1 TESALONICENSES 3

1'Ma ró pedyejme cja in jñiñigueji, me mi mbents'ejme na puncjü. Nguec'ua rvá mbeñebe e Silvano ró täjäbe c'ín cjuarmagöji e Timoteo o 'ñe nuc'eji. Ró täjäbe zö ro sufregöbe rva quentsjëbe a ma a Atenas. E Timoteo rí pëpcöjme Mizhocjimi rgá xipcjöjme yo nte c'ü ja rgá sö e Cristo ra jopcü o̱ mü'büji ra salvaji. Pero ró täcjöbe c'ü, ro 'ñe zo'c'eji, ngue c'ua xe nda rvi zëzhgueji, y ngue c'ua ro mäjä in mün'c'eji. 3O 'ñe zo'c'eji e Timoteo ngue c'ua dya ro tõgü in mü'büji ri jyëzgueji e Cristo na nguejyo i̱ṉ sufregueji. I̱ṉ pãrãgueji c'ü ya ch'acöji rá sufregöji nutscöji rí ätpäji o̱ jña e Jesucristo. 4Na ngue 'ma xe mi bünc'öjme co nu'tsc'eji, mi xi'tsc'öjme c'ü mi pë'sc'ü ro sufregöji. I̱ṉ pãrãgueji dya, c'ü ya zädä c'ua ja nzi rvá xi'tsc'öjme. 5C'ua ja nzi rvá xi'tsc'öjme cja ne carta, me mi mbents'ejme na puncjü. 'Na ya rví dyon'c'eji c'ü dya jo, ri jyëzgueji e Cristo. Y 'ma rva cjanu, ¿pje ro dyeje 'ma c'ü rvá pëpcjöjme a ndetsc'eji hasta 'ma me mi potjo ín cuëgöjme? Nguec'ua ró täjä e Timoteo ro ẽ nuc'üji, para ro pãrãgö cjo xe i̱ṉ ejmeji. 6Cja nzhogü e Timoteo, cja jüncübe 'na jña c'ü me rvá mäcjöbe e Silvano. O xitscöbe i̱ṉ ejmeji na jo e Jesucristo, y i̱ṉ pötqui s'iyaji. Xo xitscöbe me i̱ṉ mbenzgöjme na puncjü. O xitscöbe me ne in mün'c'eji rí jñandgöbe ín jmigöbe, c'ua ja xo nzi ga ne ín mün'c'öbe rá jantc'öbe in jmigueji. 7Nguec'ua zö pje nde rí cjogüjme, zö rí sufregöjme cjuarma, pero mäjä ín mün'c'öjme na ngueje sido i̱ṉ creoji e Jesucristo. 8Nguec'ua 'ma rí sido rí 'ñejmeji e Cristo, nutscöjme rá mäjä rga minc'öjme. 9Me rí mäpcöjme na puncjü Mizhocjimi na ngue i̱ṉ sido i̱ṉ ejmegueji e Jesucristo. Dya rí jünjme jña c'ü ja rga nzhopcöjme na jo 'na pöjö angueze. 10Zö xõmü zö ndempa rí ötcöjme Mizhocjimi co texe ín mün'c'öjme ra dyacöjme sjëtsi rá jantc'ajme in jmigueji. Nguec'ua c'ü xe bë'tsc'eji, ra sö rá jí'tsc'öjme. Nguec'ua xenda na jo rgui dyätäji e Jesucristo. 11Rí ötcöjme Mizhocjimi c'ü mi Tataji, 'ñe e Jesucristo c'ín Jmugöji ra sizijme na jo rá säjme va ja i̱ṉ cãrãgueji. 12Rí ötcöjme c'ín Jmugöji c'ü ra mböxc'eji, ngue c'ua xenda rí pötqui s'iyaji yo nin cjuarmaji, 'ñe c'ü xenda rí s'iyagueji yo nte'e c'ua ja nzi rgá s'iyatsc'öjme. 13Nguec'ua ra sö rí zëzhgueji na jo. Nguec'ua 'ma ra ẽjẽ e Jesús c'ín Jmugöji co texe c'o ejme angueze c'o ya cãrã a jens'e, me rrã jotsc'eji a jmi Mizhocjimi, c'ü dya ra sö pje ra xi'tsc'eji.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\