1 TESALONICENSES 5

1Pero mi cjuarmats'üji, dya ni jyodü rá xi'ts'ijme cja ne carta jinguã ra ẽjẽ e Jesucristo, 'ñe ja rgá cja c'o pa c'o. 2Na ngueje i̱ṉ pãrãji na jo, ja rgá zädä c'e pa'a 'ma ra ẽjẽ c'ín Jmugöji. Ra zädä c'ü dya ri te'beji, chjëntjui nza cja 'ma ra ẽjẽ 'na mbẽ'ẽ 'ma xõmü, 'ma dya cjó te'be. 3C'o dya ri ench'e o̱ mü'bü e Jesucristo ra mamaji: “Rí cãrãji na jo, dya pje cjacöji”, ri eñeji. Pero nu'ma, ngue 'ma ra ẽjẽ c'ín Jmugöji. Y c'ua ja nzi ga cja 'na ndixũ c'ü ndunte 'nanga zö na ü, je xo rga cjatjonu anguezeji, 'nandga mbãrãji c'ü ya bëzhiji, y ra tsjapüji ra sufreji. Y dya ra sö ja ra möji c'ü dya ra sufreji. 4Pero nu'tsc'eji mi cjuarmats'üji, dya i̱ṉ nzhodüji cja bëxõmü. Nguec'ua c'e pa'a, dya ra zädäts'üji nza cja 'na mbẽ'ẽ. 5Na ngueje texets'üji bübü in mün'c'eji o̱ jya's'ü Mizhocjimi. Nguec'ua rí tsãrãji e Jesucristo c'e pa 'ma ra ẽjẽ. Nutscöji, dya rí nzhodüji cja bëxõmü. 6C'o nzhodü cja bëxõmü ga tsja c'o na s'o, dya cjapüji ngüenda c'e pa c'ü ra zädä. Nza cja c'ü ri ĩtji. Nutscöji, dya rá cjaji a cjanu. Rá te'beji c'e pa y rá pjötpüji ngüenda ja rga mimiji. 7Yo nte'e, xõmü ĩji. C'o tĩ'ĩ, xõmü tĩji. 8Nutscöji rá cãrãji e Jesucristo c'e pa c'ü. Nguec'ua ni jyodü rá pjötpüji ngüenda rá sido rá ejmeji e Jesucristo. Xo rá sido rá s'iyaji yo nín minteji. Xo rá sido rá te'beji ra 'ñe zinzgöji Mizhocjimi rá mimiji co angueze. Je ga cjanu rga pjörütsjëji ín aljmaji. 9Dya ne Mizhocjimi ra tsjacöji rá sufreji. O ne o ndäjä e Jesucristo o 'ñe sufre. Nguec'ua 'ma rá ench'e ín mün'c'öji c'ü, dya ra tsjacöji Mizhocjimi rá ma sufreji. 10C'ü ro tũgöji, o ndũ e Jesús. Nguec'ua zö ri bübütjogöji 'ma ra ẽjẽ, zö ya rga tũ'ũji, pero rá bübütjoji co angueze. 11Nujyo jña yo, rí pötqui zopjüji yo. Nguec'ua rí mäjäji, y xenda rí zëzhgueji. Ya i̱ṉ pötqui zopjüji a cjanu, pero rí sidoji. 12Bübü c'o in xo'ñigueji cja o̱ jña c'ín Jmuji. Anguezeji pëpjiji zö ya me rguí mbotjo o̱ cuëji. Y zo'c'eji 'ma pje i̱ṉ cjaji. Ni jyodü rí respetaoji anguezeji, cjuarma. 13Xo rí xi'tsc'öjme rí ñeji yo, y rí dyätäji, na ngueje c'e bëpji c'ü cjaji. I̱ṉ texeji rí tsãrãji na jo. 14Mi cjuarmats'üji, xo rí xi'tsc'öjme rí huënch'iji c'o dya ne ra pëpji. C'o me tõgü o̱ mü'bü, rí xipjiji o̱ jña Mizhocjimi ngue c'ua ra mäji. C'o dya nda ätpä na jo o̱ jña Mizhocjimi, rí pjös'üji. Jmanch'a rgui zopjüji texeji, dya ra ünnc'eji. 15Rí pjötpüji ngüenda c'ü dya rí nzhopqueji 'ma cjó c'o pje ra tsja'c'üji na s'o. C'ü rí tsjaji, rí pötqui pjös'üji yo nin cjuarmaji, y rí s'iyaji texe yo nte. 16Dya rí jyëzi rgui mäjäji. 17Dya rí jyëzi rgui dyötüji Mizhocjimi. 18Zö pje rí sufreji, pero rí unngueji 'na pöjö Mizhocjimi. Je ga cjanu ga ne Mizhocjimi rí tsjaji nu'tsc'eji bübü in mün'c'eji dya e Cristo Jesús. 19'Ma cjó c'o ra 'ñünbü o̱ mü'bü o̱ Espíritu Mizhocjimi ra zo'c'eji o̱ jña Mizhocjimi, dya rí ts'a's'üji. 20Dya rí tsjapüji menu 'ma cjó c'o ra pätpä Mizhocjimi rgá zo'c'eji. 21Pero dya xtí creoji texe c'o ra xi'ts'iji c'o. Rí tsjijñiji cjo na jo o jiyö. Nu 'ma na jo, rí tsjaji 'ma c'o xi'ts'iji. 22Rí xõgüji texe cja c'o na s'o. 23Mizhocjimi ngue c'ü cjapcüji ra mäjä ín mü'büji ngue c'ua dya pje rá mbeñeji. Rí ö'tc'öjme ra mböxc'eji rí tsjaji texe c'ua ja nzi ga ne angueze. Ra mbö'c'üji co texe in aljmaji 'ñe in mü'büji 'ñe in cuerpoji. Nguec'ua 'ma ra ẽjẽ e Jesucristo c'ín Jmuji, dya pje ra chö'tc'eji c'o na s'o. 24Jñunt'ü in mün'c'eji c'ü ra mböxc'eji a cjanu Mizhocjimi, na ngueje ixi nguetsjë o 'ñünnc'ü in mü'büji i̱ 'ñejmeji e Jesucristo. 25Mi cjuarmats'ügöjme, rí dyötcüjme Mizhocjimi. 26Xipjiji texe c'o cjuarma ra mbörüji Cjimi. Xipjiji c'ü rí ne anguezeji co texe ín mü'bü. Na ngue o̱ t'izgöji Mizhocjimi. 27Nutscö e Pablo rí xi'tsc'öji rí pjötpüji na puncjü ngüenda rí xörüji ne carta nu, ra dyärä texe yo cjuarma. Na ngue je ga cjanu ga ne Mizhocjimi. 28Rí ötügö e Jesucristo c'ín Jmuji ra sido ra nuc'üji na jo. Je rga cjanu, amén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\