2 CORINTIOS 10

1Nutscö e Pablo rí xi'tsc'öji rí dyätcägöji. Pero c'ua ja nzi ma cja e Jesucristo, je xo ga cjazgönu, dya rí cjapcö na nojo rgá zo'c'öji, y rí bübü dispuesto rá perdonaotsc'öji. Bübütsc'eji c'o mama me rí sũ rgá zo'c'öji 'ma rí bübü co nu'tsc'eji, pero c'ü me rí huënchc'öji na zëzhi 'ma rí pen'c'öji 'na carta. 2Bübüts'üji c'o pëzhi que rí cjatsjëgö ne bëpji nza cja 'na nte c'ü dya creo Mizhocjimi. Rí ö'tc'öji rí dyätcäji i̱ṉ texeji. 'Ma jiyö, ya ró cjijñigö, 'ma rá 'ñe zenguats'üji, rá huënch'i na zëzhi c'o mama rí sũ rgá zo'c'öji. Dya rá sũgö. 3Rí ntetjogö, pero c'ü rgá zo'c'öji, dya nza cja ga zo'c'üji yo nte yo dya pãrã Mizhocjimi. 4Cja ne bëpji nu rgá pëpcö Mizhocjimi, dya rí cjijñitsjëgö ín pjeñe ja rga zopjü c'o mama dya cjuana o̱ jña Mizhocjimi; Mizhocjimi dacö o̱ poder. 5Yo nte, me cjijñitsjëji o̱ pjeñe ga tsjapüji na nojo. Me üji yo jña yo mama ja ga cja Mizhocjimi. Pero co o̱ poder Mizhocjimi rí zopcjöji, ngue c'ua na puncjü c'o jëzi c'e pjeñe c'ü cjijñiji, cja na dyätäji c'ua e Cristo. 6Nguec'ua nu'tsc'eji rí dyätcägöji. C'o dya ra dyätcägö, ya rí bübü rá castigaogö c'o. 7Bübü c'o cjijñitsjë c'ü mbëpjiji cja Mizhocjimi, y mamaji c'ü dya ngue o̱ mbëpjizü c'ü. Nu'tsc'eji i̱ṉ creogueji c'o, na ngue dya i̱ṉ pãtpãji o̱ mü'büji. Bueno, 'ma cjó c'o mama ngueje o̱ mbëpji Mizhocjimi anguezeji, ni jyodü xo ra unüji ngüenda nutscö xo rí mbëpjigö cja Mizhocjimi. 8Nguetsjë c'ín Jmugöji o dyacö poder rá cjagö ne bëpji. Ne bëpji, dya ngue c'ü rá xõcüts'üji; ngueje c'ü mas rí 'ñejmeji e Jesucristo. Zö xe rá xi'tsc'öji c'ü ja ga mbëtscö na nojo, pero na cjuana. Dya cjó sö ra mama c'ü dya cjuana yo rí mangö c'ü rga bëzhgö ín tseje. 9Ixtí unnc'eji ngüenda, c'ü rgá pen'c'öji o carta, dya ngue c'ü rgui sũgueji. 10C'o xöpüte xi'tsc'eji a cjava: “E Pablo 'ma pen'c'eji o carta, me huënchc'iji na zëzhi nza cja c'ü ri pë's'i o poder. Pero 'ma bübü co nu'tsc'eji c'ü, dya huënchc'eji a cjanu. Y dya ña na jo”, ents'eji c'o xöpüte. 11C'o xi'tsc'eji a cjanu, ni jyodü ixta unüji ngüenda, 'ma rá ẽcjö co nu'tsc'eji rí bübü rá castigaots'üji c'ua ja nzi rgá mangö cja yo carta 'ma dya rí bübü co nu'tsc'eji. 12C'o xöpüte, me mamatsjëji c'ü me na jo ga jizhiji. Cjijñitsjëji que na jo ga xöpünteji, na ngue nde dyotji ga jizhiji. Pero dya ni muvi c'ü ni jyëtsitsjëji a cjanu. Nutscö, dya rá mangö cjo nda na jozgö que na ngue anguezeji. 13Dya rá cjapütsjëgö a cjanu na nojo. C'ü rá mangö, nguextjo c'ü ja va cja va dyacö Mizhocjimi ne bëpji nu rgá zopcjö yo nte. Ngue angueze o dyacö ró 'ñe zo'c'öji. 14Nguetscö ot'ü ró 'ñe xi'tsc'öji ja ga cja e Cristo. Nguec'ua rí pë'sc'ö derecho rá zo'c'öji; nu'tsc'eji ni jyodü rí dyätcägöji. 15Dya rí cjagö ja c'o ga tsja c'o xöpüte. Anguezeji pöji nu ja ya vi ma'a c'ü 'naja vi ma zopjü yo nte. Cjapüji na noji nza cja 'ma ri nguetsjë anguezeji ot'ü vi zopjüji yo nte. Rí te'begö rí 'ñejmeji na jo Mizhocjimi. A cjanu ra sö rá magö cja c'o 'ñaja jñiñi ja c'o nzi va dyacö Mizhocjimi rá ma pëpji. 16Rá magö cja c'o jñiñi c'o mas na jẽ, rá ma xipjiji ja ga cja e Jesucristo. Y 'ma rá sät'ägö nu ja ya mbürü o creoji o̱ jña Mizhocjimi, dya rá onpü yo nte, cja rrũ mangö: “Na puncjü o nte va yo ya ndenngue co nuzgö”, rá eñegö, iyö. Na ngue ri ngue c'ü 'na cjuarma c'ü ya vi pjütü c'e bëpji. 17'Ma cjó c'o ra mbëpi na jo Mizhocjimi, dya ni jyodü ra mama: “Nutscö ró cjagö ne bëpji.” C'ü ni jyodü ra mama: “Mizhocjimi o mböxcü ró pëpjigö ne bëpji”, ra'ñeñe. 18Zö ra mama 'na nte: “Me na jozgö”, ra 'ñeñe, pero dya ngue c'ü ni jñetse cjo na jo. Pero 'ma mama Mizhocjimi c'ü na jo 'na nte, ix na cjuana na jo 'ma c'ü.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\