SAN MARCOS 3

1Nuc'ua e Jesús o ma na yeje cja c'ü o̱ nitsjimi anguezeji. Mi bübü nu 'naja bëzo c'ü mi dyot'ü o̱ dyë. 2Xo mi cãrã nu, c'o nte c'o mi jodü ja rvá ngöt'üji e Jesús cja c'o pje mi pjëzhi. Nguec'ua me mi jandaji e Jesús, mi nuji cjo ro jocü o nte c'e pa c'ü mi söyaji. 3Nuc'ua e Jesús o xipji c'e bëzo c'ü mi dyot'ü o̱ dyë: ―Xä'dägue a 'ñecjua. 4Nuc'ua e Jesús o tsja t'önü o xipji c'o nte: ―¿Ja ngue c'ü mama c'ü ín leygöji rá cjaji yo pa yo rí söyaji? ¿Cjo je mama a cjanu c'e ley rá cjaji c'o na jo o rá cjaji c'o na s'o? ¿Cjo je mama a cjanu c'e ley rá pjös'üji yo ín minteji ngue c'ua dya ra ndũji, o rá pö't'üji?, eñe. C'o nte dya pje o ndünrü c'o. O ngo't'ü o̱ neji. 5E Jesús o nguinch'i na jo c'o nte. Mi üdü c'ü, pero mi juentseji. Me mi cjijñi e Jesús na ngueje me ma me o̱ mü'büji. Cjanu o xipji c'e bëzo: ―C'uana in dyë. Cjanu o c'uana c'ua o̱ dyë; o jogü c'ua. 6Pero c'o fariseo o mbedyeji cja c'e nitsjimi. O ma ñaji c'ua co nu c'o mi tjünt'ü a xütjü e Herodes. Mi jodüji ja rvá mbö't'üji e Jesús. 7E Jesús 'ñe c'o o̱ discípulo o möji c'ua cja c'e zapjü a Galilea. Na puncjü nte c'o o ndünt'ü c'ua a xütjü. Mi menzumüji a Galilea. 8'Ma o dyäräji c'o mi cja e Jesús, xo o ẽjẽ na puncjü nte c'o mi menzumü a Judea, 'ñe a Jerusalén, 'ñe a Idumea, 'ñe c'o mi menzumü a 'nanguarü a Jordán. Xo o ẽjẽ c'o mi menzumü texe a ma a Tiro 'ñe a Sidón. O ẽ nuji e Jesús. 9Me ma pizhi c'o nte c'o ma ẽjẽ. E Jesús o xipji c'o o̱ discípulo ro xõpcüji 'naja bü ngue c'ua dya ro s'is'iji. 10Na ngueje na puncjü c'o ya vi jocü. Nguec'ua texe c'o mi sö'dyë me mi chütüji, mi ne ro zät'äji cja o̱ jmi e Jesús, ro ndörüji. 11Nu c'o demonio 'ma o jñandaji e Jesús, o ndüñijõmüji a jmi angueze. Mi mapjüji mi mamaji: ―Ngue'tsc'e o̱ T'its'ü Mizhocjimi. 12E Jesús o huënch'iji o xipjiji c'ua c'ü dya cjó ro ma ngös'üji c'ü pje mi pjëzhi angueze. 13Nuc'ua, o ma e Jesús cja 'na t'eje. O zojnü c'ua c'o bëzo c'o mi ne angueze. O möji nu ja mi bübü angueze. 14Cjanu o 'ñeme c'ua doce c'o ro dyoji angueze. O xipjiji: ―Ró empc'egöji rí ma zopjügueji yo nte ín jñagö. 15Xo rí da'c'üji rí mandaji ngue c'ua rí jocüji c'o sö'dyë, y rí pjongüji o demonio, embeji c'o. 16Nuyo, ngue o̱ tjũ'ũ c'o doce discípulo c'o o 'ñeme e Jesús: e Simón c'ü xo o jñusp'ü Pedro; 17'ñe e Jacobo 'ñe e Juan c'ü nu cjuarma; o̱ t'ivi e Zebedeo. E Jesús o jñusp'üvi c'ü 'naja o̱ tjũvi Boanerges. C'e tjũ'ũ ne ra mama ngue bëzo c'ü na zëzhi nza cja 'ma yürü e dyebe. 18Xo o 'ñeme e Andrés 'ñe e Felipe 'ñe e Bartolomé 'ñe e Mateo 'ñe e Tomás 'ñe e Jacobo c'ü nu t'i e Alfeo. Xo o 'ñeme e Tadeo 'ñe e Simón c'ü mi revolucionario. 19Xo o 'ñeme e Judas Iscariote, nu c'ü ro nzhö e Jesús. Nuc'ua e Jesús 'ñe c'o o̱ discípulo o cjogüji a mbo cja 'naja ngumü. 20O ẽjẽ c'ua na yeje me na puncjü nte. Nguec'ua e Jesús 'ñe c'o o̱ discípulo dya mi sö ro ziji xëdyi. 21Mi cãrã c'o nte c'o mi mama c'ü ya mi loco e Jesús. Nu c'ü nu mamá e Jesús 'ñe c'o o̱ cjuarma, 'ma o dyäräji c'ü mi mama c'o nte, o möji c'ua, ngue c'ua ro ma sijiji e Jesús. 22Vi 'ñeje a Jerusalén c'o mi xöpü o̱ ley yo menzumü a Israel. Mi mamaji: ―Bübü demonio cja o̱ mü'bü ne Jesús. Nguetsjë e Satanás c'ü dya jo c'ü pjös'ü ne bëzo, nguec'ua pjongü o demonio. 23E Jesús o ma't'ü c'ua c'o nte o xipjiji jña c'ü ro mbãrãji pje mi mama angueze. O mama e Jesús: ―¿Ja rgá sö e Satanás ra pjongü o demonio? Maco nguetsjë o̱ mbëpji. 24Cja 'na ndajñiñi c'ü ra chũtsjëji, ra chjorü 'ma c'o ri cãrã nu. 25Cja 'na ngumü, 'ma ra pötca chũtsjë c'o ri cãrã nu, ra chjorüji 'ma. 26Xo nzitjo e Satanás 'ma ro pjongü c'o demonio, xo ro chũtsjëji. 'Ma rva cjanu, ¿ja xe rvá sö ro manda 'ma c'ü? 27’Dya cjó sö ra cjogü cja o̱ ngumü 'naja bëzo c'ü me na zëzhi, cja rron jñünbü c'o ri pë's'i, 'ma dya ot'ü ra jyü'tp'ü o̱ dyë c'e bëzo c'ü na zëzhi. Nguec'ua ra sö ra põnbü 'ma texe c'o ri pë's'i cja o̱ ngumü. 28O sido o ña e Jesús o xipjiji: ―Rí xi'ts'iji, texe c'o na s'o c'o cja'a yo nte ra sö ra perdonaoji. Xo texe c'o me xipji na s'o jña, Mizhocjimi xo ra sö ra perdonaoji. 29Pero c'o ra zadü o̱ Espíritu Mizhocjimi ra mamaji o̱ bëpji o̱ Espíritu Mizhocjimi ngueje o̱ bëpji c'ü dya jo, nuc'o, dya ra perdonaoji. Nuc'o, tũ o̱ nzhubü c'ü dya ra perdonao Mizhocjimi. 30O mama a cjanu e Jesús na ngueje mi cãrã c'o o mama: “Bübü demonio cja o̱ mü'bü e Jesús.” 31O säjä c'ua c'ü nu mamá e Jesús, cja na 'ñeje c'o o̱ cjuarma e Jesús. Mi böbütjoji a tji. O ndäjäji c'ua c'ü ro ma xipji e Jesús ro mbedye ro ẽ ñaji. 32Nu ja mi bübü e Jesús mi junrü na puncjü o nte. O mama c'ua c'o nte o xipjiji e Jesús: ―Nin mamá 'ñe c'o nin cjuarma cãrãji a tji, neji c'ü rí ñaji. 33O ndünrü c'ua e Jesús o xipji c'o nte: ―¿Cjó ngueje mi mamágö 'ñe mi cjuarmagö? 34O jñanda c'ua c'o 'natjo c'ua mi junrüji. O mama: ―Je bübü va yo ngueje mi mamágö 'ñe mi cjuarmagö. 35Na ngueje texe c'o ra tsja c'ua ja ga ne'e Mizhocjimi, nuc'o, ngueje mi cjuarmagö c'o, 'ñe mi cjũgö c'o, 'ñe mi mamágö.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\