MATIYU 1

1Yisa Masiiya daa yi la NaaDauda naam tuŋŋu za'anↄri ni na, ŋↄn NaaDauda muna n daa nyɛ ti zaa yaaba Ibrahim ya'aŋŋa: ka Yisa yaadima yɛla nŋↄa :- 2Ibrahim daa dↄ'ai biiya, ka u bii mun yuuri Yisahaaku; ka Yisahaaku bii n daa nyɛ Yaakubu, ka Yaakubu mun biisi daa nyɛ Gyuuda ni u tunzↄppa. 3Gyuuda biisi daa nyɛ Pɛrɛzi ni Zeera, ba ma Tamaara ŋↄn daa dↄ'ai seeba n-ti u la, ka Pɛrɛzi mun bii daa nyɛ Hɛzrↄn, ka Hɛzrↄn bii daa nyɛ Raam. 4Raam bii n daa nyɛ Aminadaba, ka Aminadaba mun bii daa nyɛ Neeseoon, ka Neeseoon bii daa nyɛ Salimoon. 5Salimoon bii n daa nyɛ Bↄ'azi, Reehabu ŋↄn daa dↄ'ai n-ti u la, ka Bↄ'azi ni u pↄ'a Ruuta bii mun daa nyɛ Oobɛdi, ka Oobɛdi bii daa nyɛ Gyɛsi, 6ka Gyɛsi mun bii daa nyɛ NaaDauda. Tↄ; NaaDauda bii n daa nyɛ NaaSulɛmaana - pↄ'asↄ ŋↄn daa daŋŋi n-niŋi Yuraaya pↄ'a la daa dↄ'ai u n-ti u. 7Ka NaaSulɛmaana bii daa nyɛ NaaRɛhↄbↄ'am, ka NaaRɛhↄbↄ'am mun bii daa nyɛ NaaAbaigya, ka NaaAbaigya bii daa nyɛ NaaEesa; 8NaaEesa bii daa nyɛ NaaGyihoosafatti, ka NaaGyihoosafatti mun bii daa nyɛ NaaGyooram, ka NaaGyooram bii daa nyɛ NaaYuzaaya. 9NaaYuzaaya bii daa nyɛ NaaGyootam, ka NaaGyootam mun bii daa nyɛ NaaEehazi, ka NaaEehazi bii daa nyɛ NaaHɛzikaaya; 10NaaHɛzikaaya bii daa nyɛ NaaManasa, ka NaaManasa mun bii daa nyɛ NaaEemↄn, ka NaaEemↄn bii daa nyɛ NaaGyoosaaya. 11Ka ŋↄn NaaGyoosaaya biisi n daa nyɛ NaaGyɛkↄnaaya ni u tunzↄppa: lala saha ka ba daa gbaasi ba n-kyaŋŋi Babɛlↄn. 12Tↄ; ka Babɛlↄn kyɛnni saha la nyaaŋŋa, ka NaaGyɛkↄnaaya daa dↄ'ai biiya, ka u bii mun yuuri Seaalitiyɛli, ka Seaalitiyɛli bii daa nyɛ Zɛrubabɛli; 13Zɛrubabɛli bii daa nyɛ Abaayuda, ka Abaayuda mun bii daa nyɛ Ilayakyiim, ka Ilayakyiim bii daa nyɛ Eezↄr; 14Eezↄr bii daa nyɛ Zeedↄkku, ka Zeedↄkku mun bii daa nyɛ Eekyim, ka Eekyim bii daa nyɛ Ilayuuda; 15Ilayuuda bii daa nyɛ Ԑliyeeza, ka Ԑliyeeza mun bii daa nyɛ Matan, ka Matan bii daa nyɛ Yaakubu sↄ. 16Ŋↄn Yaakubu maa bii n daa nyɛ Gyoosɛfi; ka Gyoosɛfi mun daa nyɛ Mariama sira - ŋↄn Mariama mun daa dↄ'ai Yisa, sↄ ban boonni 'Kirisita, Masiiya' la. 17Tↄ; ka dinŋↄna Ibrahim saha zaŋŋi nti paai NaaDauda saha ba kaanni la yaadima piiya ni anaasi; ka NaaDauda saha zaŋŋi nti paai ban daa gbaasi ba n-kyaŋŋi Babɛlↄn sahaseaa la, ba kaanni la yaadima piiya ni anaasi yaasa; ka Babɛlↄn kyɛnni saha la zaŋŋi nti paai Yisa Masiiya mun gba saha la, ba kaanni la yaadima piiya ni anaasi yaasa m-paasi. 18Tↄ. Ban daa dↄ'ai Yisa Masiiya seem nŋↄa :- Sahaseaa ban daa zaŋŋi u ma Mariama n-ti Gyoosɛfi, ka na bu taasi u la, di saha ka ba daa yi nya ka Naawunni Sii Kasi yiiko daa pun kyɛ ka pↄ'asariga maa mari puuwa. 19U sira Gyoosɛfi daa nyɛ la ninvugsuŋŋu pam, ka dizugu u daa yɛli, ni, u ya sↄ'ai n-za'asi u ka niriba bu ya baŋŋi di gbinni: ni, "M bu boori ni ba ti diisi u vi." 20Ŋↄn daa na kur teesiri lala yɛla maa, ka u daa zaasi zaasimni, ka ti Dugma malaaka daa kyɛ u saani na n-yɛli u, "Nyini Gyoosɛfi ŋↄn nyɛ NaaDauda ya'aŋŋa wa, di zↄri dabeem ni i kyɛ ka ba taasi Mariama i yiri na, dama ŋↄn mari puseaa maa yi la Naawunni Sii Kasi yiiko ni na. 21U nin ti dↄ'ai bidibga, ka i purim u yuuri Yisa, dama u nin ti tiligi u niriba ba tumbeeri taalli zaa ni." 22Dinŋↄ zaa daa niŋni ni di kyɛ ka anabi maa yɛligu ti niŋi yɛlimaŋni - ti Dugma ŋↄn daa pun kyɛ ka anabisↄ daa yɛli seem la, ni :- 23"Pↄ'asarisↄ nin ti gbaai puuwa n-dↄ'ai bidibga, Ka ba ti booli u yuuri Imanuɛl." (ka gbinni nyɛ la 'Naawunni bɛ la ti saani') 24Tↄ, ka sahaseaa Gyoosɛfi ŋↄn daa neaai goom ni la, u daa niŋi hoo ti Dugma malaaka maa ŋↄn sa yɛli u seem maa, ka kyɛ ka ba taasi u pↄ'a maa na n-ti u. 25Amaa ba daa bu la'am taaba n-dooni halli ka Mariama ti dↄ'ai u pↄ'asaridↄ'am, bidibga; ka Gyoosɛfi daa puri u yuuri Yisa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\