APOCALIPSIS 9

1C'ü na qui'ch'a anxe o mbë'bi c'ua o̱ trompeta. Ró janda c'ua 'na seje c'ü vi ndögü a jens'e c'ü je zät'ä cja ne xoñijõmü. O ch'unü c'ua poder ra xocü c'e t'o'o c'ü me na jẽ'ẽ c'ü dya sö cjó ra jñanda ja sät'ä. 2Cjanu o xo's'ü c'ua c'ü e t'o'o c'ü me na jẽ'ẽ. Cjanu o c'os'ü trabipji cja c'ü e t'o'o nza cja bipji cja 'na trahornu. Cjanu o bëxõmü e jyarü 'ñe e ndajma na ngueje ya mi chjana o bipji c'ü vi c'os'ü cja c'e t'o'o. 3Nu cja c'ü e bipji o mbedye t'ünxü c'o o ma cja ne xoñijõmü. O ch'unüji c'ü na zëzhi nza cja yo alacrán yo cãrã cja ne xoñijõmü. 4O sjipjiji c'ü dya ro zaji yo pjindyo yo cja'a cja ne xoñijõmü, ne ri ngueje o̱ xi yo za'a, ne xo ri ngue pje nde ma planta. Exi jäntjo c'o nte c'o dya jmeya cja o̱ ndẽ'ẽ ngue c'o ro s'odüji c'o. Nuc'o, ngue c'o dya ejme Mizhocjimi. 5O jyëziji ra tsjapü ra sufrido c'o nte c'o dya jmeya cja o̱ ndẽji; ra mezhe tsi'ch'a zana ra sufridoji. Nu c'ü ra sufridoji chjëntjovi nza cja 'ma ro mbücüji yo alacrán. Pero dya o ch'unüji ra mbö't'üji yo nte. 6Nu c'o pa'a c'o, ra jyodü yo nte ja rga ndũji; pero dya ra chöt'üji. Zö me ri ne ra ndũji, dya ra ndũji. 7C'o t'ünxü exmi nza cjatjo o pjadü c'o ya xampja ra ma cja chũ. Mi juns'üji c'ü mi nza cja o corona c'ü mi ngueje oro. Nu c'o o̱ jmiji exmi nguetjo o̱ jmi yo nte. 8O̱ ñixtiji exmi nza cjatjo o̱ ñixti yo ndixũ. Nu c'o o̱ s'ibiji exmi nza cjatjo o̱ s'ibi yo león. 9Mi jeji o bitu c'o exmi nza cjatjo t'ëzi. Mi nguetjo cja o̱ tijmiji mi cjõ'müji. Nu c'o o̱ juajaji me mi nzhĩ'ĩ nza cja na puncjü carro c'o cjüt'ü o pjadü 'ma chinpjadü 'ma ni möji cja chũ. 10Mi peje o̱ pjixiji nza cja o alacrán. Nu c'o o̱ pjixiji mi peje c'ü je mi mbücüji yo nte. A cjanu ma zëzhiji ngue c'ua ra tsjapüji ra sufrido yo nte tsi'ch'a zana. 11Nu c'o xiji o t'ünxü 'ñejeji o̱ reyji. Ngue c'e anxe c'ü pjörü cja c'ü e t'o'o c'ü mi c'os'ü bipji. Cja jña hebreo c'e rey ni chjũ Abadón. Cja jña griego xiji Apolión. C'e jña c'ü, ne ra mama nu c'ü pö't'üte. 12Nuc'ua o nguarü c'ua nu c'ü ot'ü ró janda me ra sufrido yo nte; dya cja ró janda. Ró janda c'ua xe mi bëzhi xe yeje c'o me ra sufrido yo nte. 13Nuc'ua c'ü na 'ñanto anxe o mbë'bi c'ü o̱ trompeta. Ró ärä c'ua 'na jña'a c'ü mi pedye a nde c'o nziyo mota c'o böbü cja squina c'e altar c'ü bübü a jmi Mizhocjimi. 14Nu c'ü e jña o xipji a cjava c'ü na 'ñanto anxe c'ü mi jün c'ü e trompeta: ― Xäpcä c'o nziyo anxe c'o je 'nünt'ü cja c'ü e trandare c'ü ni chjũ Eufrates, o xipji a cjanu. 15Cjanu o xäpcä c'ua c'o nziyo anxe; ngue c'ua ro mbö't'üji c'ü na jñi parte yo nte. Ya mi te'beji ro zädä c'e hora 'ñe c'e pa 'ñe c'e zana 'ñe c'e cjë'ë c'ü ro xäpcäji. 16C'o xondaro c'o mi chägä o pjadü, ró ärägö ja nzi mi söji anguezeji. Nuc'o, me ma puncjü c'o. Mi söji ye ciento millón. 17Je a cjanu rvá täcä c'o pjadü c'ü o jítsi Mizhocjimi. Nu c'o mi chägä c'o pjadü mi je'e c'o t'ëzi c'o cjõ'p'ü o̱ tijmi c'o. Nu c'o t'ëzi ma mbaja nza cja sivi; ma c'anga nza cja o bipji asufre; ma c'axt'ü nza cja asufre. C'o o̱ ñi c'o pjadü exmi nza cjatjo o̱ ñi o león. Cja c'o o̱ ne o pjadü mi pedye sivi 'ñe bipji 'ñe asufre. 18O ndũ c'ua c'ü na jñi parte yo nte na ngueje c'o jñi plaga c'o o sufridoji. C'o plaga mi ngueje o sivi 'ñe o bipji 'ñe o asufre c'ü mi pedye cja o̱ ne'e c'o pjadü. 19C'ü ma zëzhi c'o pjadü je mi bübü cja o̱ neji 'ñe cja o̱ pjixiji. C'o o̱ pjixiji mi chjëntjoji nza cja o c'ijmi c'o xo mi bübü o̱ ñiji. Co o̱ pjixi c'o pjadü mi s'odü yo nte. 20O ndũ na puncjü nte co c'o plaga. Bübü c'o dya ndũ, pero dya o nzhogü o̱ mü'büji. Sido o tsjatjoji c'ü na s'o. Sido o ma't'ütjoji o demonio. Sido o ma't'ütjoji yo ts'ita yo oro, yo plata, yo bronce, yo ndojo, yo za'a. Maco yo ts'ita dya janda yo. Dya xo äräji. Dya xo nzhodüji. 21Nu c'o nte dya o nzhogü o̱ mü'büji. Sido o pö't'üteji. Sido mi cëroji. C'o bëzo, sido mi tsãjãji ndixũ. C'o ndixũ, sido mi tsãjãji o bëzo. Dya xo o nzhogü o̱ mü'büji. Nu c'o pje mi põnü, dya xo o nzhogü o̱ mü'bü c'o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\