SAN JUAN 13

1'Ma xe mi bëzhitjo ro zädä c'e mbaxua c'ü xiji Pascua, ya mi pãrã e Jesús ya vi zädä c'ü ro ndũ; ro mbedye cja ne xoñijõmü. Je ro ma cja nu Tata c'ü bübü a jens'e. Me mi s'iya c'o mi cãrã cja ne xoñijõmü c'o mi ench'e o̱ mü'bü angueze. Y o tsja c'ua c'ü ni 'ñetse me mi s'iyaji na puncjü. 2E Jesús 'ñe c'o o̱ discípulo ma siji xëdyi. E Judas Iscariote c'ü mi nguejnu t'i e Simón, ya vi dyätä c'ü dya jo ro nzhö e Jesús. 3Ya mi pãrã e Jesús, c'ü nu Tata a jens'e ya vi unü texe poder ngue c'ua ro manda. E Jesús mi pãrã je vi 'ñeje cja Mizhocjimi, y ro nzhogü cja Mizhocjimi. 4O böbü c'ua e Jesús nu ja ma siji o xëdyi, o ngãcã o̱ bitu c'ü mi tëjë. Cjanu o ngãjã c'ua 'naja bitu c'ü o mbä'bä. 5Cjanu o xich'i c'ua ndeje 'naja ts'i ndamojmü c'ü mi xindyëji. Cjanu o mbürü o mbe'chp'e o̱ ngua'a c'o o̱ discípulo. Mi tjintspi c'ua co nu c'ü o̱ bitu c'ü mi pä'bä. 6Cjanu o böbü a jmi e Simón Pedro. E Pedro o xipji: ―Nu'tsc'e, ín Jmuts'ügö. ¿Jenga rí pechquegö ín cua'a? 7O ndünrü e Jesús, o xipji: ―Nu yo rrã cjagö, dya i̱ṉ pãrãgue dya. Cja rí pãrã después nu yo rrã cjagö. 8O ndünrü c'ua e Pedro: ―Dya pje rá jë'tsc'i rí pechquegö ín cua'a. O ndünrü c'ua e Jesús, o xipji: ―Nu 'ma dya rí jyëtsqui rá pe'chc'e, dya pje rí jogövi. 9O mama c'ua e Simón Pedro: ―Nu'tsc'e, ín Jmuts'ügö. Dya nguextjo ín cua c'ü rí pechque. Xo rí pechque ín dyë'ë 'ñe ín jmi'i. 10O mama c'ua e Jesús: ―Nu c'o ya xaja, ya nguetjo o̱ nguaji c'ü xe ra be'chp'eji, ngue c'ua ra nda chjĩzĩ texe. Nu'tsc'eji ya chjĩzĩts'üji na jo, pero dya chjĩzĩts'üji i̱ṉ texeji. 11E Jesús ya mi pãrã cjó ngue c'ü ro nzhö'ö, nguec'ua o mama a cjanu: “Dya chjĩzĩts'üji i̱ṉ texeji.” 12Nuc'ua 'ma o nguarü o mbe'chp'e o̱ nguaji, cjanu o ngans'a c'ua o̱ bitu, o ndëjë. O mimitjo c'ua na yeje cja mexa. Cjanu o dyönüji c'ua, o xipjiji: ―¿Cjo i̱ṉ pãrãji yo cja ró cja'c'üji? 13Nu'tsc'eji i̱ṉ xitsiji que nguezgö in xöpütezüji, nguezgö in Jmuzüji. Na jo c'ü i̱ṉ mamaji, na ngueje na cjuana. 14Nuzgö in xöpütezüji, in Jmuzüji, ró pe'chc'egö in cuaji. Nguec'ua, nu'tsc'eji xo ni jyodü rí pötqui pe'ch'e in cuaji. 15Nuzgö c'ua ja nzi rvá cja'c'üji, nu'tsc'eji, xo ni jyodü rí pötqui tsjagueji a cjanu. 16Na cjuana c'ü rí xi'ts'iji, 'naja mbëpji, dya xenda na nojo que na ngueje o̱ lamu. Ne xo ri ngueje c'ü o däjä, dya xenda na nojo que na ngueje nu c'ü o ndäjä. 17Nu 'ma i̱ṉ pãrãji yo, me rí mäjäji 'ma rí tsjaji. 18’Rí pãrãgö ja ga cjatsc'eji nu'tsc'eji ró juan'c'üji. Rí pãrãgö bübütsc'eji 'naja c'ü ra tsja c'ua ja nzi ga t'opjü c'ü mama a cjava: “Maco mi dyocjöbe c'e bëzo y ma sigöbe o xëdyi, pero ra nzhögü c'ü.” Dya i̱ṉ texeji rí tsjaji yo. 19Rí xi'ts'iji yo, 'ma dya be va sädä ngue c'ua 'ma ra zädä yo, rí 'ñejmeji, nu c'ü ya ró xi'ts'iji, rvá ẽcjö cja Mizhocjimi. 20Na cjuana c'ü rí xi'ts'iji, nu 'ma rá täc'öji rí zopjüji yo nte, nu c'ü ra säc'eji nguetscö säcjö 'ma c'ü. Nu 'ma ra säcjö c'ü, xo säjä 'ma c'ü o ndäcjägö. 21'Ma o nguarü o mama a cjanu e Jesús, me go nguijñi go sufrido o̱ mü'bü c'ua. O xipjiji na jo: ―Na cjuana c'ü rí xi'ts'iji, nu'tsc'eji bübütsc'eji 'naja c'ü ra nzhögü. 22Nuc'ua c'o o̱ discípulo mi pötma jñandaji. Dya mi pãrãji cjó ngue c'ü je vi mama. 23'Naja c'o o̱ discípulo 'natjo c'ua mi junrüvi e Jesús. E Jesús me mi s'iya c'e discípulo. 24E Simón Pedro o tsjapü seña c'e discípulo ngue c'ua ro tsja t'önü cjó je ngue c'ü mi xipji e Jesús. 25Nuc'ua c'e discípulo c'ü 'natjo c'ua mi junrüvi e Jesús o dyönü: ―Nu'tsc'e, ín Jmuts'ügö, ¿cjó ngue c'ü ra nzhöc'ügue? 26O ndünrü c'ua e Jesús, o xipji: ―Nu c'ü rá unü ne xëdyi nu rá tü'bü cja ne jñõnü ngue c'ü ra nzhögü c'ü. Cjanu o ndü'bü c'ua, cjanu o unü e Judas Iscariote c'ü nu t'i e Simón. 27Nuc'ua e Judas,'ma o jñü'ü c'e xëdyi, o nguich'i c'ua c'ü dya jo cja o̱ mü'bü. E Jesús o xipji c'ua: ―Nu c'o rí tsjague, ya extí ma'a rí ma tsjague c'o. 28Nu c'o dyaja c'o mi junrü cja mexa, dya pje mbãrãji jenga mi xipji a cjanu. 29E Judas mi tũ'ũ c'e cjĩmerio. Mi cãrã c'o discípulo c'o mi cjijñi e Jesús mi xipji e Judas ro ma ndõmü c'o mi jyodü cja c'e mbaxua. Mi cãrã c'o mi cjijñi mi xipji e Jesús c'ü ro ma unü merio c'o dya pje mi pë's'i. 30Nuc'ua e Judas 'ma o jñü'ü c'e xëdyi, exo mbedye c'ua. Ya mi xõmü. 31Nuc'ua 'ma o mbedye e Judas, o mama c'ua e Jesús: ―Nutscö rvá ẽcjö cja Mizhocjimi, rá cjagö dya nu c'ü rvá ẽjẽ rá cja'a. A cjanu ra 'ñetse c'ü me na nojozügö. A cjanu xo ra 'ñetse c'ü me na nojo Mizhocjimi c'ü ngueje mi Tatagö. 32C'ü rá cjagö, ya zädä rá cjagö. Nguec'ua ra 'ñetse c'ü me na nojo Mizhocjimi. Nuc'ua Mizhocjimi ra tsjapü ra 'ñetse c'ü me na nojozü, nutscö rvá ẽcjö cja Mizhocjimi. 33Nu'tsc'eji ín ch'itsc'öji, ya 'natjo ndajme xe rá bübü co nu'tsc'eji. Rí jyongügöji. C'ua ja nzi rvá xipji c'o pje pjëzhi cja c'o nte a Israel, a cjanu xo rí xi'ts'igöji dya. Nu ja je rá magö, nu'tsc'eji, dya ra sö rá möcjöji dya. 34Rí xi'tsc'öji 'na jña nu cja dadyo. Nguejnu rí tsjaji nu. Rí pötqui s'iyaji. C'ua ja nzi rvá s'iyats'ügöji, je xo rgui s'iyagueji a cjanu. 35'Ma rí pötqui s'iyaji, a cjanu ra mbãrã texe yo nte ngue'tsc'eji ín discípulots'üji. 36E Simón Pedro o xipji e Jesús: ―Nu'tsc'e ín Jmuts'ügö. ¿Ja je rí mague? O ndünrü c'ua e Jesús, o xipji: ―Nu ja je rá magö, dya pje ra sö rá möcjöji dya. Cja ne rí sät'ägueji después nu ja je rá sätc'ö. 37O ndünrü c'ua e Pedro: ―Nu'tsc'e, ín Jmuts'ügö, ¿jenga dya ra sö rá mëgovi dya? Nutscö rá nzhötsjëjë ngue c'ua ra mbötcüji c'ü dya ra mbö'tc'ügueji. 38O ndünrü e Jesús, o xipji: ―Nu'tsc'e Pedro, i̱ṉ mangue rí nzhötsjë ra bö'tc'ü ngue c'ua dya ra bötcügö. Pero na cjuana c'ü rí xi'ts'igö, 'ma rí dyärä ra huë'ë o chare, ya rí pa na jñi rgui tsänngä c'ü i̱ṉ pãcãgö.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\