HECHOS 26

1O mama c'ua e Agripa o xipji e Pablo: ―Sö rí ñague; rí da'c'ü sjëtsi. Nuc'ua e Pablo o c'uã's'ã o̱ dyë, cjanu o mbürü o ña o mama: 2―Nu'tsc'e Agripa i̱ṉ reygue. Yo ín menzumügöji me mamaji c'ü ró cjagö na s'o. Rí mäcjö na ngue ngue'tsc'e rí dyätcä na jo c'o rá mangö. 3Na ngue i̱ṉ pãrãgue na jo yo ín chjũrügöji nutscöji rí menzumüji a Israel. Xo i̱ṉ pãrãgue c'o partido c'o bübüzüji; dya 'natjo rgá cjijñiji. Nguec'ua me rí sögöji o jña. Nguec'ua rí xi'tsc'ö rí pëscö paciencia rí dyätcägö. 4’Texe yo ín menzumügöji pãrãji ja ga cja rgá minc'ö ndeze 'ma cja mi ts'it'igö. Pãrãji ja ma minc'ö cja ín jñiñigö 'ñe a Jerusalén. 5Ya mezhe pãrãji c'ü rí bünc'ö cja c'e partido c'ü ni chjũ fariseo. Nutscöjme rí cãrãjme cja c'e partido, xenda rí sũpcöjme c'o ley que na ngue c'o cãrã cja c'ü 'na partido. Yo ín menzumügöji pãrãji. 'Ma ro ne ro xi'ts'iji, ro mamaji c'ü na cjuana yo rí mangö. 6Nudya i̱ṉ jüncü ngüenda; rí böbügö cja in jmigue na ngue rí creogö Mizhocjimi ra tsjapü ra te c'o ya ndũ, ja c'o nzi va xipji c'o ín mboxatitagöji. 7C'o ín menzumügöji c'o tsja cja c'o doce estado, sido ma't'üji Mizhocjimi na ngue te'beji c'e pa 'ma ra te c'o ya ndũ. Nu'tsc'e Agripa i̱ṉ reygue, c'o ín menzumügöji te'beji c'o rí te'begö, maco anguezeji mamaji ró cjagö c'o na s'o, embeji e Agripa. 8O sido o ña e Pablo o xipji texe c'o ma cãjã nu: ―¿Jenga dya i̱ṉ creoji c'ü sö Mizhocjimi ra tsjapü ra te c'o ya ndũ? 9O sido o ña e Pablo o xipji c'e rey: ―'Ma ot'ü mi nugö na ü c'o mi creo e Jesús c'ü mi menzumü a Nazaret, mi cjapü ra sufreji. Mi pëzhgö je ga cjanu ma ne Mizhocjimi. 10Ngue c'ü mi cjagö a Jerusalén. O dyacü sjëtsi c'o mero ndamböcjimi mi pant'agö a pjörü c'o o̱ nte e Jesús, maco ma jo a jmi Mizhocjimi c'o. 'Ma mi jünpüji ngüenda, mi mangö c'ü mi jyodü ro ndũji. 11'Ma mi töt'ügö cja nintsjimi c'o mi creo e Jesús, mi cjapü ra sufreji; xa'ma ro mamaji c'ü dya ma jo e Jesús. Me mi ünbügö na puncjü c'o. Nguec'ua 'ma mi c'ueñeji, 'ma mi pöji cja c'o jñiñi c'o tsja cja c'o nan'ño país, mi pa jodügöji nu. 12’Nguec'ua 'na nu pa, ró magö a Damasco. Na ngue c'o mero ndamböcjimi ya vi dyacü sjëtsi ro jodügö c'o o̱ nte e Jesús ro cjapüji ro sufreji ja c'o nzi ma negö. 13Nu'tsc'e rey, 'ma mi pagö cja 'ñiji, 'ma ya vi jñisiarü, ró jandagö 'nango ẽjẽ a jens'e 'na jya's'ü c'ü o pjat'ü nu ja mi pagö 'ñe c'o mi pöcjöjme. Me mi juëns'i que na ngue e jyarü. 14Nguec'ua ró tögöjme a jõmü nu c'o mi chägäjme. Nuc'ua ró ärägö c'ü mi ña c'e jña hebreo o xitscö: “Nu'tsc'e Saulo, ¿jenga i̱ṉ cjapü ra sufre c'o creozgö? Chjëntjui c'ü ri nguetscö ri cjacö rá sufre. I̱ṉ chjëntjui nza cja 'na nzhünü c'ü dya ne ra dyärä, c'ü me pjech'e c'e maza c'ü ni chjocüji; nguec'ua ga s'odü”, enzgö. 15Ró tjünrügö c'ua ró mama: “Nu'tsc'e nin t'ecjañõmü, ¿cjó ngue'tsc'e?”, ró embe. O ndünrü c'ua c'ín Jmugö o xitsi: “Nguetscö e Jesús. I̱ṉ cjapü ra sufre yo creozügö; chjëntjui c'ü ri nguetscö ri cjacö rá sufre. 16Böbü. Ya ró juan'c'ügö rí pëpquigö. Ngue c'o rvá cja'c'ü i̱ jñandga. Nguec'ua rá täc'ä rí mague cja c'o dya in menzumügueji, rí ma xipjiji ja vi jñandga dya. Xo rí xipjiji c'o cja xe rá jí'tsc'ö 'ma rí jñandga. Nudya e Satanás c'ü dya jo, ya ngo'tp'ü o̱ ndöji. Pero 'ma rí zopjügueji, ra xogü o̱ ndöji, ra zi'ch'i o̱ mü'büji o̱ jya's'ü Mizhocjimi. Nguec'ua, dya cja ra nzhodüji cja bëxõmü; ra jyëziji c'o na s'o, dya cja ra dyätäji c'ü dya jo. Ra 'ñench'e o̱ mü'büji Mizhocjimi. Nuc'ua Mizhocjimi ra perdonaoji anguezeji c'o na s'o c'o cjaji, ra tsjapüji o̱ nte na ngue ri ejmezügö c'o. Bübü c'o in menzumügueji c'o ra jyodü pje ra tsja'c'ü; xo 'ñe c'o dya in menzumügueji. Pero rá empc'egö libre, dya pje ra tsja'c'üji”, enzgö e Jesús. Ngue yo o mama e Pablo va xipji e Agripa. 19O sido o ña e Pablo o mama: ―Nu'tsc'e Agripa i̱ṉ reygue, nu c'o o xitsigö e Jesús 'ma vi 'ñeje a jens'e c'e jya's'ü, ró ätä; ngue yo rí cjagö. 20Ot'ü ró zopjü c'o cãrã a Damasco. Ró xipjiji mi jyodü ro jyëziji c'o na s'o ro nzhogüji cja Mizhocjimi, cja rrũ tsjaji c'o na jo'o ngue c'ua ro jñetse c'ü o nzhogü o̱ mü'büji. Xo ró zopjügö a cjanu c'o nte a Jerusalén 'ñe texe cja c'e estado de Judea. Xo ró magö nu ja cãrã c'o dya ín menzumügöji, ró ma zopjügö anguezeji. 21Nguec'ua 'ma mi bübügö cja c'e templo, o zücügö c'o ín menzumügöji mi ne ro mbötcüji. 22Pero dya mbötcüji. Na ngue o mböxcü Mizhocjimi. Nguec'ua xe rí bübütjo, rí böbügö cja in jmigueji. Rí zo'c'üji nu'tsc'eji pjë'ts'iji na nojo, 'ñetsc'eji dya pje pjë'ts'iji. C'ü rí xi'tsc'öji, ngue c'o o mama e Moisés 'ñe c'o profeta ro zädä. Dya rí mangö jña c'o nan'ño. 23O mama e Moisés 'ñe c'o profeta, nu c'ü o mama Mizhocjimi ro ẽ 'ñevgueji libre mi jyodü ro sufre 'ñe ro ndũ. Nuc'ua cja rrũ te ro bübütjo na yeje, ngue c'ua ra zi'ch'i o̱ jya's'ü Mizhocjimi cja o̱ mü'bü yo menzumü a Israel 'ñe yo dya menzumü a Israel, eñe e Pablo. 24'Ma mi mama a cjanu e Pablo mi pjendiotsjë, 'nango mapjü c'ua na jens'e e Festo o mama: ―Nu'tsc'e Pablo i̱ṉ locogue, na ngue yo na puncjü yo i̱ṉ studiague. 25O ndünrü c'ua e Pablo o xipji: ―Nu'tsc'e Festo nin t'ecjanõmü, dya rí locogö. Rí mangö c'o na cjuana. 26Ne rey pãrã texe yo rí mangö. Nguec'ua dya rí sũgö rí xipjigö texe yo. Rí pãrãgö, nujnu unü ngüenda texe yo o zädä, na ngue texe cja ín paísgöjme pãrãji. 27Nuc'ua e Pablo cjanu o zopjü c'ua e Agripa o xipji: ―Nu'tsc'e Agripa i̱ṉ reygue, ¿cjo i̱ṉ creogue c'ü na cjuana c'o o dyopjü c'o profeta? Rí pãrãgö i̱ṉ creogue. 28O ndünrü c'ua e Agripa o mama: ―Pe i̱ṉ cjijñi rá creogö e Jesús, na ngue yo ja nzitjo jña yo i̱ṉ mangue. 29O ndünrü c'ua e Pablo o mama: ―Zö ja nzitjo jña, zö na puncjü o jña, pero quera ri creogue e Jesús ja c'o nzi rgá creogö. Xo 'ñe texe yo ärä yo rí mangö ne pa dya. 'Ma rí creoji, xa'ma dya ra ngo'c'üji ja c'o nzi ga ngocöji, eñe. 30O böbü c'ua c'e rey 'ñe c'e gobernador 'ñe e Berenice 'ñe c'o ma jũ'ũ nu. 31Cjanu o mbedyeji o ma ñatsjëji ja rvá tsjapüji e Pablo. O pötü va mamaji: ―C'e bëzo, dya pje cja c'o na s'o c'ü rguí ndũ, ni ra dyo a pjörü, eñeji. 32O mama c'ua e Agripa o xipji e Festo: ―C'e bëzo, 'ma dya ro dyö'tc'ü ra jñünpü ngüenda e César angueze, ro sö ri 'ñemegue libre, eñe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\