2 CORINTIOS 7

1Rí s'iyatsc'öji cjuarma; nguec'ua rí xi'tsc'öji yo. Na ngue yo o mama Mizhocjimi, ni jyodü rá xõgüji texe cja c'o na s'o, ngue c'ua ra ndintsquigöji c'o. Na ngueje 'ma rá cjaji c'o na s'o, ra s'odü ín cuerpogöji 'ñe ín mü'büji. Ni jyodü rá cjaji c'ua ja nzi ga ne Mizhocjimi, y nguextjo angueze rá sũgöji. 2Rí ñezgöji co texe in mün'c'eji. Dya pje ró cja'c'öji c'ü na s'o ne rí 'natsc'eji. Dya pje ró xi'tsc'öji c'ü ro s'odü in mün'c'eji ne rí 'natsc'eji. Dya ró pe'chc'eji bëchjine ne rí 'natsc'eji. 3C'ü rvá xi'tsc'öji yo, dya ngue c'ü rí mangö c'ü i̱ṉ cjijñiji c'ü rvá cja'c'öji c'o na s'o. Ya ró xi'ts'iji c'ü me rí nets'eji co texe ín mün'c'ö. Zö pje xe rá sufregö, pero rá sido rá nets'eji hasta rí bübü rá tũgö co nu'tsc'eji. 4Rí xi'tsc'öji me rí mä'c'öji. Y rí xipjigö c'o 'ñaja cjuarma c'ü na jo gui tsjagueji. Zö me rí sufregö, pero me rí mäcjö. 5'Ma ró sät'ägö a Macedonia, dya sö ro söya ín pjeñegö, na ngue mi bübü c'o pje nde ma problema. Mi sufregö, y me mi mbeñe ín mün'c'ö. 6Pero Mizhocjimi me cjapü ra mäjä 'ma cjó c'o ya ni tõgü o̱ mü'bü. Nuc'ü, xo tsjacö ró mäjä. Na ngueje e Tito o zät'ä nu ja mi bübügö. 7C'ü vi zät'ä e Tito, dya nguextjo c'ü rvá mäcjö c'ü. Xo ró mäcjö, na ngue o xitscö e Tito c'ü vi mäjä angueze 'ma o 'ñe nuc'eji. O xitscö c'ü me i̱ṉ ne rí jñandgagöji. O xitscö c'ü me i̱ nzhumügueji por c'ü vi tsjagueji. Xo xitscö c'ü me i̱ṉ ne rí tsjagueji c'o ya rvá xi'tsc'öji. Nguec'ua xe mas ró mäcjö. 8Me i̱ nzhumügueji 'ma i̱ xörüji c'e carta c'ü ró pen'c'öji. Nguec'ua mi cjijñigö: “Na jo, dya ro penpegöji c'e carta”, rí eñetsjëgö. Pero rí pãrãgö dya, dya go mezhe vi nzhumügueji. Nguec'ua rí mäcjö ró pen'c'öji c'e carta. 9C'ü rgá mäcjö, dya nguextjo c'ü vi nzhumügueji. Rí mäcjö na ngueje i̱ nzhumüji c'ua ja nzi va ne Mizhocjimi, i̱ nzhumüji cjanu o nzhogü in mün'c'eji cja Mizhocjimi. Nguec'ua ixi jñetsetjo c'ü dya ró cja'c'öji na s'o 'ma ró pen'c'öji c'e carta. 10'Ma cjó c'o ra nzhumü ja c'o nzi ga ne Mizhocjimi, ra nzhogü o̱ mü'bü ra salva. Y dya ra yembeñe c'e nte c'ü xe ra nzhogü cja c'o na s'o. Na puncjü o nte c'o nzhumü, pero dya nzhogü o̱ mü'büji cja Mizhocjimi. Nguec'ua ra ndũji, dya ra salvaji. 11Nu'tsc'eji i̱ nzhumügueji ja c'o nzi va ne Mizhocjimi; nguec'ua me i̱ṉ ne rí tsjaji dya c'o na jo. Dya mi cjapqueji ngüenda c'o na s'o c'o mi bübü a ndetsc'eji. Pero 'ma i̱ xörügueji c'e carta, ix i̱ tsjapüji ngüenda. Y mi negueji ro pãrãgö c'ü ja ma cja, c'ü dya i̱ pë'sc'eji in s'ocügueji i̱ṉ texeji. Me xo i̱ s'ogueji c'ü vi tsja na s'o 'na cjuarmatsc'eji. Me xo i̱ sũgueji. Me xo mi ne ri jñandgagöji, ri xitscöji c'ü i̱ṉ ne rí dyätcägöji. Xo i̱ castigaoji c'e cjuarma na ngue vi tsja na s'o. I̱ tsjaji texe c'o ró xi'tsc'öji; nguec'ua dya cja pje sö'ö pje xe rá xi'tsc'öji dya. 12Ró pen'c'öji c'e carta, ró xi'tsc'öji ri castigaoji c'e cjuarma c'ü vi tsja na s'o. Xo mi juentsegö nu c'ü vi tsjapüji na s'o. Pero c'ü xenda mi cjijñigö, ngue'tsc'eji. Ró pen'c'eji c'e carta ngue c'ua ri unnc'eji ngüenda c'ü ix na cjuana i̱ṉ nezeji a mbo cja in mün'c'eji, 'ñe i̱ṉ ne rí dyätcäji. Je a cjanu va ne Mizhocjimi. 13Nguec'ua rí mäcjö dya, dya cja pje rí mbeñe dya. Y mas rí mäcjö, na ngueje ya xo vi mäjä e Tito. 'Ma o ẽjẽ e Tito o 'ñe nuc'eji, i̱ recibidoji i̱ṉ texeji; nguec'ua dya cja pje xo mbeñe dya c'ü. 14Ante c'ü ro ẽjẽ e Tito ro 'ñe zenguats'üji, ya rvá xicö que ri dyätcäji. Y dya ró bëzhgö ín tsegö. Na ngue i̱ dyätcäji. Nguec'ua na cjuana c'o ró xipji e Tito. Je xo ga cjatjonu, texe c'o rí xi'tsc'öji, na cjuana c'o. 15E Tito, me nets'eji na puncjü, na ngueje mbeñe ja c'o vi recibidogueji angueze. Me i̱ sũgueji 'ma i̱ dyäräji c'ü o xi'ts'iji. Me i̱ dyätäji c'ü. 16Me rí mäcjö, rí pãrãgö que rí tsjagueji na jo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\