SAN MATEO 17

1Xe go mezhtjo c'ua 'nanzo, e Jesús o zidyi e Pedro, 'ñe e Jacobo, 'ñe e Juan c'ü nu cjuarma e Jacobo. O mötsjëji c'ua cja 'na t'eje c'ü me ma jens'e. 2'Ma mi cãrãji nu, 'nangua juëns'i c'ua o̱ jmi e Jesús nza cja e jyarü. Y c'o o̱ bitu, me ma t'öxü me mi juëns'i. 3Cjanu o 'ñetse c'ua e Moisés, 'ñe e Elías, ya mi ñaji e Jesús. 4Jo nu ña c'ua e Pedro o xipji e Jesús: ―Nu'tsc'e ín Jmutsc'öjme, me na jo rí cãrãjme va co nu'tsc'e 'ñe e Moisés 'ñe e Elías. 'Ma i̱ṉ negue, rá ät'äjme va jñi ngumü. 'Naja c'ü rá ä'tc'öjme, 'naja c'ü rá ä'tp'äjme e Moisés, 'naja e Elías. 5'Ma ndänt'ä ma ña e Pedro, o sä c'ua 'naja ngõmü c'ü me mi juëns'i, o 'ñe ngobü anguezeji. Xo t'ärä c'ua 'naja jña cja c'e ngõmü c'ü mi mama a cjava: ―Nujnu ngue ín Ch'igö, nu me rí ne'e y me rí mäpägö. Ni jyodü rí dyätqueji nu. 6Nuc'ua 'ma mü o dyärä a cjanu c'o discípulo, 'nangua nügüji na ngueje me co pizhiji va zũji. 7Nuc'ua o chëzhi e Jesús o 'ñe's'e o̱ dyë c'o discípulo, o xipjiji: ―Nu'tsc'eji ñangueji, dya rí sũji. 8Nuc'ua 'ma o jñüs'ü o̱ ñi c'o discípulo, dya cja jñandaji e Moisés 'ñe e Elías; ya mi nguextjo e Jesús. 9Nuc'ua 'ma ya ma sjöbüji cja c'e t'eje, cjanu o mama e Jesús o xipjiji: ―Dya cjó rí xipjiji yo cja i̱ jñandaji. Nutscö rvá ẽcjö cja Mizhocjimi, 'ma rá tũgö cja rrũ tegö, cja rí xipjiji 'ma yo nte. 10Nuc'ua c'o discípulo o dyönüji e Jesús: ―¿Jenga mama c'o xöpü o̱ ley Mizhocjimi c'ü ni jyodü ot'ü ra ẽjẽ na yeje e Elías, cja rrũ ẽjẽ Cristo? 11O ndünrü c'ua e Jesús o mama: ―Na cjuana c'e jña c'ü mamaji, c'ü ot'ü ra ẽ na yeje e Elías ra 'ñe jocü texe. 12Pero nuzgö rí xi'tsc'öji, e Elías ya ẽ na yeje c'ü. Pero dya go mbãrã yo nte pje mi pjëzhi c'ü; go tsjapüji c'ü go ne anguezeji. Je xo rga cjazgö nu. Nutscö rvá ẽcjö cja Mizhocjimi, rá sufregö c'ua ja rgá ne yo nte. 13O mbãrã c'ua c'o discípulo c'ü vi mama e Jesús. O unüji ngüenda cjó mi ngue c'ü vi jyëtsivi e Elías; o mbãrãji c'ü vi jyëtsivi e Juan c'ü mi jichi yo nte cja ndare. 14Nuc'ua 'ma o zät'äji cja c'o nte, o peje c'ua 'naja bëzo cja c'o nte, o 'ñe ndüñijõmü a jmi e Jesús, o xipji: 15―Nu'tsc'e ín Jmuts'ügö, juentsquegö c'ín ch'i, na ngueje me pö't'ü o̱ taque, ndajmetjo ga ndũ. Ya na puncjü ga zo a sivi, y na puncjü ga c'ot'ü cja ndeje. 16Ró sinpigö yo in discípulo; anguezeji dya go sö go jocüji. 17Cjanu o ndünrü c'ua e Jesús o xipji c'o discípulo: ―Nu'tsc'eji i̱ṉ cãrãji dya yo cjë dya, dya jo ga pjeñe c'o i̱ṉ cjijñiji. ¿Jenga dya i̱ṉ creozüji rá pjöxc'üji rí tsjaji c'o na nojo? Maco ya mezhe rí cãrãgöji, ya mezhe rí pë'sc'ö paciencia co nu'tsc'eji. Ma sinquiji a 'ñecjua c'e t'i. 18Nuc'ua o tsja e Jesús o huënch'i c'e ndajma c'ü dya jo c'ü vi zürü c'e t'i, o xipji ro mbedye. Jo ni mbedye c'ua c'e ndajma. Ixco jogü c'ua c'e t'i c'e ndajme c'ü. 19Nuc'ua o chëzhi c'o discípulo a jmi e Jesús, o xipjitsjëji: ―¿Jenga dya sö ro pjombgüjme c'e ndajma? 20O ndünrü c'ua e Jesús o xipjiji: ―Na ngueje dya i̱ṉ ejmeji na jo. Na cjuana rí xi'tsc'öji, nu 'ma rí jñunt'ü in mün'c'eji c'ü ra dya'c'eji Mizhocjimi c'ua ja nzi gui dyötqueji, ra sö rí xipjiji ne t'eje: “Chjans'a ga manu”, rí 'ñembeji, ra ma c'ua. Nu 'ma rí 'ñejmeji a cjanu Mizhocjimi, texe nde ra sö rí tsjaji, zö dya nda i̱ṉ ejmeji. 21Na puncjü o ndajma nza cja c'e ndajma c'ü vi zürü c'e t'i, pero dya ra mbedye ne ri 'naja c'o . Nguextjo 'ma rí dyötüji Mizhocjimi y rí mbempjeji, ra mbedye c'ua c'o. 22Nuc'ua 'ma mi nzhodüji a ma a Galilea, o mama e Jesús o xipji c'o o discípulo: ―Nutscö rvá ẽcjö cja Mizhocjimi, ra nzhögügöji cja yo nte. 23Y ra mbötcüji. Pero c'ü na jñi nu pa'a rá tetcjö, embeji. Me co nzhumüji c'ua na puncjü anguezeji. 24Nuc'ua 'ma o zät'äji a Capernaum, o sä c'ua c'o mi jmutü o merio c'o mi örüji para cja c'e templo. O chëzhiji c'ua a jmi e Simón Pedro, o xipjiji: ―Na nin xöpütegueji, ¿cjo xo cjõt'ü c'o örüji? 25O ndünrü c'ua e Pedro o xipjiji: ―Jã, xo cjõt'ü c'ü, embe c'o. Nuc'ua 'ma o cjogü e Pedro a mbo cja c'e ngumü, ya xmi pãtpã e Jesús c'ü pje ro mama e Pedro. Nguec'ua ot'ü o ña c'ua e Jesús o xipji: ―Yo rey yo manda cja ne xoñijõmü, 'ma jũ'p'üji o t'opjü, ¿cjo ngue c'o nu menzumüji c'o ötüji, o ngue c'o dya menzumüji? ¿Pje i̱ṉ mangue, Simón? 26O ndünrü c'ua e Pedro o mama: ―Ngue c'o dya o̱ menzumüji c'o ötüji. O xipji c'ua e Jesús: ―Jã, ngue c'o dya o̱ menzumüji. Nguec'ua nujyo nu menzumüji, dya ni jyodü ra ngõt'ü 'ma yo. 27Pero pa dya ra üdü c'o örü ra nguijñiji na s'o rí cjaji, na jo rá cjõ't'üji c'ü örüji. Nguec'ua rí mague cja c'e tazapjü, ma pät'ä 'naja gancho. Nuc'ua c'e jmõ c'ü ot'ü rí sürü, rí pënch'i rí xejpje a ne'e. Rí chö'tp'ü c'ua 'naja t'opjü rí jñü'p'ü, ya xtí ma tsjõ't'ü c'ü t'ötcüvi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\