1 CORINTIOS 7

1Nudya rá xi'tsc'öji c'o t'önü c'o i̱ dyönngüji cja c'e carta c'ü i̱ penquegöji. Rí xi'tsc'öji, na jo e bëzo dya ra 'ñe nu su'u. 2Pero para dya ra ndõ'c'eji c'ü rgui tsãcjeji o ndixũ, ni jyodü nzi 'na bëzotsc'eji ra 'ñeje nu su'u. Xo 'ñe nzi 'na ndixũtsc'eji ra 'ñeje nu xĩra. 3E bëzo ni jyodü c'ü dya ra ngänbä o̱ cuerpo c'ü nu su. Je xo rgá cjatjonu e ndixũ, ni jyodü c'ü dya ra ngänbä o̱ cuerpo c'ü nu xĩra. 4Na ngueje c'e ndixũ c'ü ya chjüntü, dya mandatsjë c'ü o̱ cuerpo. Ngue c'ü nu xĩra c'ü manda c'ü. Xo 'ñetjo e bëzo, dya cja xo mandatsjë c'ü o̱ cuerpo c'ü. Je ngue c'ü nu su c'ü manda c'ü. 5Nu'tsc'eji i̱ṉ bëzoji, dya rí tsänbäji in cuerpoji yo nin suji. Xo 'ñetsc'eji i̱ṉ ndixũji, dya xo rí tsänbäji in cuerpoji yo nin xĩraji. Ra sö rí pötqui tsädävi a cjanu, nguextjo 'ma rí ñatsjëvi i̱ṉ nza yejui c'ü xenda rí dyötüvi Mizhocjimi. Nu'ma, ra sö rí jyëzi c'ü rgui juntavi 'ma. Pero dya xo ra mezhe pa c'ü rgui pötqui jyëzivi. Nuc'ua ndo rí yepe rí juntavi c'ua. 'Ma jiyö, 'na ra ndö'c'evi 'ma c'ü dya jo, na ngueje dya ra sö rí sëchivi c'ü ne in cuerpovi. 6Dya rí xi'tsc'öji rí chjüntqueji, pero i̱ṉ pë'sc'eji sjëtsi rí chjüntqueji. 7Quera ro tsja nza cjazgö texe yo cjuarma, dya ro chjüntüji. Pero nzi 'nazgöji sö rá cjaji c'ua ja nzi va dyacöji Mizhocjimi. Bübü c'o ya o ch'unü ra chjüntü, bübü c'o o ch'unü ra mintsjë. 8Nu'tsc'eji dya be i̱ṉ chjüntqueji, rí xi'tsc'öji c'ü na jo rí tsjaji nza cjazgö c'ü dya rí chjüntqueji. Xo 'ñetsc'eji ya ndũ nin xĩraji, dya cja rí yepe rí chjüntqueji. 9Pero 'ma dya sö rí sëchiji cja in cuerpoji, rí chjüntqueji 'ma. Na ngueje xenda na jo rí chjüntqueji, que na ngue rí sufreji rgui minc'eji. 10Nu'tsc'eji ya i̱ṉ chjüntüji, dya rí c'uenbeji nin xĩraji. Dya nguezgö ró cjijñitsjëgö yo; ngue c'ín Jmugöji c'ü manda ga cjanu. 11'Ma bübütsc'eji c'ü ra jyanbüvi c'ü nu xĩra, dya cja ra yepe ra chjüntü 'ma c'ü. O ra ma jo'tp'ü c'ü nu xĩra, ngue c'ua ra mintjovi c'ua na yeje. Nu'tsc'eji i̱ṉ bëzoji, dya rí pëzgueji nin suji. 12Xo bübü 'na jña c'ü rá xi'tsc'öji nu'tsc'eji 'ma dya ejme Mizhocjimi nin suji 'ñe nin xĩraji. Dya ngue c'ü ixo mandazü c'ín Jmugöji; nguezgö rí xi'tsc'öji yo. Nu'tsc'eji cjuarma, 'ma dya creo Mizhocjimi yo nin sugueji, pero 'ma ne anguezeji xe rí mintcjeji c'o, dya rí jyanbügueji 'ma c'o. 13Xo 'ñetsc'eji hermana, 'ma dya ejme Mizhocjimi yo nin xĩragueji, pero 'ma ne anguezeji xe rí mintcjeji c'o, dya xo rí jyanbügueji 'ma c'o. 14Na ngueje Mizhocjimi ra intsjimi c'e bëzo c'ü dya creo, na ngue creo Mizhocjimi c'ü nu su'u. Xo 'ñe c'e ndixũ c'ü dya creo, xo ra intsjimiji c'ü, na ngue creo Mizhocjimi c'ü nu xĩra. 'Ma jiyö, dya ro intsjimi Mizhocjimi c'o o̱ t'iji 'ma. Pero nudya, ya intsjimi Mizhocjimi c'o. 15'Ma ne ra ma c'ü nin suji o c'ü nin xĩraji c'o dya ejme Mizhocjimi, nu'tsc'eji rí jyëziji ra ma c'o. Nu'ma, dya cja xe ni jyodü xe rí minc'eji 'ma c'o nin xĩraji, o c'o nin sugueji. Na ngue ne'e Mizhocjimi c'ü rá cãrãji na jo. 16Nu'tsc'eji i̱ṉ ndixũji, pe i̱ṉ cjijñiji 'ma dya rí jyëzgueji ra ma yo nin xĩraji, xa'ma ra salva 'ma c'o. Pero, ¿ja rgui pãrãgueji? Xo 'ñetsc'eji i̱ṉ bëzoji, ¿ja xo rgui pãrãgueji cjo ra salva yo nin sugueji, 'ma dya xo rí jyëzgueji ra ma c'o? Dya ra sö rí pãrãgueji. 17Nzi 'natsc'eji rí tsjaji c'ua ja c'o nzi va dya'c'eji c'ín Jmugöji. Je ga cjanu rgá xipcjö yo cjuarma texe nu ja jmurüji. 18Bübütsc'eji c'o ya circuncidaotsc'eji in cuerpoji. Nu 'ma ya vi circuncidaotsc'eji 'ma o 'ñünnc'ü in mü'büji Mizhocjimi i̱ 'ñench'e in mü'büji e Jesucristo, nu'ma, dya rí jyodüji ja rgui borraji c'o jmeya. Y 'ma dya vi circuncidaotsc'eji 'ma o 'ñünnc'ü in mü'büji, dya ni jyodü rí circuncidaoji 'ma. 19C'ü ni circuncidaoji 'na nte, dya ni muvi c'ü. Dya xo ni muvi c'ü dya ni circuncidaoji. C'ü na cjuana ni muvi, ngue c'ü rá cjaji c'ü mandazüji Mizhocjimi. 20Nguec'ua rí xi'tsc'öji, c'ua ja c'o nzi ma cjatsc'eji 'ma o 'ñünnc'ü in mün'c'eji Mizhocjimi, je rga cjanu rgui minc'eji nzi 'natsc'eji. 21Nu 'ma ngue o̱ cjatsc'eji 'na hacendado 'ma mü o 'ñünnc'ü in mü'büji Mizhocjimi, dya rí pë'sc'eji ndumü zö rí sido ri ngue'tsc'eji o̱ cjats'üji c'e hacendado c'ü. Pero 'ma ra sö rí reglaji ngue c'ua rí pedyegueji libre, rí tsjaji 'ma. Xenda na jo ga cjanu. 22C'o ngue o̱ cjaja 'na hacendado 'ma mü o 'ñünbü o̱ mü'bü Mizhocjimi, ya libre a jmi e Cristo c'o, zö ri sidotjoji ri ngue o̱ cjaja c'e hacendado. Y c'o libre c'o dya cjó o̱ cjaja, ya ngue o̱ cjaja dya e Cristo c'o, ra mbëpiji angueze. 23E Cristo o ngõt'ü me na mizhi va ndõmpc'eji. Nguec'ua, dya xtí dyätqueji c'ü ra xi'ts'iji yo nte; rí dyätäji c'ü xi'ts'iji e Cristo. 24Mi cjuarmats'ügöji, zö mi libregueji o jiyö 'ma mü o 'ñünnc'ü in mü'büji Mizhocjimi, zö vi chjüntqueji o jiyö, zö vi circuncidaotsc'eji o jiyö, pero c'ü ni jyodü, ngue c'ü rí sidoji Mizhocjimi. 25C'ü ra tsja c'ü dya be chjüntü, dya mandazü c'ín Jmugöji rá xi'tsc'öji. Pero o juentsquegö o dyacö rí apóstolegö. Nguec'ua rí cjijñi rí mamagö jña, c'ua ja nzi ga ne angueze. 26Rí cjijñigö xenda na jo 'ma dya ra chjüntü dya yo hermano 'ñe yo hermana. Na ngueje ya va sädä c'o pa c'o me ra tsjacüji yo nte rá sufreji va. 27'Ma i̱ṉ 'ñegueji nin suji, dya rí jyodü ja rgui jyanbüji. 'Ma dya i̱ṉ 'ñegueji nin suji, dya rí jyodüji nin suji 'ma. 28Pero 'ma rí chjüntqueji, dya s'o c'ü i̱ṉ cjagueji 'ma. Xo 'ñetsc'eji i̱ṉ ndixũji, dya xo ga s'o 'ma rí chjüntqueji. Pero me rí sufregueji va c'o pa c'o ya va sädä. Rí mangö c'ü na jo'o, dya rí chjüntqueji ngue c'ua xa'ma dya nda rí sufregueji 'ma. 29Dyäräji na jo c'ü rá xi'tsc'öji dya, cjuarma. Ya va sädä c'o pa c'o rá sufreji va. Nguec'ua rí xi'tsc'öji, c'o ya 'ñeje nu su'u, ra mbëpiji Mizhocjimi rgá minji co c'ü nu suji, chjëntjui nza cja c'ü dya ri 'ñeji o̱ suji. 30C'o cjijñi ga ndumü, ra mimiji nza cja c'ü dya ri ndumüji. C'o mäjä, ra mimiji nza cja c'ü dya ri mäjäji. C'o pje nde tõmü, ra mimiji nza cja c'ü dya pje ri pë's'iji. 31Y 'ma bübütsc'eji c'o mäpä yo bübü va cja ne xoñijõmü, dya ra mäpäji na puncjü c'o. Na ngue c'o cja yo nte cja ne xoñijõmü, ya va sädä c'ü dya cja rguí muvi c'o. 32Rí negö c'ü dya pje rí mbennc'eji cja ne xoñijõmü. C'o cjuarma c'o dya chjüntü, me ne ra mbëpiji c'ín Jmugöji nguec'ua ra mäjä angueze. 33Pero c'o cjuarma c'o ya chjüntü, me ne ra tsjaji c'ü cjaji cja ne xoñijõmü. Jodüji ja rgá mäjä c'o nu suji. 34Je xo ga cjatjonu c'o ndixũ c'o ya chjüntü, 'ñe c'o dya chjüntü. Nde nan'ño ga nguijñiji. C'o dya be chjüntü, me ne ra mbëpiji c'ín Jmugöji. Jodüji ra dyätäji angueze co texe o̱ cuerpoji, 'ñe co texe o̱ mü'büji. Pero c'o ya chjüntü, me ne ra tsjaji c'ü cjaji cja ne xoñijõmü; jodüji ja rgá mäjä c'o nu xĩraji. 35Dya ngue c'ü rgá c'axc'üji c'ü rí xi'tsc'öji c'ü dya rí chjüntqueji. Ngue c'ü rí ne rá pjöxc'ügöji, ngue c'ua ra sö rí sido rí pëpiji na jo c'ín Jmugöji, c'ü ri nguextjo angueze c'ü rí jyodüji c'ü rguí mäjä. 36'Ma cjó c'o 'ñeje 'na xunt'i c'ü dya chjüntü, 'ma ya cjogütjo va xunt'i, 'ma cjijñi c'ü nu tata c'ü ni jyodü ra chjüntü; nu'ma, ra tsja c'e bëzo ja c'o nzi ga nguijñi, ra chjüntpü 'ma c'ü o̱ xunt'i. Dya xo rrã s'o c'ü ra chjüntpü c'ü. 37Pero 'ma ya mbeñe na jo c'ü dya ra chjüntpü c'ü nu xunt'i, 'ñe 'ma xo janda na jo c'ü dya ni jyodü ra chjüntpü; nu'ma, ra sö ra tsja 'ma c'e bëzo ja c'o nzi ga nguijñi. 'Ma ya nguijñi na jo c'ü dya ra chjüntü c'ü nu xunt'i, na jo c'ü dya ra chjüntpü 'ma c'ü. 38Nu c'ü ra chjüntpü c'ü nu xunt'i, na jo cja'a c'ü. Nu c'ü dya ra chjüntpü c'ü nu xunt'i, xenda na jo c'ü cja'a c'ü. 39Dya ra sö 'na ndixũ ra jyanbüvi c'ü nu xĩra, 'ma xe büntjo. Pero 'ma ya rguí ndũ c'ü nu xĩra, ya sö ra chjüntüvi c'ü 'na bëzo 'ma. Pero ra chjüntüvi 'na bëzo c'ü xo ätpä o̱ jña c'ín Jmugöji. 40Pero rí mangö nu 'ma ra mintsjë c'e ndixũ, xenda na jo rgá mimi 'ma. Je xo ga cjanu rgá cjijñi c'ü ni zocöji o̱ Espíritu Mizhocjimi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\