MATIYU 22

1Yisa daa laa n-tↄ'asi daadam maa, nyɛsiri puuni, ni, 2"Arizana naam yɛla ŋmanni la nŋↄa :- Nasↄ n daa bɛ ni, ka u daa sɛ'asi pↄ'adiri kyuu n-ti u biiya. 3U daa tum u daaba ni ba kyaŋŋi nti booli ŋↄn pun zuusi seeba maa, ni, ba kyɛm na. Amaa ba daa bu sakki n-kyɛ na. 4Dizugu u daa laa n-tum seeba yaasa ni ba ti yɛli ba, ni, 'Kyuu maa saha paaya. N maali kyuu maa yɛla zaa siri n-naai. M pun kↄri nigi ni bunkↄbkara la, ka di zaa niŋi la siri. Ya kyɛm pↄ'adiri kyuu maa na!' 5Amaa ba ba'aba daa ka u ni, ka ba zaa daa bakki n-kyaŋŋi ba kyɛnni. Sↄ daa kyaŋŋi la u puu, sↄ mun daa kyaŋŋi daa: 6ka seeba mun daa gbaai u daaba maa n-diisi ba vi, halli nti ku ba gba. 7Dinŋↄ n daa kyɛ ka Naa maa suuri yisigi pam, ka u daa tum u soogyadima ni ba ti ku ninvugkuuriba wa ka nyoaai ba tiŋŋa maa bugum. 8Tↄ; di nyaaŋŋa ka u yi daa booli u niriba maa na nti yɛli ba, ni, 'Kyuu maa saha paaya, amaa man daa zuusi seeba la bu sumsi ni ba di kyuu maa. 9Dinzugu ya kyɛma n-dↄli tiŋŋa wa pala ni sↄkara nti zuusi yan nya seeba zaa, ni, ba kyɛm pↄ'adiri kyuu maa na.' 10Tↄ: ka daaba wa daa yi n-dↄli sↄya maa n-la'asi ban daa nya seeba zaa na - ninvugsuma halli ni ninvugbeeri zaa gba - halli ka duu maa ti paali. 11Amaa Naa maa ŋↄn daa kpɛ, ni u ti nya ban daa la'am na la, u daa nya dↄsↄ ka u bu yɛ pↄ'adiri kyuu neema. 12Di saha ka u daa boosi u, ni, 'N zↄa, i niŋi la wula n-kpɛ na ka bu yɛ kyuu maa neema?' Ka doo maa kur fↄ surimm ka bu yɛli u seelli. 13Tↄ; ka Naaba daa yɛli u niriba maa, ni, 'Ya gbaama u n-lↄ u nuusi ni u gbaya ka zaŋŋi u n-yi m-basi zibsim ni sa. Bɛni ka ba kur kumna, ka ŋↄbri ba nyina.' " 14Ka Yisa daa laa n-yɛli ba, ni, "Niriba pam ka ba booli, amaa ban gamsi ninvugseeba la bu zoaai." 15Di nyaaŋŋa ka Farisiseeba daa la'am taaba n-gbaai gbaari zaŋŋi n-kyaŋŋi ba nin niŋi seem n-gbaai Yisa u yɛttↄ'a puuni. 16Ka ba daa tum ba nyaandↄliseeba, ni NaaHɛroodi niriba, ni ba kyɛ Yisa saani na nti yɛli u, ni, "Ti Karimba, ti mi halli, ni, i nyɛ la ninvugsuŋŋu, ka i kur wulisiri Naawunni soori ni yɛlimaŋni: halli i ba'a ka niriba yɛla ni ka bu zↄri ninsaala nini. 17Tↄ, ka dinŋↄna yɛlim ti: i yɛli la wula - di tuya ni ba yoori lampoo n-tiri Room NaaTitaari, bee, di bu tuusi?" 18Ka Yisa daa baŋŋi ba teesibeeri ŋↄn nyɛ seem, ka yɛli ba, ni, "Yan birikↄnsi daandima wa! Wula zugu ka ya gbiiri m bↄ'a? 19Ya tim ma lampoo la'afu na ka n nya." Ka ba daa zaŋŋi la'afu n-ti u na, 20ka u yi boosi ba, ni, "Ŋↄni makkri m bɛ la'afu maa ni wa? - ni ŋↄni yuuri n sↄbi m-bɛ ka ni?" 21Ka ba yɛli, "NaaTitaari dinni." Di saha ka Yisa laa n-labsi n-yɛli ba, "Dizugu ya zaŋŋma din nyɛ Naaba dinni n-ti Naaba maa, amaa ka zaŋŋma din nyɛ Naawunni dinni n-ti Naawunni." 22Ka ban daa wum lala maa, di daa gyɛri ba pam u zugu. Ka u daa bakki ka kyɛ ba. 23Tↄ; ka lala saha maa ka Saddusidima - ban yɛtti, ni, kum yisigri ka ni la - ba gba daa kyɛ na nti boosi u boosa. 24Ba daa yɛli u, ni, "Ti Karimba, Musa daa yɛli, ni, dↄsↄ beeri yi ti kpi ka u ka biiya, ŋↄn dim u beeri pukoori maa n-dↄ'ai biisi n-ti u beeri maa. 25Tↄ; ka mabiisi bayↄpↄi n daa bɛ ti tiŋŋa wa. Ka ba kpeema n daa di pↄ'a ka kpi ka bu dↄ'ai biiya, ka kyɛ u pↄ'a maa n-ti u nyeeri la. 26Ka ŋↄn pa buyi daana la daa di pↄ'a maa ka kpi ka bu dↄ'ai biiya, ni buta daana maa gba daa niŋi lala, halli nti paai buyↄpↄi daana la gba. 27Di nyaaŋŋa ka pↄ'a maa gba kpi. 28Tↄ: ka dinŋↄna Zaadaari, niriba yi ti yisigi kum ni, babayↄpↄi wa puuni ŋↄni n nin nyɛ pↄ'a maa sira, dama ba zaa daa di u ni?" 29Ka Yisa daa labsi n-yɛli ba, ni, "Ya burigi soori ya ziilinsi zaŋŋi n-kyaŋŋi Naawunni Sↄppu maa zugu, ni zaŋŋi n-kyaŋŋi ŋↄn Naawunni ŋↄn mari yiiko seem la gba. 30Zaadaari kum yisigri saha ba ku ti laa n-diri pↄ'aba bee n-kunni dↄppa, ba ti ya n-ŋmanni la hoo arizana malaakadima la. 31Amaa zaŋŋi n-kyaŋŋi ban kpi kum yisigri la yɛla, ya bu karim Naawunni ŋↄn daa yɛli seem? - ni, 32'Mani n nyɛ Naawunni ka i badima gyeemni ma. Halli Ibrahim Naawunni n nyɛ ma, ni Yisahaaku Naawunni, ni Yaakubu gba.' - ya bu wum lala? U siri pa la ninvugkpiimma Naawunni amaa ninvugvuya Naawunni." 33Ka niriba maa ŋↄn daa ti wum dinŋↄa, di daa gyɛri ba, u wulisigu wa zugu. 34Farisii dima maa ŋↄn daa ti wum Yisa ŋↄn daa kyɛ ka Saddusidima sini ba noori seem la, ba daa la'am n-kyɛ u saani na. 35Ka ba ninvugsↄ ŋↄn daa nyɛ Naawunni zaaligu baŋŋna daa ti boori ni u zamsi Yisa yam, ka doaai n-zaani m-boosi u, ni, 36"N Karimba, Naawunni ŋↄn daa zaali zaaligu maa zaa puuni, kani n lee m-mugsi ka kpa n-gaari zaa?" 37Ka Yisa daa labsi n-yɛli u, "Ni, 'Zaŋŋma i sufu n-wuri i Dugma Naawunni, ni i siiya, ni i teesa zaa.' 38Kan mugsi n-kpa n-gaari zaaligu kam zaa nla. 39Kan paasi buyi daana ŋmanni la kana: ka nyɛ la, ni, 'Wuri i taraana hoo nyin wuri i mammaŋŋa seem la.' 40Musa zaaligu la zaa, ni anabidima wulisigu zaa gba, bɛ la abayi wa puuni." 41Farisii dima maa ŋↄn daa la'asi taaba, Yisa daa boosi ba, 42ni, "Bↄ ka ya ya n-yɛli zaŋŋi n-kyaŋŋi Masiiya maa yɛla? - Naawunni ŋↄn ya tum sↄ na ni u ti di naam n-fa u niriba m-basi. Ni, naam za'anↄri kani ka u ti ya n-yi na?" Ka ba daa labsi n-yɛli u, ni, "NaaDauda dinni." 43Ka Yisa yɛli ba, ni, "Ka dinŋↄna, wula zugu ka NaaDauda daa tↄ'asi Masiiya maa yɛla, n-tↄ'asiri Naawunni Siiya yiiko ni, m-boonni u, ni, u Dugma. Dama u daa yɛli :- 44'Ti Dugma daa yɛli n-ti n Dugma maa, Ni, "Kyɛm n nudirigu zii na n-zinni, Halli ka n zaŋŋi i dindaandima zaa N-niŋi i nuusi ni." ' 45Ka di yi nyɛ la dina, ka NaaDauda booli ŋↄn Masiiya maa, ni, u Dugma, ka wula ka Masiiya maa nin toaai m-bɛ NaaDauda za'anↄri ni?" 46Tↄ: ka di saha sↄ daa bu nyaŋŋi n-labsi Yisa seela, halli sↄ daa bu laa m-boosi u boosa yaasa, lala dabsiri maa zaŋŋi n-kyɛnna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\