SAN MATEO 27

1Nuc'ua c'ü xõrü, texe c'o ndamböcjimi 'ñe c'o tita cja c'e jñiñi mi pötma dyü't'üji ja rvá tsjapüji e Jesús ngue c'ua ro mbö't'üji. 2O jyü'tp'üji c'ua o̱ dyë e Jesús, cjanu zidyiji a ma cja e Pilato c'ü mi gobernador. 3Nuc'ua 'ma o mbãrã e Judas c'ü vi jñünpüji ngüenda e Jesús ro bö't'ü, me co nguijñi c'ua c'ü, na ngue vi nzhö'ö. Nuc'ua cjanu o jñünü c'ua c'o treinta merio o plata o ma zogütjo cja c'o ndamböcjimi, 'ñe c'o tita, cjanu o mama: ―Ró cjagö c'o na s'o. Na ngue ró nzhö'ö c'ü ra bö't'ü 'na bëzo c'ü dya pje tsja, eñe c'ü. Anguezeji cjanu o mamaji c'ua: ―¿Pje pë'sc'ü rá nugöjme? Nu'tsc'e rí ñu'u ja rgui tsjapü. 5Nuc'ua e Judas o mbozü c'o merio a mbo cja c'e templo. Cjanu o ma c'ua, o ma ngant'atsjë tjüjmü o̱ dyizi, cjanu o chjüns'ütsjë cja 'na za'a. 6Nuc'ua c'o ndamböcjimi o mbëchiji c'o merio, cjanu o mamaji: ―Nguejyo o 'nõmü 'na nte c'ü rguí bö't'ü. Nguec'ua dya ra sö rá üt'üji nu ja quiji c'o ni mbeñeji Mizhocjimi. Na ngue je ga mama a cjanu ín leyji, eñeji. 7Nuc'ua 'ma ya vi ñaji, cjanu o jñüji c'o merio, o ma ndõmüji c'ü o̱ juajma 'na bëzo c'ü mi ät'ä o traste. O ndõmüji ngue c'ua je ro dyögüji nu, c'o dya ri menzumü cja c'e ndajñiñi c'ü. 8Nguec'ua c'e juajma c'ü, xe ni chjũtjo dya: “Juajma c'ü o 'nõmü co c'ü vi nzhũ 'na nte.” 9Je va cjanu va zädä o̱ jña Mizhocjimi c'ü vi mama c'e profeta Jeremías: “C'o o̱ mboxbëche e Israel o mamaji c'ü mi muvitjo treinta merio o plata c'e nte c'ü. Nguec'ua o ngõ't'üji, cjanu o nguis'iji c'o merio. 10Nuc'ua co c'o merio, o ma ndõmüji c'ü o̱ juajma c'e bëzo c'ü mi ät'ä o traste, o ndõmüji c'ua ja nzi va xitsi Mizhocjimi ro tsjapüji c'o merio”, eñe e Jeremías. Nguec'ua 'ma o ndõmüji c'e juajma, o zädä c'e jña c'ü vi mama e Jeremías. 11E Jesús ma böntjo a jmi c'e gobernador c'ü mi chjũ Pilato. Nuc'ua c'e gobernador o dyönü o xipji: ―¿Cjo ngue'tsc'e o̱ rey yo menzumü a Israel? O ndünrü c'ua e Jesús o xipji: ―Jã, c'ua ja gui mangue, nguetscö. 12Nuc'ua c'o ndamböcjimi 'ñe c'o tita o ngöt'üji e Jesús cja c'e gobernador, pero e Jesús dya mi tjünrü c'ü. 13Nuc'ua e Pilato c'ü mi gobernador o xipji: ―¿Cjo dya i̱ṉ ärägue texe yo pje nde xi'ts'iji? 14Pero dya go ndünrü e Jesús ne ri 'naja jña c'o pje nde ma xipjiji. Nguec'ua c'e gobernador, dya mi pãrã pje ro nguijñi. 15Tsjë'ma mi cjaji c'e mbaxua c'ü ni chjũ Pascua, y xo mi cja c'o nte mi ötüji 'na favor c'e gobernador. Mi ötüji ro 'ñeme libre 'naja bëzo c'ü ma o'o a pjörü. Y c'e gobernador cja rrũ 'ñeme c'ua libre c'e nte. 16C'o pa c'o, ma o'o a pjörü 'na bëzo c'ü mi chjũ Barrabás c'ü me mi näntji ma s'o. 17C'o ndamböcjimi 'ñe c'o tita, mi mbidiaji e Jesús, nguec'ua va nzhöji cja e Pilato. E Pilato o unü ngüenda pje vi nzhöji, nguec'ua va dyönüji: ―¿Ja ngue c'ü i̱ṉ negueji rá pjongü cja ne pjörü ra ma libre? ¿Cjo ngue e Barrabás o ngue e Jesús nu xiji Cristo? 19Ma jũ'ũ e Pilato nu ja mi jün ngüenda. Nuc'ua c'ü nu su e Pilato o mbenpe 'na jña, o xipji: “Dya pje rí tsjapü c'e bëzo c'ü dya pje tsja c'o na s'o. Na ngueje mi xõmü ró cjinch'i angueze, me ró sufre rvá cjinch'i”, eñe c'e ndixũ. Nguec'ua e Pilato xenda mi ne ro 'ñeme libre e Jesús. 20Pero c'o ndamböcjimi 'ñe c'o tita mi ü't'üji c'o nte ro dyötüji e Pilato ro 'ñeme libre e Barrabás, y xo ro dyörüji c'ü ro mbö't'üji e Jesús. 21Cjanu o mama c'ua e Pilato o xipjiji: ―¿Ja ngue c'ü i̱ṉ negueji rá eme libre? Anguezeji nzhangua ndünrüji c'ua: ―Rí 'ñeme libre e Barrabás, eñeji. 22Nuc'ua e Pilato o mama: ―¿Pje rá cjapcö 'ma ne Jesús nu xiji e Cristo? Cjanu o mama c'ua texe c'o nte: ―Chät'ä cja ngronsi nu. 23Nuc'ua e Pilato o mama: ―¿Pje ni mbë c'ü na s'o c'ü o tsja nu? Anguezeji xenda go mapjüji na jens'e o mamaji: ―Mangue ra dät'ä cja ngronsi nu, eñeji. 24Nuc'ua o nu'u e Pilato c'ü dya mi sö ja rvá tsjapü, ro 'ñeme e Jesús. Na ngue xenda mi huëñi c'o nte, 'na ro tsjaji o̱ dyëji. Nguec'ua e Pilato o ma tjë 'na mojmü o ndeje, cjanu o xindyë a jmi cja c'o nte, o mama: ―Ra bö't'ü ne bëzo c'ua ja nzi gui mangueji, pero dya pje rí tö'tp'ügö nada nu. Nguec'ua rí xindyëgö c'ü rgui pãrãgueji c'ü dya rí pë'sc'ö ín s'ocü; ngue'tsc'eji i̱ṉ pë's'i nin s'oqueji c'ü ra bö't'ü nu, eñe e Pilato va xipji c'o nte. 25Cjanu o ndünrü c'ua texe c'o menzumü a Israel o mamaji: ―Dya ra tsja, nguezgöjme rá tuns'ü ín nzhubüjme c'ü rguí bö't'ü nu. Xo 'ñe c'o ín ch'igöjme xo ra nguejmeji responsable. Xo 'ñe c'o ín bëchejme. 26Nuc'ua e Pilato o 'ñeme c'ua libre e Barrabás c'ua ja va dyörü c'o nte. Cjanu o manda c'ua e Pilato o ndas'üji e Jesús co chirrio. Nuc'ua 'ma o nguarü o ndas'üji, cjanu o nzhöji e Jesús ngue c'ua ro ma ndät'äji cja ngronsi. 27Nuc'ua c'o o̱ tropa c'e gobernador o zidyiji e Jesús o möji cja c'ü o̱ palacio. Nzhangua jmurü c'ua texe c'o tropa c'o mi cãrã nu. 28Cjanu o ts'osp'üji c'ua c'o o̱ bitu e Jesús. Cjanu o jyecheji c'ua 'naja bitu c'ü ma mbaja. 29Nuc'ua o dyät'äji 'na corona c'ü mi dyavo bidyi, cjanu jñu'tp'üji a ñi e Jesús. Cjanu o ngö'tp'üji 'na xitji cja o̱ jodyë e Jesús. Nuc'ua cjanu o ndüñijõmüji a jmi, me mi pãtãji mi xipjiji: ―Nu'tsc'e o̱ reyts'ügue yo menzumü a Israel, sido rí mandague, mi embeji ma tsjapüji burla. 30Me mi sos'üji, y o jñünbüji c'ua c'e xitji c'ü vi ngö'tp'üji a dyë. Co nuc'ü, mi ya'p'üji a ñi. 31Nuc'ua 'ma o nguarü o eñbeji, o ts'osp'üji c'ua c'e mbabitu c'ü vi jyecheji. Cja ndo nu jyecheji c'ua c'o o̱ bitutsjë. O zidyiji c'ua nu ja ro ma ndät'äji cja ngronsi. 32Nuc'ua 'ma ya ma pedyeji cja c'e ndajñiñi, o chjëji 'na bëzo c'ü mi chjũ Simón, c'ü mi menzumü a Cirene. Nuc'ü, o tsjapüji o nduns'ü c'e ngronsi c'ü mi tuns'ü e Jesús c'ü rví ndät'äji. 33O zät'äji c'ua, nu ja ni chjũ'ũ Gólgota c'ü ne ra mama: T'ejeñinte. 34Nuc'ua mi unüji e Jesús ro zi o vino c'ü vi chjanbaji c'ü ma cjõ'õ. 'Ma mü o zö, dya go ne go zi c'ü. 35Nuc'ua c'o tropa 'ma o nguarü o ndät'äji e Jesús cja c'e ngronsi, o eñeji c'ua, cjó ngue c'ü ro tsjapü o̱ cjaja c'o o̱ bitu e Jesús. Nguec'ua va zädä c'o vi mama 'na profeta: “O eñeji cjó ngue c'o ro ngana c'o ín bitugö”, eñe cja o̱ jña Mizhocjimi c'ü o dyopjü c'e profeta. 36Cjanu o mintji nu, mi pjörütjoji e Jesús. 37Cjanu o cuatüji a ñi c'e ngronsi c'ü mi t'opjü, ngue c'ua ro 'mãrã pje vi tjünpü ngüenda angueze. Mi t'opjü a cjava: “Nujnu, ngueje e Jesús nu o̱ rey yo menzumü a Israel.” 38Nuc'ua xo ndät'äji nu, yeje mbẽ. 'Naja c'ü o ndät'äji bëxtjo cja o̱ jodyë e Jesús, 'naja c'ü o ndät'äji c'ü 'nanguarü. 39Nu c'o mi cjogü nu, me mi juant'ü a ñi ma zadüji e Jesús, mi xipjiji: ―Nu'tsc'e mi mangue rvi yä't'ä c'e templo, y c'ü na jñi nu pa rvi cjuatü rvi jyäbätjo na yeje. 'Ma ngue'tsc'e o̱ T'itsc'e Mizhocjimi, 'ñemetsjë dya, dyagü cja ne ngronsi, mi embeji e Jesús. 41Xo ma mantjo c'ua c'o ndamböcjimi, 'ñe c'o xöpüte, 'ñe c'o fariseo, 'ñe c'o tita. Me mi cjapüji burla e Jesús, mi mamaji: 42―Maco o mbös'ü na puncjü o nte nu, maco dya sö ra 'ñemetsjë ra dagü cja ne ngronsi. 'Ma ngueje nu ra manda a Israel nu, ra dagü dya 'ma cja ne ngronsi, ngue c'ua rá ejmegöji 'ma nu. 43Maco mi ench'e o̱ mü'bü Mizhocjimi nu, na ngueje mi mama nu: “Nguezgö o̱ T'izügö Mizhocjimi”, mi eñe nu. Nguec'ua 'ma s'iya Mizhocjimi nu, sö ra ẽ dya Mizhocjimi ra 'ñe 'ñeme cja ne ngronsi, mi eñeji ma tsjapüji burla. 44Nuc'ua c'o ye mbẽ c'o 'natjo c'ua vi ndät'äji e Jesús, xo nde ma xitjo c'ua c'o na s'o jña c'o. 45Nuc'ua 'ma cja vi zünütjo jñisiarü, o bëxõmü c'ua textjo cja ne xoñijõmü, hasta 'ma cja zünü jñi c'ü nzhä. 46Nuc'ua 'ma ya mi ngue ro zünü jñi c'ü nzhä, o mapjü c'ua na jens'e e Jesús o mama: ―Elí, Elí, lama sabactani, mi eñe. C'e jña ne ra mama: “Nu'tsc'e ín Mizhocjimits'ügö, ín Mizhocjimits'ügö, ¿jenga i̱ jyëzguigö?” 47C'o mi cãrã nu, o dyäräji c'o vi mama e Jesús. Bübü anguezeji c'o o mama c'ua: ―Nujnu, ma't'ü e Elías rguí 'ñeje a jens'e. 48Cjanu o cjuan'di c'ua 'naja anguezeji, o ma cãjã c'ua 'naja esponja. Cjanu o ngant'a cja vinagre, cjanu o ngãsp'ã cja 'na xitji, mi unüji e Jesús ro züt'ü. 49Pero c'o 'ñaja mi mamaji: ―Jyëzi, rá nuxãji cjo ra ẽjẽ e Elías ra 'ñe 'ñeme nu. 50Nuc'ua e Jesús ndo go yepco mapjütjo na jens'e, ixco ndũtjo c'ua. 51Nzi va ndũ e Jesús, o chödü a nde c'e manta c'ü mi 'nüns'ü a mbo cja c'e templo, c'ü mi cjot'ü nu ja me ma sjũ. O xüt'ü ndeze nu ja mi 'nüns'ü hasta a jõmü. Go mbi c'ua na zëzhi ne xoñijõmü, go chädätsjë c'o ndojo. 52C'o panteón nu ja mi cöt'üji o añima, go xogü c'o. Go yepe go mintjo na puncjü c'o nte c'o mi ejme Mizhocjimi c'o ya vi ndũ. 53'Ma mü o te e Jesús, cja xo mbedyeji c'ua anguezeji nu ja vi ngöt'üji, cjanu o möji c'ua a Jerusalén c'ü ngue o̱ ndajñiñi Mizhocjimi. Na puncjü nte c'o mi cãrã nu, c'o o ndäcä anguezeji c'ü ya vi tetjoji. 54C'ü o̱ xo'ñi c'o tropa, 'ñe c'o o̱ tropa c'o mi pjörü e Jesús, o unüji ngüenda c'ü mi mbi ne xoñijõmü, 'ñe c'o pje nde mi cja. Me go zũ c'ua c'o, go mamaji: ―Na cjuana mi ngue o̱ T'i Mizhocjimi nu, eñeji. 55Ma jẽ ts'ë cja c'e ngronsi, mi cãrã na puncjü o ndixũ, mi jandaji e Jesús. Anguezeji mi pöji e Jesús ndeze a Galilea, mi pjös'üji c'ü. 56Cja c'o ndixũ c'o, mi bübü nu e María Magdalena, 'ñe e María c'ü nu nana e Jacobo 'ñe e José. Xo mi bübü nu, c'ü nu su e Zebedeo. 57Mi bübü 'na bëzo c'ü mi chjũ José c'ü mi menzumü a Arimatea. Mi pë's'i na puncjü o merio. Nu c'e bëzo mi ätpä o̱ jña e Jesús. 'Ma ya vi nzhä, o ma c'ua e José cja e Pilato, o ma dyötü c'ü o̱ cuerpo e Jesús. Nuc'ua e Pilato o manda ro unüji c'e cuerpo. 59Nuc'ua e José o ndunü c'ü o̱ cuerpo e Jesús, cjanu o mböch'ü 'na t'öxbitu. 60E José mi pë's'i 'na cueva c'ü dya cjó be mi cöt'üji nu, vi manda ro dyö't'üji cja peña. Je o ma ngöt'ü c'ua nu, c'ü o̱ cuerpo e Jesús. Cjanu o ngot'ü c'ua co 'na tralaja. Cjanu o ma c'ua c'ü. 61Nuc'ua e María Magdalena, 'ñe c'ü 'na María, o mintjovi a jmi cja c'e cueva. 62Nu c'e pa c'ü, ngue 'ma mi preparao c'o menzumü a Israel, na ngue c'ü na jyas'ü mi ngue c'e pa 'ma söyaji. Nuc'ua c'ü na jyas'ü, c'o ndamböcjimi 'ñe c'o fariseo o möji cja e Pilato, o xipjiji: ―Nu'tsc'e nin t'ecjañõmü, cja ró mbennc'öjme ja va mama c'e dyonpüte Jesús 'ma xe mi büntjo. O mama: “'Ma ya rguí zö'ö jñipa 'ma rá tũgö, rá tetcjö”, eñe c'ü. 64Nguec'ua rí mandague ra ma mbörüji cja c'e cueva hasta 'ma cja ra zö c'o jñipa. Na ngue 'ma jiyö, 'na ra ẽjẽ c'o o̱ discípulo ra 'ñe ngüs'üji c'e añima. Nuc'ua c'o discípulo ra xiji yo nte: “Ya tetjo e Jesús a nde cja c'o añima”, ra 'ñeñeji. Nu 'ma rga cjanu, xenda ra dyonpüji 'ma yo nte, que na ngue 'ma mi büntjo c'ü, eñe c'o ndamböcjimi 'ñe c'o fariseo va xipjiji e Pilato. 65Cjanu o mama c'ua e Pilato: ―Rá da'c'eji tropa ra ma mbörüji. Möji co anguezeji, tsjaji c'ua ja gui mbeñegueji, ngue c'ua dya cjó ra sö ra 'ñe ngüs'ü c'e añima. 66Nuc'ua o möji anguezeji. Y pa dya cjó ro 'ñe ndörü c'e cueva, o meyaji c'ua c'e tralaja, cjanu o ngamaji c'o tropa o mbörüji nu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\