LUUKI 7

1Yisa ŋↄn daa tↄ'asi niriba maa yɛttↄ'a wa zaa nti naai, u daa kyaŋŋi la Kapirinyum. 2Ka soogyadima toondaansↄ n daa bɛ bɛni ka u daabwuttigu daa beera, halli ka dooru maa ti wum u halli ka u ti pↄri kum. 3Di saha maa ka toondaana wa daa wum Yisa yɛla ka daa tum Izraɛli dima kpamseeba ni ba ti susi u ka u kyɛ na nti tibi u baara maa n-ti u. 4Ka ba daa paai u saani na nti bɛlim u n-yɛtta, "Soogyadima toondaana maa sum ni i suŋŋi u, 5dama u wuri ti zuliya wa halli, ka u mɛ la'aŋŋu duu n-ti ti ni ti kpeeri m-puusiri Naawunni gba." 6Ban daa ti ya labi n-kunni na ka Yisa daa dↄli ba n-kyaŋŋi. Ŋↄn daa ti kyaŋŋi m-pↄri toondaana maa yiri, ŋↄnwa daa laa n-tum u zↄdima Yisa saani na, ni, u di mugsi u maŋŋa; ni, ŋↄn toondaana maa poora ni Yisa kyɛ u yiri ni na; 7ni, ka mun bu laa n-sum ni u gba kyɛ Yisa saani na. Amaa u kur yɛlim yɛttↄ'aseesi ŋↄn ya yɛli, ka u baara maa kpaŋŋi. 8Ni, dama ŋↄn gba nyɛ la ban su ninvugsↄa, ka u mun gba su soogyaseeba fukumsi ka nin toaai n-yɛli ba yinni, ni, u kyɛm luginseaa ka u kyaŋŋi, bee n-yɛli sↄ, ni, u kyɛm na ka u kyɛ na, ka nin toaai n-yɛli u daabri, ni, u tumma nŋↄ ka u tum di. 9Tↄ; ka Yisa ŋↄn daa wum soogyadima toondaana maa ŋↄn daa yɛli seem maa, di daa gyɛri u pam: ka u ŋmaligi n-yɛli daadam ban daa dↄli u maa, ni, "Yɛlimaŋni ka n ya n-yɛli ya, halli Izraɛli dima ni gba n na zi n-nya sↄsↄ ŋↄn niŋi yɛdda hoo doo wa ŋↄn niŋi seem!" 10Ka toondaana maa ŋↄn daa tum ninvugseeba maa daa labi yiri maa ni na nti nya ka daabri maa pun kpaŋŋi zaa. 11Di nyaaŋŋa ka Yisa daa kyaŋŋi tinseaa kan yuuri boonni Neeni la, ka u nyaandↄliba ni zama pam daa dↄli u. 12Ŋↄn daa ti pↄri tiŋŋa maa kpeebu, tiŋŋa maa ni na'akyimbilisↄ kpi ka ba ziiri u n-yiiri na, ka tiŋŋa maa niriba kabri n-dↄla. Ŋↄn daa kpi maa ma daa nyɛ la pukoori, ka daa ka bisↄ m-paasi ŋↄn kpi maa. 13Ka ti Dugma daa nya pukoori maa ka di niŋi u namboo, ka u yɛli u, "Di kumna!" 14Ka Yisa daa kyaŋŋi nti siisi ban daa mari bunseaa n-ziiri kum maa, ka ban daa ziiri u maa kpalim n-zaani, ka u tasi m-booli kum maa, ni, "Na'akyimbila, n ya yɛtti i ni, ni, i doaama!" 15Ka kum maa daa siri neaai u kum ni n-doaai n-zini m-piili yɛttↄ'a, ka Yisa daa zaŋŋi u n-ti u ma maa. 16Ka dabeem daa gbaai sↄkam ka ba pɛ'ari Naawunni n-yɛtti, ni, "Anabititaari kyɛ duniya wa ni na, ni u ti bɛ ti saani!", ka laa n-yɛli, ni "Naawunni gↄsi u niriba yɛla maa." 17Ka Yisa ŋↄn daa niŋi seem maa zugu, lahabaari maa daa mooli n-gyili Gyuudii tingbaŋŋu ni tinseesi an gyiligi bɛni maa zaa. 18Tↄ. Ka Gyↄni nyaandↄliba daa kyɛ u saani na nti yɛli u Yisa ŋↄn daa niŋni seelli kam zaa maa yɛla. 19Ka u daa yiisi ba niriba ayi n-tum ba ti Dugma Yisa saani ni ba ti boosi u, ni, "Nyin n nyɛ ŋↄn ya kyɛ na la, bee ti na gↄsim di daama soori?" 20Ka tuumudima babayi maa daa ti paai Yisa saani na nti yɛli u, "Gyↄni ŋↄn suuri niriba Naawunni koom la n tum ti i saani na ni ti boosi i, ni, nyini n nyɛ ŋↄn ya kyɛ na la, bee, ti na gↄsim di daama soori?" 21Di saha ka Yisa daa tibri baaridima pam, ni ninvugseeba dooribeeri ŋↄn daa mari zaa, ka katti arizimbeeri niriba zugu m-basira, ka neaari zoomma pam nini n-tiri ba. 22Ka Yisa daa labsi n-yɛli Gyↄni niriba, ni, "Ya labma nti yɛli Gyↄni yan nyari ka wumni seela: ni, zoomma nini neaara, ka wↄbsi kyɛnna, ka ban mari kↄmni nyari alaafɛa, ka tubkpiradima wumna, halli ka ban kpi gba neaari kum ni; ni, ka lahabasuŋŋu maa moonni n-tiri fara dima." 23Ka laa n-yɛli ba, "Ŋↄnkam bu birisiri n yɛla zugu mari la zugsuŋŋu!" 24Tↄ; ka dinŋↄna Gyↄni tuumudima daa doaai n-kuli, ka Yisa mun daa piili n-tↄ'asiri n-tiri daadam maa zaŋŋi n-kyaŋŋi Gyↄni yɛla, ka boosiri ba, ni, "Bↄ ka ya daa kyaŋŋi mooni ni ya ti nya? Kyimnigu pɛbsigu ŋↄn zeera, bee? 25Bee bↄ ka ya daa lee n-kyaŋŋi ni ya ti nya? Ninvugsↄ ŋↄn bↄbi neensuma? Ay! - ya bu nya? - ninvugseeba ban yeeri bunveela ka diri bunnya'asa n kur bɛ nadima yiya ni."; 26ka laa m-boosi ba n-yɛli, "Ka bↄ ka ya daa lee n-kyaŋŋi ni ya ti nya? Ya ya n-nya la anabisↄ, bee? Yɛlimaŋni ka n ya n-yɛli ya, ni, halli u gaari anabi gba. 27Ŋↄna n nyɛ ban daa sↄbi sↄ yɛla, ni, Naawunni yɛliya: 'Ya nyama! - N tuumu nŋↄa; N tumni u ni u ti daŋŋi i tooni: Ŋↄna nin maali i kyɛnni maa soori n-ti i.' 28Amaa n ya n-yɛli ya, ni, Gyↄni gaari pↄ'aba ŋↄn pun dↄ'ai bidibseeba zaa; amaa ka n ya yɛli ya yaasa, ni, halli ŋↄn poora zaa m-bɛ Naawunni naam ni gba yi gaari ŋↄna." 29Tↄ; ka zama kam ban daa bɛ bɛni n-wumni Yisa ŋↄn yɛli seem maa - halli lampodeaariba gba - ba zaa daa pɛ'ari Naawunni, ni, u soori n nyɛ yɛlimaŋni soori, dama ba zaa daa pun deaai Naawunni kↄsuubu Gyↄni saani. 30Amaa Farisii dima ni karimbadima mun daa bu deaai kↄsuubu maa, ka dizugu ba daa za'asi Naawunni ŋↄn zaali ba seem. 31Ka Yisa daa laa n-yɛli, ni, "Ka bumbↄ ka n ya n-zaŋŋi n-ŋmansi zuna niriba wa? Ba lee n-ŋmanni la bↄa? 32Ba ŋmani la hoo biisi ban zi daa ni m-boonni taaba n-yɛtti, ni, 'Ti peebi yiiya n-ti ya ka ya za'asi waa, ka ti laa m-maanni kuuri n-ti ya ka ya bu sakki n-kumna!' 33Dama Gyↄni Kↄsuura la daa kyɛ na ka u ba'a ka bundira diibu, bee bunnyuura nyuubu, yɛla ni, ka ya yɛli, ni, arizimbeoo n zi u zugu ni. 34Ka man mun Ninsaala Bii ti kyɛ na ka man ni niriba la'amni n-dira ka nyuura, ka ya yɛli, ni, 'Ya bu nya doo wa ŋↄn nyɛ beem daana ni danyuura seem? - ka u laa n-dↄli zoori ni lampodeaariba ni ala'akyi dima.' 35Amaa Naawunni yɛm wulisi kamaŋŋa la ban deaai ka zaa saani." 36Tↄ. Ka Farisii dima dↄsↄ daa booli Yisa ni u kyɛ u yiri na ka ba la'am n-zini bundirigu zii ni ba di. 37Ka Yisa ŋↄn daa kpɛ na n-zini sahaseaa la, tiŋŋa maa ni pↄ'a tumbeeri daansↄ daa ti wum, ni, Yisa bɛ la Farisii maa yiri n-diri bundirigu. Pↄ'a maa daa zaŋŋi kↄlↄbaveelli kan paali turaali kpaam 38n-kyaŋŋi n-kpɛ n-zɛ Yisa nyaaŋŋa ka gbaai kunkuma, ka u nintam tↄ'ari n-luri Yisa nↄba ni m-peaari a, ka u mari u zↄbwↄ'ala n-nyeesiri a, ka bↄbli a, ka zaŋŋi turaali maa n-soosi Yisa nↄba. 39Ka Farisisↄ ŋↄn daa booli Yisa na maa daa nya lala; ka yɛli u sufu ni, ni, doo wa yi da siri nyɛ la anabi, u naa m-baŋŋi pↄ'asↄ ŋↄn siisiri u wa ŋↄn bɛ seem, ka mi, ni, tumbeeri daana n nyɛ u. 40Ka Yisa daa labsi n-yɛli u "Saimoon! M mari yɛttↄ'aseaa ni n yɛli i."; ka Saimoon labsi n-yɛli u, "Ndana, yɛlim ma." 41Ka Yisa yɛli u, "Dↄppa ayi n daa bɛ ni, n-daa pɛŋŋi dↄsↄ ligri. Ka ba yinni maa samni daa gaari u taraana samni maa kaman napↄŋŋu piiya. 42Ka babayi maa zaa daa ka ligri n-nin yↄ n-labsi sandaana wa, ka u daa kyɛ u sama maa n-ti niriba ayi maa zaa. Tↄ, ka dinŋↄna niriba ayi wa sunsukkuni, ba ŋↄni nin lee n-wuri ligri maa daana n-gaari u kpeaa?" 43Ka Saimoon yɛli, ni, "N teesiya, ni, ŋↄn samni daa galisi pam la." Ka Yisa daa yɛli u, "I siri baŋŋiya!", 44ka ŋmaligi n-gↄsi pↄ'a maa ka yɛli Saimoon "I nya pↄ'a wa? Man da kpɛ i yiri wa ni na, i da bu ti ma koom ka m peaai n nↄba: pↄ'a wa mun zaŋŋi u nintam m-peaari n nↄba ka zaŋŋi u zↄbri n-nyeesi a. 45Ka nyin da bu puusi ma ka mↄ'asi n kparima." - ba tiŋŋa puusigu kaari nla - "Amaa man kpɛ i yiri wa na halli wayoo ka pↄ'a wa na bu kyɛ n nↄba bↄbligu. 46Din paasi yaasa, i bu niŋi kpaam n-soosi n zugu, amaa pↄ'a wa ŋↄn zaŋŋi turaali kpaam n-soosi n nↄba. 47Dizugu n ya yɛli i, ni, ba kyɛ pↄ'a wa taalli din galisi pam m-pɛŋŋi u, u wurilim ŋↄn galisi pam zugu; amaa ninvugsↄ taalli din bu galisi ka ba kyɛ di m-pɛŋŋi u, di daama wurilim gba bu ya galisi." 48Ka ŋmaligi n-yɛli pↄ'a maa, "N kyɛ i taalli maa m-pɛŋŋi i." 49Ka ninvugseeba ban daa la'amni ni Yisa n-diri maa daa nyurimni ba kparima ni n-yɛtti taaba, ni, "Ŋↄni mun n lee nŋↄa? - halli nti kyɛri niriba taalli m-pɛŋŋni ba!", 50Di saha la ka Yisa laa n-yɛli pↄ'a maa "Kyɛma ni sufudoaa; i yɛdda niŋbu n tuligi i."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\