SALMOS 88

1Nman, aya Ndiose ex Clol weye, k'ijl ex konic'an in xi nkanine onbil teya, 2ponwit nyole twitza, k'ontz twi'ya ti'j ncubsbile. 3Nimxix mya ba'n ma tzaj wi'je, cyja'tzun ch'ix ncyime; 4jacu chin oc cyk'o'n te tajlal cyxol ke cyimni, porque ma chin cyaj tene minti' wipune. 5Ma chin cyaj k'o'ne cyxol ke cyimni, ic ntene ic tza'n ke xjal otok che cyim tuj k'oj ex otok che cu'x maku'n; ex ic tza'n keju minti'tl colbil cye tuc'ila ex otok tzic' cyna'njtz tu'na. 6Ma chin cu'x tk'o'na max t-xe'pun jul, cyuj ke lugar klolj cyuj ex ma' cyxe'. 7Ma tzaj nim tk'oja wi'je, ma chin oque ic tza'n jun xjal in cyaj mulk'aj tjak' a' tu'nju bis in tzaj tk'o'na. 8Tu'na ma chin cyaj coline cyu'n ke wamiwoye; tu'na ma chin el ic'une cyu'n. Presin kine ex minti' tumel tu'n ntzokpaje. 9Tu'n tlaj nim in chin ok'e niban woque moẍ. Tcyakil k'ij in chin cubsane twitza Nman, ex in che jaw nyec'une ke nk'abe twitz cya'j tu'n nyoline tuc'ila. 10¿Jacupe che bant ke binchben nim cyipumal tu'na cye ke cyimni? ¿Jacupe txi cyk'o'n ke cyimni chjonte teya? 11¿Jacupe che yolin ti'j tyola axix toc ex ti'j tc'ujlalila tuj cynajbil cyimni jatum in baj naj tcyakil? 12Tuj cynajbil cyimni puro kloljxix jatum nnic' tna'njtz tcyakil, ¿atpe jun jacu tz'el tnic' ti'j ttena tz'aklxix ex cyi'j ke tbinchbena nim cyipumal? 13Atzun weye Nman, in chin kanine onbil teya; prim in chin cubsane twitza. 14¿Tiku'n in chin el tic'una Nman? ¿Tiku'n nne'l tewan tiba nwitze? 15Atxix tuj ncu'xumale in tene tuj bis ex ch'ixmi in cyime; o tzic'x wu'ne ke ti'xti xobajilxix tzaj tk'o'na wi'je, ex mlay tzic'x mastl wu'ne. 16Ma tzaj ttx'u'jila xobajilxix wi'je ex ma chin naje tu'n, 17tcyakil or txolin wi'je tu'n, mer ic tza'n tjak' a' ma chin aj mulk'aje. 18O che el tlak'ba'na wi'je ke wamiwoye ex ke wuc'ile, atzun ja'lo o'cx klolj at wuc'ile.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\