul meltz'aj Esaú cambal. 31Ax icx te Esaú baj tbincha'n chibj c'oc'j, xi ti'n te tman ex xi tma'n te cyja': —Tjaw ke'ya tat, ex chyo'na ti'j txcup ma cub wu'ne, akine tcy'ajala, tu'ntzun ncub tcy'iwla'na. 32Xitzun tkanin Isaac te: —¿Alcyetzuna? Xi ttzak'we'n Esaú: —Akine Esaú aju tnejel tcy'ajala, chi Esaú. 33Jawtzun lu'lun Isaac nimxix ex xi tma'n te cyja': —¿Alcyetzun xi aj cambal ex ma tzul ti'n chibj weye? Ma baj nchyo'ne tcyakil tej na'nxtok tula. Ma cub ncy'iwla'ne, ex ja'lo cy'iwlamajtl. 34Tejtzun tbinte Esaú aju tma tman, oc ten ok'el cyuwxix, ex jaw tk'ajk'ajel twi' bisbajilxix: —Tat, ax icx weye chin tcy'iwlan cuba, chi Esaú. 35Xi tma'n Isaac: —Ma tzul aj termaniya, ma chin cub t-sbu'n, ex ma tc'am cy'iwbil aju tetoka. 36Xi ttzak'we'n Esaú. —Tuj tumelxlo Jacob tbi tocsa'n. Atzun tcabin maj lu chin cub t-sbu'n. Tnejel o tz'el ti'n woclene te tnejel c'wa'lbaj, atzun ja'lo ma tz'el ti'n cy'iwbil, aju wetoke. ¿Minti'pe juntl cy'iwbil ma cyaj tclo'na te weye? Chi Esaú. 37Xi ttzak'we'n Isaac te Esaú cyja': —Ma txi nk'o'ne toclen Jacob tu'n tcawin tibaja ex ma che'x nk'o'ne cycyakil ke tiyjila te tmajen, ax icx ma txi nma'ne tu'n tten nim triw ex nim ta'l twitz uva tuc'il. Ncy'ajal, ¿titzun cbantel ti'ja wu'ne ja'lo? 38Xi tma'ntl Esaú te tman: —Tat, ¿o'cxpe junx cy'iwbil at tuc'ila? Ax icx weye chin tcy'iwlan cuba, chi Esaú. Jaw ok'tl Esaú. 39Xitzun tma'n Isaac te Esaú cyja': Cnajala najchak ti'j tbanil tx'otx' ex najchak ti'j jbal twitz cya'j. 40Oc tcla' tiba tu'n t-spadiya ex c'oquela tmajen termaniya; octzun toc tipuna, ccolpetela tjak' tcawbil. 41Eltzun ic'un Jacob tu'n Esaú tu'n tlaj cy'iwbil xi k'o'n te tu'n tman, ex tma Esaú tuj tanmi: Ch'ix tpon tk'ijlalil tu'n tcyim nmane, ex te tibajxi jlu cbel nbyo'ne witz'ine Jacob. 42Tejtzun tbinte Rebeca aju in ximantok Esaú ti'j, xi tma'n tu'n t-xi txocbaj Jacob aju tcabin tal. Xitzun tma'n te cyja': Taj ttzica Esaú tu'n tcub byo'na tu'n, tu'ntzun t-xelin aju mya ba'n tbinchaya ti'j. 43Atzun ja'lo wal, bintza aju cxel nma'ne teya. Bincham ttena ex txi oka tja nxibane Labán, aju najl tuj Harán. 44Tena tuc'il junjun k'ij, acux in baj tk'oj ttzica, 45acux in baj ttx'u'jil ti'ja, ex acux nnic' tna'l tu'n aju tbinchaya ti'j. Ba'ntzun t-xi nsama'ne jun xjal txcolte teya tu'n tajtza. Mi'n waje tu'n cynaj ke cabe wale te junx k'ij. 46Xitzun tma'n Rebeca te Isaac: Mya ba'n atine cyu'n ke xu'j aj Hetey, akeju cabe t-xu'jil Esaú. Ka ma moje' Jacob tuc'il jun xu'j aj Hetey ic tza'n ke jlu, akeju najl tzalu tuj Canaán, maslo ba'n tu'n ncyime, chi Rebeca.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\