JUECES 9

1Ate Abimelec aju tcy'ajal Jerobaal xi' tuj Siquem tu'n tyolin cyuc'il ke t-xiben ttxu', ex cyuc'il cycyakil keju at t-xilen tman ttxu' cyuc'il, ex xi tma'n cye cyja': 2—Cybinchame xtalbil, cymanxe cye cycyakil xjal aj Siquem cyja': ¿Alcye ba'n tuj cywitze, ba'npe tu'n cycawin cycyakil keju 70 tcy'ajal Jerobaal cyibaje, ex ka mas ba'n tu'n tcawin junx xjal cyibaje? Che ximane ti'j ka ax cyermaniye kine, chi Abimelec, che chicuye. 3Tu'nju at t-xilen Abimelec cyuc'il ke xjal lu, cyja'tzun o moje' cyyol tuc'il, e je'xtzun k'malte cye cycyakil xjal aj Siquem tu'n cyoc lpe' ti'j, ex ba'n e'la tuj cywitz. 4Ex mya nok o'cx jlu, ax icx etz cyi'n 70 sak pwak tuj tja cydios Baal-berit tbi, ex xi cyk'o'n te Abimelec. Tu'ntzunju pwak lu, e je'x tmajna'n Abimelec junjun xjal mya ba'n ex cy'aj ke, e je'xtzun ke xjal lu tuc'il Abimelec, 5e pon tuj tnam Ofra jatum otok najan ktzan tman, ex twi' junx abj cub cybyo'n ke 70 terman Abimelec. O'cx te Jotam aju tch'i'p Jerobaal xi tewan naj tib ex o clet. 6Te tibajxi jlu, cycyakil aj Siquem ex ke aj Bet-milo oc cychmon cyib t-xe tze' c'ol, twitz abj xjan at tuj Siquem, ex atzun oc cyk'o'n toclen Abimelec te rey. 7Tejtzun tbinte Jotam jlu, jax twi witz Gerizim ex maxtzun jaw sch'in cyuw wen tu'ntzun cybinte cycyakil xjal: —Chin cybintze akeye xjal aj Siquem tu'ntzun icx cyeye tu'n cytzaj bi'ne tu'n Dios. 8At jun maj o cyajbe ke tze' tu'n toc jun cyrey, ex xi cyma'n te tze' olivo tu'n toc te cyrey. 9Atzunte tze' olivo xi tma'n cye: Mlay, porque ka ma chin oque te cyreye, il-lo ti'j tu'n mi'n tel chibj aseyt wi'je aju in ajben te nimbil te Dios ex cye xjal. 10Xitzun cyma'n ke tze' te tkan higo tu'n toc te cyrey. 11Atzunte tkan higo xi tma'n cye: Mlay, porque ka ma chin oque te cyreye, il-lo ti'j tu'n mi'n toc nwitze aju puro chi' ex puro c'oc'j tlo'njtz. 12Xitzun cyma'ntl ke tze' te tkan uva tu'n toc te cyrey. 13Atzunte tkan uva xi tma'n cye: Mlay, porque ka ma chin oque te cyreye, il-lo ti'j tu'n mi'n tel nwitze aju nno'c te vin ex in che tzalaj xjal ti'j, ax icx te Dios. 14Te mancbiltzun xi cyma'n ke tze' te jun wi' ch'i'x tu'n toc te cyrey. 15Atzunte ch'i'x xi tma'n cye: Ka axix toc cyaje tu'n woque te cyreye, il ti'j tu'n cycub tene cycyakile tjak' nxlecumale, ex katzun mi'n cyaje tu'n cycub tene tjak' nxlecumale, c'elel jucpaj jun k'ak' wi'je tu'n cybaj naj ke tze' wi'ten ate' twi witz Líbano, chi ch'i'x. 16Atzun ja'lo cxel nkanine cyeye: ¿Tujpe tumel ex tz'aklxixpe aju ma cybinchaye tu'nju ma tz'oc cyk'o'ne Abimelec te cyreye? ¿Ex mape cybinchaye ba'n te Jerobaal ex cye ke tc'wa'l, ic tza'nx te o tbincha ba'n cyeye? 17Porque o k'ojin ktzan nmane ex xi tk'on tib tu'n tcyim tu'n cycolpete tu'n tuj cyk'ab aj Madián; 18atzun cyeye ma che oc tzokpaje cyi'j ke terman nmane, ex twi' junx abj ma che cub cybyo'ne keju 70 tcy'ajal, ex ma tz'oc cyk'o'ne Abimelec te cyreye, aju tal tcab t-xu'jil, nok tu'nju at t-xilen xjal lu cyuc'ile. 19Pero cxel nma'ne cyeye ja'lo: Ka tuj tumel ex ka tz'aklxix aju ma cybinchaye ti'j Jerobaal ex cyi'j ke tc'wa'l, che tzalajxtzune tuc'il Abimelec, ax icx te Abimelec tu'n ttzalaj cyuc'ile. 20Katzun minti' ma bant cyu'ne icju, e tel jucpaj jun k'ak' ti'j Abimelec, tu'ntzun cynaj cycyakil ke xjal najl tuj Siquem cyuc'ix ke xjal najl tuj Bet-milo, ex e tel jucpaj jun k'ak' ti'j Siquem ex ti'j Bet-milo tu'n tnaj Abimelec. 21Tbajlenxitzun tma'n Jotam jlu, el ok ex xi' najal tuj lugar Beer, porque tzaj t-xobil twitz Abimelec aju terman. 22Ox abk'i e ten aj Israel tjak' tcawbil Abimelec, 23pero tzaj t-sama'n Dios jun pa'j tibil cyxol aj Siquem tuc'il Abimelec, tu'n tjaw cyi'n cyib ti'j, 24tu'ntzun tchjet tu'n Abimelec aju cycublen tbyo'n 70 tcy'ajal Gedeón, ex tu'n tchjet cyu'n aj Siquem tu'nju e oc ten onil tuc'il Abimelec tu'n cycub tbyo'n ke terman. 25Ke xjal aj Siquem jaw cyi'n cyib ti'j Abimelec, cyja'tzun cub cyk'o'n junjun xjal cywi' ke witz in xi cyewan cyib ttxlaj be tu'n cyelk'an cyi'j xjal in che bet tuj be. Ex o tbi Abimelec jlu. 26At jun k'ij pon Gaal aju tcy'ajal Ebed najal tuj Siquem, cyuc'ix ke terman, ex oc ke' cyc'u'j aj Siquem ti'j Gaal. 27Tej tpon tk'ijlalil tu'n tjaw chmet twitz uva, e je'x tuj cojbil xilil twitz uva, el cyyatz'o'n ta'l tu'n toc te vin ex cub cyic'sa'n jun nink'ij, e wa'n ex e c'an tuj tja cydios, ex e oc ten yolil mya ba'n ti'j Abimelec. 28Atzunte Gaal xi tma'n: ¿Titzun toclen Abimelec tuj twitz? Baka mya jun tcy'ajal Gedeón jlu ex ate Zebul onil te. Atzun ke aj Siquem ko', ¿tza'ntzun tten tu'n koc te cymajen xjal lu? Mas ba'n tu'n koc te tmajen Hamor aju cub xe't tnam Siquem tu'n, ex mya a tu'n kajben te Abimelec. 29Nokwit akine nejenel cyeye tuj tnam lu, ja'lwitlo tz'ex nlajo'ne Abimelec, ex jaculo txi nma'ne te: Chmon baja ke t-soldadiya ex tzaja k'ojlel kuc'ile, nchiloye. 30Atzunte Zebul aju gobernador te tnam, tej tbinte tyol Gaal, tzaj nim tk'oj, 31ex xi t-sama'n tkanil te Abimelec cyja': Ate Gaal aju tcy'ajal Ebed o tzul tuj Siquem cyuc'ix ke terman, ex niban tbaj tconsejarin cyc'u'j xjal tu'n tjaw cyi'n cyib ti'ja. 32Cyja'tzun, ba'n tu'n ttzaja te konic'an cyuc'ix ke t-soldadiya, ex cyewanx cyibe tuj cojbil. 33Octzun kskix ex oc tkoptz'aj k'ij, bixtzun che oc tzokpaje cyi'j ke xjal tuj tnam, ex octzun tetz Gaal cyuc'ix mastl xjal tu'n cyk'ojin ti'ja, bixtzun tbinchaya ti'j Gaal nok alcye ba'n tuj twitza, chi tkanil xi t-sama'n Zebul te Abimelec. 34Cyja'tzun ate Abimelec cyuc'ix cycyakil ke t-soldad, e tzaj te konic'an ex xi cyewan cyib ti'jele tnam Siquem. Te cyaje c'loj e ela cybaj. 35Tejtzun tetz Gaal ttzi tpwertil tnam, etz Abimelec cyuc'ix ke t-soldad jatum cyewantok cyib. 36Tejtzun tlonte Gaal ke t-soldad Abimelec, xi tma'n te Zebul: —Que'yinxa, lu txkan xjal cyja' cycu'tz cywi witz. Xi ttzak'we'n Zebul cyja': —Nok t-xlecumal witz jlu ex mer ic tza'n xjal nne'la tuj twitza. 37Atzunte Gaal xi tma'ntl: —Ax icx ma twi' tal witz aju toc tbi Tmux Tx'otx', lu txkan soldad cyja' cycu'tz. Ex lu juntl c'loj cyja' cytzaj tuj be nnic' t-xe c'ol cye aj k'ij. 38Xitzun tma'n Zebul: —¿Ti ma tzaj ti'ja; aya o k'mante ka ate Abimelec minti' toclen ki'j tu'n koc te tmajen. Lu ke t-soldad lu akeju mya nim in che ela tuj twitza. Waban cub tiba ja'lo tu'n tk'ojina cyi'j. 39Cubtzun nej Gaal cywitz aj Siquem tu'n tk'ojin ti'j Abimelec, 40pero el ok Gaal twitz Abimelec ex xi lpe' Abimelec ti'j; nim xjal e cub tejxi cypon ttzi tpwertil tnam. 41Ax cyaj ten Abimelec tuj lugar Aruma, atzunte Gaal cyuc'ix ke terman e je'tz tlajo'n Zebul tuj Siquem. 42Tujtzun juntl k'ij e je'x aj Siquem tuj cojbil. Tej tbinte Abimelec jlu, 43e cub tpa'n ke t-soldad te ox c'loj ex xi cyewan cyib tuj cojbil. Tejtzun tque'yinte Abimelec tej cyetz aj Siquem tuj tnam, e je'tztzun Abimelec jatum cyewan cyib ex e oc tzokpaj cyi'j aj Siquem. 44Ate Abimelec tuc'ix jun c'loj soldad uc'in tu'n, e je'x t'icpaj naj tu'n cycub ten ttzi tpwertil tnam, atzun ke cabetl c'loj soldad e oc tzokpaj tu'n tcub cybyo'n ke xjal in che bet tuj cojbil. 45Ate Abimelec cucxtok tk'ojin cyi'j aj Siquem tuj enter k'ij, ex cub ti'j tnam tu'n. Bi'x baj naj tnam tu'n, e cub tbyo'n cycyakil xjal najl tuj, ex xi tchitun atz'an tuj enter tnam. 46Ke xjal ate' tuj ja ma' twa'l te cycolbil cyib at tuj Siquem, tej cybinte aju otok tbincha Abimelec, e je'x clolte cyib tuj tja cydios El-berit tbi. 47Tejtzun tbinte Abimelec ka otok pon cychmon cyib cycyakil xjal tuj ja lu, 48xi'tzun twi witz Salmón cyuc'ix cycyakil ke t-soldad, ex cu'tz ttx'emin jun tk'ab tze' tu'n jun si'wbil c'uxbil, jax tk'o'n tk'ab tze' lu twi t-semil, ex xi tma'n cye cycyakil t-soldad tu'n cybinchante jurat naj ic tza'n te otok tbincha. 49Cycyakiltzun ke t-soldad cu'tz cytx'emin jun tk'ab cytze' ex e oc lpe' ti'j. Tejtzun cypon jatum ta' tja cydios xjal aju ma' twa'l, oc cybuyba'n cycyakil tk'ab tze' ti'j ja ex oc cykoptz'i'n k'ak' ti'j. Tu'nju k'ak' lu e baj naj cycyakil xjal aj Migdal-siquem, ex aju tajlal xjal e naj, akeju ate' tuj ja ma' twa'l te cycolbil cyib at tuj Siquem, balo jun mil cybet; at xinak ex xu'j. 50Te tibajxi jlu, xi' Abimelec tuj tnam Tebes, oc tzokpaj ti'j ex cub ti'j tnam tu'n. 51Tuj tmij tnam lu tcub jun ja ma' twa'l, ex tujtzun ja lu ocx cyewan cyib cycyakil ke xjal najl tuj tnam, ke xinak ex ke xu'j. Cyaj cylamo'n ttzi ja wen ex e jax max twi ja, 52pero pon Abimelec max ttzi tpwertil ja ma' twa'l tu'n toc tzokpaj cyi'j xjal. Cyja'tok toc tkoptz'i'n k'ak' ti'j ja, 53cu'tz xo'n jun cya' tu'n jun xu'j, ex tibajcu twi' Abimelec cubil tz'ak cya' ex bi'x el c'abchaj twi' tu'n. 54Tzajtzun ttxco'n naj Abimelec aju onil te tuj k'oj ex xi tma'n te: K'in jatz t-spadiya ex chin tbyoncuya, porque mi'n waje tu'n cymante xjal wi'je ka tu'n jun xu'j otok chin cub byo'ne, chi Abimelec. Atzunte ju onil te jatz ti'n t-spad, ak'pon t-xayu'n ti'j ex bi'x elpun ma ti'jxi; cyja'tzun tten cyim Abimelec. 55Tejtzun cyque'yinte aj Israel ya otok cyim Abimelec, e aj cyja. 56Cyja'tzun tenba tu'n Dios tu'n t-xelin ti'j Abimelec aju mya ba'n otok bant tu'n ti'j tman, tu'nju e cub tbyo'n 70 terman akeju ax tcy'ajal tman. 57Ax icx o tbincha Dios cyi'j aj Siquem tu'n tchjet tcyakil mya ba'n cyu'n, aju otok cybincha. Cyja'tzun tten o japun castiw o tma Jotam aju tcy'ajal Jerobaal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\