ROMANOS 14

1Bübü cjuarma c'o cjijñi cja o̱ mü'bü c'ü dya ra jogü ra tsjaji nu c'o i̱ṉ cjagueji, zö i̱ṉ cjijñiji cja in mü'büji ra jogü rí tsjagueji c'o. Rí säjäji c'o cjuarma c'o. Pero dya rí söji jña c'ü rgui xipjiji c'ü dya jo c'ü cjijñi anguezeji. 2Bübü c'o cjijñi na jo ra zi pje nde ma jñõnü. Xo bübü c'o ra zitjo c'ajna, na ngueje cjijñiji cja o̱ mü'büji c'ü dya ra jogü ra zaji o ts'ingue. 3Nu c'ü sa ts'ingue, dya ra tsjapü menu c'ü dya sa ts'ingue. C'ü si c'ajna, dya xo ra mama c'ü dya jo c'ü cja nu c'ü dya si c'ajna. Na ngueje Mizhocjimi säjä nu c'ü sa ts'ingue; xo nzitjo c'ü si c'ajna. 4¿Jenga i̱ṉ so'büji yo nin cjuarmaji? Maco ngueje o̱ mbëpjiji Mizhocjimi. Dya ngueje in mbëpjigueji. Nguetsjë Mizhocjimi mama cjo na jo va mbëpiji, cjo jiyö. Mizhocjimi sö ra tsjapüji ra mbëpiji na jo na ngueje na zëzhi angueze. 5Bübü c'o cjijñi c'ü bübü pa'a c'o xenda na sjũ'ũ a jmi Mizhocjimi que na ngueje c'o dyaja pa'a. Bübü c'o cjijñi nde 'na ma cjatjo yo pa'a a jmi Mizhocjimi. Ni jyodü nzi 'naja ra mbãrã na jo cja o̱ pjeñe c'ü na jo c'ü cja'a. 6C'o cjapü ngüenda c'o sjũpa, mbeñeji Mizhocjimi ga tsjaji. C'o dya cjapü ngüenda, xo mbeñeji Mizhocjimi. C'o si pje nde ma jñõnü, mbeñeji Mizhocjimi na ngueje unüji na pöjö. C'o dya xo si, xo mbeñe Mizhocjimi c'o. Xo unüji na pöjö. 7Dya rí cãrãtsjëgöji. 'Ma rí tũji, dya xo rí büntsjëji. 8Nu 'ma rí bübüji, ngueje ín Jmuji c'ü rí bübüji a jmi. Nu 'ma rí tũji, xo ngueje a jmi e Jmu c'ü rí tũji. Nguec'ua zö rí bübütjoji o zö ya rga tũji, je 'ñezgöji e Jesucristo. 9E Cristo o tsja o̱ Jmu c'o ya ndũ 'ñe yo cãrãtjo dya. Ngue c'ü vi ndũ'ũ e Cristo, cjanu o tetjo o bübütjo. 10Nu'tsc'eji, ¿jenga i̱ṉ so'bügueji nin cjuarma? ¿Jenga i̱ṉ cjapüji menu nin cjuarma? Maco texezüji nde rá böbüji a jmi Mizhocjimi c'ü rguí jñüncüji ngüenda. 11Je t'opjü a cjava c'ü o mama c'ín Jmugöji: Ixna cjuana rí bübügö. Je xo ga cjatjonu, na cjuana ra ndüñijõmüji texeji cja ín jmigö; ra mamaji c'ua nguezgö Mizhocjimi rí mandagö texe, eñe. 12Nguec'ua nzi 'nazgöji rá nzhötüji ngüenda Mizhocjimi c'ü pje nde ró cjaji nzi 'nazgöji. 13Nguec'ua dya cja rá pötca so'bü ín dyoji. C'ü rá cjaji, rá cjijñiji na jo c'ü dya pje rá cjaji c'ü ra tsjapü ra nügü yo mi cjuarmaji, nguec'ua dya ra xõgüji cja e Cristo. 14E Jesucristo c'ü bübü cja ín mü'bügö, o tsjacü rá pãrã c'ü dya cja c'o na s'o 'naja nte, zö ra za ts'ingue, zö dya ra za ts'ingue. Pero nu c'ü cjijñi c'ü cja c'o na s'o 'ma sa ts'ingue, o ma dya sa ts'ingue; nuc'ü, cja c'o na s'o 'ma c'ü. 15'Ma ra nügü nin cjuarmaji na ngue i̱ṉ sagueji ts'ingue, nuc'ua c'ü i̱ṉ cjagueji je 'ñetse c'ua, dya i̱ṉ s'iyaji nin cjuarmaji. O ndũ e Cristo ngue c'ua ro 'ñeme libre nin cjuarmaji. Dya rí tsjapüji ra xõgüji cja e Cristo na ngue c'ü i̱ṉ ne rí saji ts'ingue. 16Zö i̱ṉ pãrãgueji c'o na jo rí tsjaji, pero rí pjötpüji ngüenda ja rgui nzhodüji ngue c'ua, dya ra sö ra mamaji na s'o c'ü i̱ṉ cjagueji. 17Ngue Mizhocjimi c'ü mandazüji. Nguec'ua, dya ra tsja zö pje rá siji, zö dya pje rá siji. Nu c'ü ni muvi ngue c'ü rá nzhodüji na jo, 'ñe rá cãrãji na jo yo nte. Me xo rá mäjäji na ngueje bübü o̱ Espíritu Mizhocjimi cja ín mü'büji. 18Nu c'ü pëpi a cjanu e Cristo, Mizhocjimi ra mäpä c'ü, y yo nte ra mbãrã cja o̱ mü'büji na jo ga nzhodü c'ü. 19Sido rí jyodüji rí pötqui ñuji, rí pötqui pjös'üji ngue c'ua xenda rí pãrãji Mizhocjimi i̱ṉ texeji. 20Dya pje rí sigueji c'ü rgui s'o'tp'üji c'ü cja Mizhocjimi cja o̱ mü'bü c'ü 'naja. Jã, na cjuana na jo texe yo pje nde ma jñõnü. Pero 'ma cjó c'o pje ra zi c'ü rguí tsja c'o na s'o c'ü 'naja, dya rga jo 'ma. 21Na jo c'ü dya rí saji ts'ingue, dya xo rí siji vino. Dya pje rí tsjaji c'ü rí tsjapüji ra nügü nin cjuarmaji, o ra mamaji c'ü dya jo c'ü i̱ṉ cjagueji. 22Nu c'ü o jí'ts'iji Mizhocjimi ra jogü rí tsjaji na ngueje i̱ṉ ejmeji angueze, ngue c'ü rí tsjaji c'ü. Pero nin cjuarmaji c'ü ejme cja o̱ mü'bü c'ü dya ra jogü ra tsja a cjanu, dya rí tsjaji a jmi'i c'ü. Nu 'ma i̱ṉ pãrã cja in mü'büji na jo i̱ṉ cjaji, me i̱ṉ mäcjeji 'ma. 23'Naja cjuarma c'ü dya pãrã cjo na jo ra za ts'ingue cjo jiyö, 'ma ra za c'e ts'ingue, cja c'o na s'o 'ma. Na ngueje 'ma dya pãrã 'naja cjuarma cjo na jo ra tsja cjo jiyö, pero 'ma ra tsja, cja c'o na s'o 'ma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\