HECHOS 15

1C'o pa c'o, xo säjä c'ua ja nzi o bëzo a Antioquía c'o vi 'ñeje a Judea. O zopjüji c'o cjuarma o xipjiji: ―'Ma dya ra circuncidaots'üji ja c'o nzi va dyopjü e Moisés, dya ra sö rí salvagueji, embeji c'o cjuarma c'o mi cãrã a Antioquía. 2E Pablo 'ñe e Bernabé o mamavi c'ü dya ro sö ro circuncidaoji c'o mi menzumü a Antioquía. Nguec'ua va zöji c'ua o jña c'o. Nguec'ua c'o cjuarma a Antioquía o xipjiji e Pablo 'ñe e Bernabé ro mëvi a Jerusalén, 'ñe ja nzi anguezeji, ro ma ñaji c'o apóstole 'ñe c'o pastor, ro dyönüji cjo mi jyodü ro circuncidaoji c'o dya mi menzumü a Israel. 3Cjanu o möji c'ua. Bübü o cjuarma c'o o ma zogüji. 'Ma o cjogüji a Fenicia 'ñe a Samaria, o zät'äji c'o jñiñi nu ja mi cãrã o cjuarma. O xipjiji c'ü ya vi creo na puncjü o nte c'o dya mi menzumü a Israel. Nguec'ua me co mäjä c'o cjuarma. 4'Ma mü o zät'äji a Jerusalén, c'o apóstole 'ñe c'o pastor 'ñe c'o 'ñaja cjuarma o recibidoji e Pablo 'ñe e Bernabe 'ñe c'o ma dyoji. Nuc'ua e Pablo 'ñe e Bernabé cjanu o mamavi ja va mbös'ü Mizhocjimi o zopjüvi c'o dya mi menzumü a Israel. 5Mi bübü nu ja nzi o fariseo c'o vi creo e Jesucristo. O böbüji c'ua cjanu o mamaji: ―Ni jyodü rá circuncidaogöji c'o dya menzumü a Israel c'o ätpä o̱ jña e Jesucristo. Xo rá xipjiji ni jyodü ra dyätäji o̱ ley Mizhocjimi c'ü o dyopjü e Moisés, eñeji. 6Nguec'ua o tsjaji 'na junta, o jmurü c'o apóstole 'ñe c'o pastor o ñaji ja rvá xipjiji c'o dya mi menzumü a Israel. 7Nuc'ua 'ma ya vi mezhe vi zöji o jña, o böbü e Pedro o xipjiji: ―Mi cjuarmats'ügöji, i̱ṉ pãrãgueji ya mezhe ja nzi cjë, Mizhocjimi o juancügö nguetscö ot'ü ró zopjügö c'o dya menzumü a Israel ró xipjiji ja rvá 'ñemeji libre cja c'o na s'o. 'Ma o dyäräji c'o ró xipjiji, o creoji. 8Ja c'o nzi va dyacöji Mizhocjimi o̱ Espíritu, je xo ga cjanu va unü yo dya menzumü a Israel c'o ya 'ñench'e o̱ mü'bü e Jesucristo. Na ngue Mizhocjimi pãtpã o̱ mü'bü texe yo nte. 9Angueze dya juajnü cjó ra s'iya. O ndintspi o̱ mü'bü yo dya menzumü a Israel 'ma o 'ñench'e o̱ mü'büji e Jesucristo, ja c'o nzi va ndintsqui ín mü'bügöji. 10Maco Mizhocjimi ya recibido yo dya menzumü a Israel, ¿jenga i̱ṉ xipjiji ni jyodü ra dyätäji c'o ley? Dya rí tsjaji a cjanu; 'na ra ünnc'üji Mizhocjimi. C'o ín mboxatitagöji mi söji na jyü c'o ley, dya sö ro cumpleji c'o. Ni xo ri nguetscöji. 11Rí pãrãgöji na s'ozgöji pero ra salvazügöji Mizhocjimi na ngue me s'iyazüji e Jesús c'ín Jmugöji. Je xo rga cjanu rgá salva yo dya menzumü a Israel, eñe e Pedro. 12'Ma mü o nguarü o ña e Pedro, dya cjó cja ndünrü. Nuc'ua e Pablo 'ñe e Bernabé o zopjüvi c'o mi cãrã nu, o xipjiji ja va mbös'üvi Mizhocjimi va zopjüvi c'o dya mi menzumü a Israel. O mbös'ü o tsjavi c'o na nojo c'o nunca mi janda c'o nte. 13'Ma mü o nguarü o ñavi, cjanu o ña c'ua e Jacobo o xipji c'o mi cãrã nu: ―Mi cjuarmats'ügöji, dyäräji c'ü rá xi'tsc'öji. 14Ya xitsiji e Simón Pedro c'ü ya mezhe Mizhocjimi xo juentse yo dya menzumü a Israel, xo tsjapü o̱ nte yo. 15Nujyo, ngue yo o dyopjü c'o profeta c'ü ro zädä. C'o o dyopjüji je mama a cjava: 16Yo nte, dya cja matcüji ja c'o nzi va matcüji cja c'e ngumü de xipjadü c'ü o dyät'ä e David. Nguec'ua 'ma ra zädä c'o pa, rá nzhogö rá cjapü yo nte ra matcüji na yeje. 17Rá cjapü ín ntegö c'o 'ñaja nte, zö ja nde menzumüji. Ra jyongüji ra mbãcãji, eñe Mizhocjimi. Nujyo, o jítscöji ndeze mi jinguã yo. Je ga cjanu va mama c'o profeta. 19O sido o ña e Jacobo o mama: ―C'ü rí mangö, yo dya menzumü a Israel c'o ya ejme dya Mizhocjimi, dya ni jyodü rá xipjiji ra circuncidaoji ja c'o nzi ga mama c'o ley. 20C'ü rá cjaji, rá penpeji 'na carta rá xipjiji c'ü dya ra zaji o̱ ts'ingue o animale c'o päsp'äji yo ts'ita. C'o bëzo, dya ra tsãji o ndixũ; c'o ndixũ, dya xo ra tsãji o bëzo. Xo 'ñe c'o dya be chjüntü. Xo rá xipjiji, dya ra zaji o̱ ts'ingue o animale c'o dya mbedye o̱ cji. Dya xo ra ziji o cji. 21Rá xipjiji a cjanu. Na ngue ya mezhe jizhiji o̱ ley e Moisés texe cja c'o ciudad. 'Ma xabaro xörüji cja nintsjimi c'e ley, eñe e Jacobo. 22Nuc'ua o nguejme conforme c'o apóstole 'ñe c'o pastor 'ñe c'o 'ñaja cjuarma. O juajnüji c'ua yeje cjuarma c'ü ro möji a Antioquía e Pablo 'ñe e Bernabé. Nuc'o, mi xo'ñivi cja c'o cjuarma. C'ü 'naja mi chjũ e Judas Barsabás; c'ü 'naja mi chjũ e Silas. 23O dyopjüji 'na carta o jñu's'üji a cjava: “Nutscöjme rí apóstolegöjme 'ñetscöjme rí pastorgöjme rí pen'c'öjme ne carta. Rí zenguats'üjme cjuarma, nu'tsc'eji dya i̱ṉ menzumüji a Israel i̱ṉ cãrãji a Antioquía 'ñe texe cja ne estado de Siria 'ñe ne estado de Cilicia. 24C'ü rgá pen'c'öjme ne carta, ró ärägöjme bübü c'o o mbedye va ja rí cãrãgöjme c'o o ẽ nuc'üji. O xi'ts'iji ni jyodü ra circuncidaots'üji 'ñe rí tsjaji c'o mama o̱ ley Mizhocjimi c'ü o dyopjü e Moisés. Nguec'ua dya i̱ṉ pãrãji ja ngue c'ü rí creoji. Nu c'o o ẽ xi'ts'iji a cjanu, dya ró tägöjme c'o. 25Ya ró ñagöjme ró juajnüjme yeje cjuarma rá täcjöjme ra ẽji e Bernabé 'ñe e Pablo, ra 'ñe zenguats'üji. Me rí s'iyagöjme anguezevi. 26Zö cjogüvi na puncjü peligro 'na ra mbö't'üji c'o, pero sido zopjüvi yo nte, xipjiji o̱ jña e Jesucristo c'ín Jmugöji. 27Ró juajnüjme e Judas 'ñe e Silas ra ẽji e Bernabé 'ñe e Pablo. E Judas 'ñe e Silas ra xi'ts'iji nu yo ró opjüjme cja ne carta. 28O̱ Espíritu Mizhocjimi o dyacöjme o pjeñe, o jítscöjme c'o rá xi'tsc'öjme rí tsjaji. Y na jo, nguextjo c'o rá xi'tsc'öjme c'o. 'Ma jiyö, 'na rí sögueji na jyü. 29Yo rá xi'tsc'öjme, ngue c'ü dya rí saji o̱ ts'ingue o animale c'o päsp'äji yo ts'ita. Dya xo rí siji o cji. Dya xo rí saji o animale c'o dya mbedye o̱ cji. Nu'tsc'eji i̱ṉ bëzoji, dya rí tsãji o ndixũ; 'ñetsc'eji i̱ṉ ndixũji, dya rí tsãji o bëzo. Xo 'ñetsc'eji dya be i̱ṉ chjüntüji. 'Ma dya rí tsjaji yo na s'o, i̱ṉ cjaji na jo'ma. Zenguaji,Mizhocjimi ra mböxc'üji”, eñe c'e carta va dyopjüji. 30Cjanu o ndäji c'ua e Judas 'ñe e Silas o ndëdyivi c'e carta, o möji e Bernabé 'ñe e Pablo a Antioquía. 'Ma mü o zät'äji, cjanu o xipjiji c'ua c'o cjuarma a Antioquía ro jmurüji. 'Ma o jmurüji, o unüji c'ua c'e carta. 31'Ma mü o xörüji c'e carta, me go mäji na ngue ma jo c'o jña c'o mi t'opjü nu. 32E Judas 'ñe e Silas mi profetavi. O xipjivi na puncjü o jña c'o cjuarma, o jíchiji ja ga cja o̱ jña Mizhocjimi. Nguec'ua c'o cjuarma xenda go zëzhiji cja o̱ jña Mizhocjimi. 33E Judas 'ñe e Silas o mezhevi ja nzi pa a Antioquía. Nuc'ua 'ma mü o nzhogüvi nu ja vi 'ñeji e Bernabé 'ñe e Pablo, c'o cjuarma a Antioquía o xipjiji anguezevi: ―Mizhocjimi ra mböxc'üvi. Xipjivi ra mbörü Cjimi c'o o ndäc'äji, eñeji. 34E Pablo 'ñe e Bernabé xe go mimivi a Antioquía. Anguezevi 'ñe c'o 'ñaja xöpüte mi jizhiji mi mamaji o̱ jña Mizhocjimi. 36O mezhe c'ua ja nzi o pa, o mama c'ua e Pablo o xipji e Bernabé: ―Na jo rá më cja c'o jñiñi nu ja ya ró zopjüvi o̱ jña Mizhocjimi c'o nte. Rá ma zenguavi c'o cjuarma, rá nuvi pje cjaji, eñe e Pablo. 37E Bernabé mi ne ro zidyivi e Juan Marcos. 38Pero o mama e Pablo c'ü xenda na jo 'ma dya ro zidyivi c'ü. Na ngue e Marcos vi jyanbüji co anguezevi a Panfilia; dya sido cja c'e bëpji co anguezevi. 39Nguec'ua o zövi c'ua o jña e Bernabé e Pablo. Nguec'ua va xõgüvi c'ua. Nuc'ua e Bernabé cjanu o mëvi e Marcos. O mbes'evi cja 'na barco o mëvi a Chipre. 40Nuc'ua e Pablo o juajnü e Silas ro mëvi ro mbëpivi Mizhocjimi. C'o cjuarma a Antioquía o dyötpüji Mizhocjimi ro mbös'ü e Pablo 'ñe e Silas. Cjanu o mëvi c'ua. 41O zät'ävi texe cja c'e estado de Siria 'ñe cja c'e estado de Cilicia. E Pablo mi zopjü c'o cjuarma; nguec'ua va zëzhiji cja o̱ jña Mizhocjimi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\