HEBREOS 2

1C'ü nu T'i Mizhocjimi xenda pjëzhi na nojo que na ngue c'o o̱ anxe Mizhocjimi. Nguec'ua ni jyodü rá unnc'öji na jo ngüenda c'o jña c'o ró ärägöji c'ü ja ga cja angueze. 'Ma jiyö, ts'ë ts'ë rga xõgöji 'ma cja o̱ 'ñiji. 2Mi jinguã, Mizhocjimi o ndäjä c'o o̱ anxe o 'ñe unü c'ü o̱ ley Mizhocjimi nu c'o ín mboxpalegöji. Nu c'o ley c'o, je t'opjü nu, c'o na jo c'o ro tsja c'o nte, 'ñe c'o na s'o c'o dya ro tsjaji. 'Ma cjó c'o dya ro dyätä, mi jyodü ro sufre c'o. 3Je xo rga cjazgöji nu. 'Ma dya rá cjapüji ngüenda c'o o̱ jña c'ü nu T'i Mizhocjimi, Mizhocjimi ra tsjacüji me rá sufreji. C'ü nu T'i Mizhocjimi c'ü pjëzhi Jmu o ẽjẽ, o 'ñe mama ja rgá sö rá salvagöji. Bübü c'o o dyärä c'o mi mama c'ü nu T'i Mizhocjimi. Anguezeji cjanu o xitscöji c'ü ja rga salvagöji. Rí pãrãgöji c'ü na cjuana c'o o xitscöji c'o. Mizhocjimi o unü ja va tsjaji c'o ma nojo. Nguec'ua rvá pãrãgöji c'ü na cjuana c'o mi mamaji. Mizhocjimi o mbös'ü anguezeji o tsjaji c'o me na nojo c'o nunca mi janda c'o nte. Nguec'ua c'o nte me go nguijñiji c'ua. O̱ Espíritu Mizhocjimi o unü ja va pëpji nzi 'na anguezeji, nde nan'ño bëpji va mbëpiji Mizhocjimi. O tsjaji a cjanu texe yo, na ngue Mizhocjimi je va ne a cjanu. Nguec'ua 'ma dya rá cjapüji ngüenda c'o jña c'o mama Mizhocjimi c'ü ja rga salvazgöji c'ü nu T'i, nu'ma, dya ra perdonaozüji Mizhocjimi 'ma, ra tsjacüji rá sufreji. 5Rrã xi'tsc'öji ja rga cja 'ma ya rguí nguins'i ne xoñijõmü. Dya ngueje c'o anxe c'o o ngama Mizhocjimi ra manda c'o. 6Rí pãrãgöji c'ü dya ngueje c'o o̱ anxe Mizhocjimi c'o ra manda, na ngue je t'opjü a cjava cja o̱ jña Mizhocjimi: Maco dya ni muvizgöjme rí ntejme, pero i̱ṉ pjöxcöjme i̱ṉ pjöcüjme. 7I̱ tsambgagöjme c'ü rí ts'iquëgöjme. Xenda na nojo c'o anxe c'o ixi cãrã a jens'e, na ngue xenda manda que rá nguezgöjme. Pero i̱ mangue c'ü ra zädä 'ma xo rrã nozgöjme, y rrã zözgöjme nza cjatsc'e. Y i̱ tsambgagöjme rá mandajme texe cja yo i̱ dyätc'e. 8Ngue c'ua nde ra respetaozüjme texe yo, embeji Mizhocjimi. O mama Mizhocjimi c'ü ra respetaozüji nutscöji rí nteji; ra respetaozüji texe yo o dyät'ä angueze. Nguec'ua rí unnc'öji ngüenda c'ü rá mandaji texe yo. Rí pãrgöji c'ü dya be va sädäzügöji c'e jña, na ngue dya be rí mandaji a cjanu. 9Pero rí unnc'öji ngüenda c'ü ya va sädä yo jña. Na ngueje c'o cjë c'o mi bübü va e Jesús cja ne xoñijõmü, xenda mi pjëzhi ts'inguilëjë ma nojo c'o o̱ anxe Mizhocjimi que na ngueje e Jesús. Na ngue e Jesús vi 'ñe nza cjazgöji rí nteji. Y me go sufre va ndũ. Nguec'ua Mizhocjimi o 'ñeme ra manda e Jesús. Nguec'ua rá sũgöji dya c'ü. Mizhocjimi me go nezgöji, nguec'ua va ndäjä a cjanu e Jesús o 'ñe pätcägöji va ndũ c'ü. 10Mizhocjimi o dyät'ä ne jens'e 'ñe ne xoñijõmü ngue c'ua rá ma't'üji angueze. Pero xo mama c'ü ra tsjapü na puncjü o̱ t'i yo nte, ngue c'ua rrã zöji nza cja angueze. Nguec'ua va tsja angueze o ndäjä c'ü 'natjo o̱ T'i'i, o ẽjẽ nza cjazgöji rí nteji, o 'ñe sufre va ndũ. Nguec'ua nudya, c'ü nu T'i Mizhocjimi sö ra 'ñeme libre yo nte, xo ra tsjapüji dya o̱ t'i Mizhocjimi. 11E Jesucristo c'ü o̱ T'i Mizhocjimi o ẽjẽ o 'ñe ndintsqui ín mü'büji c'o na s'o. Nutscöji o ndintsqui ín mü'büji, xo 'ñezgöji o̱ t'izüji dya Mizhocjimi. Nguec'ua, dya tseje o̱ T'i Mizhocjimi ga mama ngue o̱ cjuarmazüji. 12O mama a cjava va xipji c'ü nu Tata: Rá xicö yo mi cjuarma ja ga cjatsc'e. 'Ma ra jmurü yo mi cjuarmagö, rá bübügö a nde anguezeji y rá tõ'c'öjme o himno, embe Mizhocjimi. 13Xo mama c'ü nu T'i Mizhocjimi: Xo 'ñezgö rí ench'e ín mün'c'ö Mizhocjimi, eñe. Xo mama: Mi Tatats'ügö, yo in ch'igue yo i̱ dyacö yo rí cjuarmajme dya, rí ne rá cjajme c'ua ja nzi gui ñegue, embeji Mizhocjimi. 14Nutscöji mi ätcöji e Satanás c'ü dya jo, mi tũji ín nzhubüji. Nguec'ua ndeze 'ma cja mi ts'iquëgöji, mi sũgöji ro ma sufregöji 'ma ro tũgöji. Pero o ẽjẽ e Jesús o 'ñe jmus'ü nza cjazgöji rí nteji. O ẽjẽ a cjanu, ngue c'ua ro ndũ. 'Ma o ndũ, o 'ñevgueji libre cja o̱ dyë c'ü dya jo. Nguec'ua, dya cja rí sũ rga tũgöji. 16Rí pãrãgöji na jo c'ü dya ngue c'o o̱ anxe Mizhocjimi c'o vi 'ñeje e Jesús ro ẽ mbös'ü. Nutscöji rí nteji o̱ mboxbëchezüji e Abraham, nguezgöji o 'ñe mböxcöji e Jesús. 17Nguec'ua va 'ñe jmus'ü e Jesús nza cjazgöji rí cjuarmagöji dya angueze, y o sufre texe c'ua ja xo nzi rgá sufregöji. Nguec'ua angueze ngue ín ndamböcjimigöji dya c'ü. O tsja angueze o dyätä Mizhocjimi va ngõtcöji ín nzhunc'öji, nguec'ua sö rá chëzhgöji dya a jmi Mizhocjimi; ra recibidozüji c'ü. Na ngue e Jesús o 'ñe sufre yo rí sufregöji va, nguec'ua ga juentsquegöji. 18E Satanás c'ü dya jo, mi ü't'ü e Jesús ro tsja c'o na s'o. Mi ü't'üji c'ü, hasta me go sufre e Jesús, pero dya go tsja c'o na s'o. Nguec'ua pãrã na jo angueze ja ga mböxcöji 'ma xo ütcüji c'ü dya jo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\