Mateo 1

1Atzun tu'jil jlu jatum tz'iban cybi ke t-xe'chel Jesucrist; ate Jesucrist tiyjil David, atzunte David tiyjil Abraham. 2Ate Abraham tman Isaac, atzunte Isaac tman Jacob, atzunte Jacob tman Judá cyuc'ix ke terman Judá. 3Atzunte Judá cyman Fares tuc'ix Zara, tal Tamar ke jlu. Atzunte Fares tman Esrom, atzunte Esrom tman Aram. 4Atzunte Aram tman Aminadab, atzunte Aminadab tman Naasón, atzunte Naasón tman Salmón. 5Atzunte Salmón tman Booz, tal Rahab jlu. Atzunte Booz tman Obed, tal Rut jlu. Atzunte Obed tman Isaí. 6Atzunte Isaí tman rey David, atzunte rey David tman Salomón, ate Salomón tal t-xu'jilben Urías. 7Atzunte Salomón tman Roboam, atzunte Roboam tman Abías, atzunte Abías tman Asa. 8Atzunte Asa tman Josafat, atzunte Josafat tman Joram, atzunte Joram tman Uzías. 9Atzunte Uzías tman Jotam, atzunte Jotam tman Acaz, atzunte Acaz tman Ezequías. 10Atzunte Ezequías tman Manasés, atzunte Manasés tman Amón, atzunte Amón tman Josías. 11Atzunte Josías tman Jeconías cyuc'ix ke titz'in, akeju e ten tuj tk'ijlalil tej cyxi k'i'n aj Israel pres tuj Babilonia. 12Ate Jeconías tman Salatiel. Otok che pon k'i'n aj Israel tuj Babilonia tej titz'j Salatiel. Atzunte Salatiel tman Zorobabel. 13Ate Zorobabel tman Abiud, atzunte Abiud tman Eliaquim, atzunte Eliaquim tman Azor. 14Atzunte Azor tman Zadoc, atzunte Zadoc tman Aquim, atzunte Aquim tman Eliud. 15Atzunte Eliud tman Eleazar, atzunte Eleazar tman Matán, atzunte Matán tman Jacob. 16Atzunte Jacob tman José tchmil Mariy, ex ate Mariy ttxu Jesús aju Crist tbi, aju at toclen tu'n Dios. 17Cyja'tzun at cyajlaj c'loj cyiyjil aj Israel tzaj xe't ti'j Abraham ul ti'j David; ex at cyajlaj c'loj cyiyjil aj Israel tzaj xe't ti'j David ul ti'j tk'ijlalil tej cyxi k'i'n aj Israel tuj Babilonia; ex at cyajlaj c'loj cyiyjil aj Israel tzaj xe't ti'j tk'ijlalil tej cyxi k'i'n aj Israel tuj Babilonia ul baj tej titz'j Crist, aju at toclen tu'n Dios. 18Tej tul itz'j Jesucrist cyja'tzun tten lu: Ate Mariy ttxu' Jesús otok bant ti'j tu'n tmoje' tuc'il José; pero na'nxtok cyoc moje' o tna' Mariy ka otok tz'oc ten tal tu'n tipumal Xewbaj Xjan. 19Atzunte José aju tchmil Mariy, tej tbinte otok tz'oc ten tal Mariy o tajbe tu'n tcyaj tcolin tuj ewaj; porque tz'aklxix te José, ex minti' o tajbe tu'n ttzaj tch'ixwi Mariy cywitz xjal. 20Ex matok in ximan José ti'j jlu, cub tyec'un tib jun t-anjel Kman twitz tuj twitzic', ex xi tma'n anjel te: —Aya José tiyjil David, mi'n xoba tu'n toc Mariy te t-xu'jila, porque tu'n tipumal Xewbaj Xjan ma tz'oc ten tal. 21Ex tzul itz'j jun tal, ex c'oquel tk'o'na tbi JESUS. Atzun tbi c'oquel, porque ke xjal etzan tu'n che cletel tu'n tuj cyil. 22Tcyakil jlu o bant tu'ntzun tjapun aju k'ma'maj tu'n Kman, aju tzaj tma'n t-sanjel Dios chi cyja': 23At jun k'apoj na'nx tlonte xinak c'oquel ten tal, ex k'a jun tal tzul itz'j, ex Emanuel tbi c'oquel, chi t-sanjel Dios. Aju yol Emanuel atzun in tma'n: At Dios kuc'il. 24Tej tel watl tuj twitz José, xi tniman aju tyol t-anjel Kman tzaj k'ma'n te, tc'amtzun t-xu'jil. 25Pero mya junx e cub tan, maxitzun cub cymojban cyib tej tul itz'j tnejel tal Mariy; ex oc tk'o'n José tbi c'wa'l JESUS.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\