EFESIOS 1

1Nuzgö e Pablo, rí apóstolegö cja e Jesucristo, na ngueje o ne a cjanu Mizhocjimi. Rí pen'c'eji ne carta, nu'tsc'eji i̱ṉ cãrãji a Efeso; o̱ ntets'üji Mizhocjimi na ngueje i̱ṉ ejmeji e Jesucristo. 2Rí ötcö Mizhocjimi c'ü ín Tataji, 'ñe e Jesucristo c'ü ín Jmugöji ra sido ra nuc'eji na jo'o. Nguec'ua ra mäjä in mü'büji, dya pje rí mbeñeji. 3Me na jo Mizhocjimi c'ü ngueje nu Mizhocjimi c'ü ín Jmugöji e Jesucristo. Xo ngueje nu Tata e Jesucristo c'ü ín Jmugöji, na ngueje xo Mizhocjimi e Jesucristo. Mizhocjimi ngue c'ü o nintsjimizüji c'ü; na ngueje rí 'natjoji dya co e Cristo. Me co nintsjimizügöji Mizhocjimi co texe c'ü je va ẽjẽ a jens'e cja e Jesucristo. 4'Ma dya be mi t'ät'ä ne xoñijõmü, o juancügöji Mizhocjimi c'ü ra nguezüji o̱ t'i angueze c'ü dya rá tũ ín nzhubüji a jmi angueze. O juancügöji c'ü exti nguetjozügöji e Cristo. 5Me co s'iyazügöji Mizhocjimi. O ne o tsjacüji o̱ t'i. O tsja c'ua ja nzi va nguijñi angueze. Ngue c'ü o ndäjä e Jesucristo c'ü nu T'i cja ne xoñijõmü ngue c'ua o tsjacüji o̱ t'izüji Mizhocjimi. 6Sido rí ma't'ügöji Mizhocjimi na ngueje me co mbenzeji. Mizhocjimi me s'iya c'ü nu T'i. Me xo s'iyazügöji na ngueje rí 'natjoji dya co c'ü nu T'i. 7Me co s'iyazügöji Mizhocjimi. O ndäjä e Jesucristo cja ne xoñijõmü. E Jesucristo o ẽ pjödü o̱ cji va ndõmbgüji. A cjanu o perdonao Mizhocjimi ín nzhubügöji. 8Mizhocjimi o jítsiji c'ü me co s'iyazüji. O dyacüji rí pãrãji ja cja angueze. 9Nu c'ü mi ne Mizhocjimi ro tsja'a, dya cjó mi pãrã. Pero ya o tsjacüji Mizhocjimi ró pãrãji dya, nu c'ü o mbeñe o tsja. 10Nu c'ü o mbeñe Mizhocjimi ngueje e Cristo ra manda texe c'o bübü a jens'e 'ñe cja ne xoñijõmü. Nguec'ua a cjanu ya ra 'natjoji. Nu c'ü o mbeñe Mizhocjimi ya cja dya, na ngueje ya zädä c'o cjë c'o ya vi mama. 11Nutscöji rí 'natjoji co e Cristo. Nguec'ua, c'ua ja nzi va ne Mizhocjimi, o tsjacüji o̱ t'izüji angueze. Na ngueje Mizhocjimi cja'a texe c'ua ja nzi ga nguijñi. 12Nutscöjme rí menzumüjme a Israel. 'Ma dya be ma ẽjẽ e Jesucristo, ya rmí te'bejme angueze. Rí cãrãgöjme ja rí nzijme c'ü ot'ü ró ejmejme e Jesucristo. Mizhocjimi o ne o tsjacüjme nguezüjme o̱ t'i angueze; ngue c'ua yo nte ra jñandaji nu c'ü o tsjacüjme angueze, ra mamaji c'ü me na nojo c'ü, 'ñe me na jo. 13Nu'tsc'eji, dya i̱ṉ menzumügueji a Israel, xo 'ñetsc'eji i̱ 'ñench'e in mü'büji e Jesucristo 'ma i̱ dyärägueji c'e jña c'ü na cjuana c'ü mama ja rga jocüts'ü in mü'büji. Nuc'ua o̱ Espíritu Mizhocjimi c'ü vi mama Mizhocjimi ro ẽjẽ, o ẽ mimi cja in mü'bügueji. A cjanu xo 'ñetsc'eji o tsja'c'üji Mizhocjimi o̱ t'its'üji dya. Ya xo i̱ṉ 'natjoji dya co e Jesucristo. 14O̱ Espíritu Mizhocjimi bübü cja ín mü'bügöji. Ngue angueze cjacüji rí pãrãji, ra cjuatü Mizhocjimi nu c'ü cja'a. Nu c'ü cjacüji Mizhocjimi ngue c'ü exti nguetjozüji e Jesucristo, 'ma rá sät'äji a jens'e nu ja bübü angueze. Nguec'ua rá ma't'üji dya Mizhocjimi na ngueje me na nojo. 15Rí ärägö c'ü mamaji sido i̱ṉ ejmeji e Jesucristo c'ü ín Jmugöji; y me xo i̱ṉ s'iyaji c'o dyaja c'o xo ngue o̱ nte Mizhocjimi. 16Nguec'ua nuzgö, dya rí söyagö rgá unü na pöjö Mizhocjimi. Rí mbents'eji 'ma rí ötügö Mizhocjimi. 17Mizhocjimi ngueje o̱ Mizhocjimi c'ü ín Jmugöji c'ü ngueje e Jesucristo. Mizhocjimi ngueje mi Tataji c'ü me na nojo. Nuzgö rí ötügö Mizhocjimi xenda ra jí'ts'iji ja cja angueze; ngue c'ua xenda rí pãrãgueji angueze cja in mü'bügueji. 18Me rí ötügö Mizhocjimi ra dya'c'üji jya's'ü cja in mü'büji c'ü rí tsjijñigueji na jo, ngue c'ua xenda rí tendiogueji na jo nu c'ü o tsja'c'üji Mizhocjimi me na zö. O zon'c'ügueji ri ngue o̱ t'its'üji angueze. Rí ötcö Mizhocjimi ra dya'c'üji xo rí pãrãgueji c'ü exti nguetjots'üji e Jesucristo. Ngue c'ü i̱ṉ te'beji dya. Nguezgöji o̱ t'izüji Mizhocjimi ra dyacöji a cjanu. 19Me rí ötügö Mizhocjimi c'ü xo rí tendiogueji c'ü me na zëzhi Mizhocjimi. Angueze sö ra tsja texe. Nutscöji rí ejmeji Mizhocjimi, ngue o̱ Espíritu angueze c'ü me na zëzhi ga pëpji cja ín mü'bügöji. 20Mizhocjimi, c'ua ja nzi o pëpji na zëzhi 'ma o xos'ü e Jesucristo 'ma ya vi ndũ, je xo va cjanu ga pëpji na zëzhi cja ín mü'bügöji. 'Ma ya vi xos'ü e Jesucristo 'ma ya vi ndũ, nuc'ua o tsjapü c'ua o mimi Jmu a jens'e cja o̱ jodyë Mizhocjimi. 21Mizhocjimi o unü e Jesucristo ra manda texe cja yo gobierno, 'ñejyo jmu, 'ñeje texe yo pje nde pjëzhi cja yo nte. E Jesucristo manda texe dya. Dya ra nguarü c'ü ra manda c'ü. 22Mizhocjimi o unü e Jesucristo ra manda texe; texe bübü a jõmü cja o̱ ngua'a. Mizhocjimi o tsjapü e Jesucristo ín ñigöji, nutscöji rí jmurüji rí ejmeji angueze. 23Nguezüji o̱ cuerpozüji angueze. Ngue angueze c'ü manda cja ín mü'bügöji. A cjanu 'ñetse cja ne xoñijõmü ja cja e Jesucristo, 'ñetse c'ü sädä texe c'ü o mbeñe Mizhocjimi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\