ROMANOS 3

1Yo menzumü a Israel, ¿pje pë's'iji 'ma, c'ü dya pë's'i yo dyaja nte? ¿Pje ni muvi c'ü ni jmeya o̱ cuerpoji? 2Ni muvi na puncjü. C'ü xenda ni muvi c'ü pë's'i yo menzumü a Israel, ngueje nu jña Mizhocjimi nu o unüji ra dyätäji. 3Pero c'o menzumü a Israel cãrã c'o dya ätä o̱ jña Mizhocjimi. Na ngueje c'ü dya ejmeji, ¿pje i̱ṉ cjijñiji, cjo i̱ṉ cjincjeji c'ü dya ra cumple Mizhocjimi c'ü o mama ra tsja? Iyö. 4Mizhocjimi tiene que ra cumple texe nu c'o o mama. Exna cjuana Mizhocjimi cja'a c'ü mama, zö ra mama texe yo nte c'o dya cjuana. Je t'opjü cja o̱ jña Mizhocjimi c'ü mama a cjava: Nu'tsc'e Mizhocjimi, na cjuana nu c'ü i̱ṉ mama. 'Ma ra unüji ngüenda ja cja c'ü i̱ṉ cjague, ra mbãrãji i̱ṉ cjague na jo, eñe. 5'Ma cjó c'o cja na s'o, rí mamaji c'ü dya ätä Mizhocjimi. A cjanu, ixi jñetse c'ü me na jo Mizhocjimi. Maco jñetse c'ü me na jo Mizhocjimi 'ma rí cjaji c'o na s'o, ¿jenga ra castigaozüji Mizhocjimi? Dya rí mangö a cjanu; c'ü rí mangö, ngue c'ü cjijñi yo nte ga cjanu. 6Pero dya cjuana c'ü cjijñiji. Na ngue 'ma dya ro castigao Mizhocjimi, ¿ja rvá sö ro jñünpü ngüenda yo cja na s'o? 7Bübü c'o mama a cjava: “'Ma rí mamajme o bëchjine, rí cjapüjme xenda ra 'ñetse c'ü na cjuana Mizhocjimi, 'ñe c'ü me na jo'o c'ü. Nguec'ua, ¿jenga ra jñüncüji ngüenda Mizhocjimi ra mama c'ü rí tũji ín nzhubüji?”, eñeji. 8Mamaji: “¿Cjo dya ra jogü rá cjaji c'o na s'o, ngue c'ua ra 'ñetse na jonte Mizhocjimi?” Bübü nte c'o mama rí mangö a cjanu. Dya cjuana c'ü mamaji. Mizhocjimi ra tsjapü ra sufridoji, na ngue na s'o c'ü mamaji. 9¿Pje rá mangö 'ma? Rí menzumüji a Israel, ¿cjo xenda na jozüji que na ngueje yo dyaja nte? Jiyö. Ya ró jí'ts'iji c'ü nde tjünt'ü a xütjü nzhubü texe yo nte. Nutscöji rí menzumüji a Israel, xo nzitjo yo dyaja nte nde rí cjaji c'o na s'o. 10Je xo ga cjatjonu, c'ü t'opjü cja o̱ jña Mizhocjimi c'ü mama a cjava: Dya cjó bübü c'ü rrã jo, ne rí 'naja. 11Dya cjó pãrã ja ga cja Mizhocjimi. Dya cjó jodü Mizhocjimi. 12Ya xõgüji cja Mizhocjimi, nza texeji. Ya s'odüji. Dya cjó bübü c'ü ri cja'a na jo, ne rí 'naja. 13Me na s'o jña c'o mamaji. Onpüji yo nte 'ma ñaji. Me xosp'üji bëchjine. 14Pedye a neji c'ü me santeji. Me söji jña'a. 15Me ts'iquëtjo c'ü jodüji mbo ra tsja dyëji. Mbö't'üteji. 16Me s'odüji texe. Nu ja sät'äji me cjapüji ra sufrido c'o cãrã nu. 17Dya pãrãji ja rgá mimiji na jo, c'ü dya ra chũji. 18Dya pje sũji Mizhocjimi. Je ga cjanu ga mama cja o̱ jña Mizhocjimi. 19Rí pãrãgöji c'ü mama o̱ ley Mizhocjimi je sjitscöji, nutscöji rí menzumüji a Israel, na ngueje rí tjëji c'e ley. Nguec'ua ixi 'ñetse c'ü dya nguextjo c'o dya menzumü a Israel c'o na s'o a jmi Mizhocjimi; xo 'ñezgöji rí menzumüji a Israel xo rí tũji ín nzhubüji. Dya sö rá mamaji c'ü na jozgöji. 20A jmi Mizhocjimi dya cjó bübü c'ü dya tũ o̱ nzhubü, zö jodü ra tsja c'ü mama c'e ley. Na ngue c'e ley, ngue c'ü xitscöji c'ü nde rí tũji ín nzhubüji. 21Nudya o tsjacüji rá pãrãji ja rgá sö Mizhocjimi ra mama na jozüji dya. Ngue c'ü rí ench'e ín mü'büji e Cristo, dya ngue c'ü rí cjaji c'o mama c'e ley. Ya xo mama a cjanu cja yo vi t'opjü mi jinguã, yo xiji ley 'ñe profeta. 22Zö cjó c'o ri ngueje, nu c'ü ra 'ñench'e o̱ mü'bü e Jesucristo, Mizhocjimi ra mama ya na jo dya c'ü. Yo menzumü a Israel'ñe yo dyaja nte nde 'na ma cjatjoji. 23Na ngueje texe yo nte cjaji c'o na s'o. Dya cjaji c'ü ne Mizhocjimi c'ü ra tsjaji. 24Na jonte Mizhocjimi. Dacütjoji c'ü dya ró tõjõji. Mizhocjimi mama c'ü dya rí tũji nzhubü na ngueje e Jesucristo o ndũ va ngõtcüji ín nzhubüji. 25Mi jinguã, Mizhocjimi mi pësp'i na puncjü paciencia c'o mi cja na s'o. Nguec'ua cãrã c'o mi mama c'ü dya mi cjapü ngüenda Mizhocjimi zö mi cja na s'o c'o nte. Pero nudya, ya jítscöji Mizhocjimi c'ü ra castigao c'o cja na s'o. Na ngue Mizhocjimi o ndũtü e Jesucristo c'o ín nzhubügöji, o pjödü o̱ cji va ngõtcüji c'o. Nguec'ua, 'ma cjó c'o ra 'ñench'e o̱ mü'bü e Jesucristo, Mizhocjimi ra perdonao o̱ nzhubüji. 26Mizhocjimi jítsiji dya c'ü ra castigao c'o cja na s'o. Na ngueje ya o ndũ e Jesucristo, o ngõtcüji ín nzhubüji. Pero nu c'ü ra 'ñench'e o̱ mü'bü e Jesucristo, Mizhocjimi ra mama c'ü ya perdonao; dya tũ o̱ nzhubü dya c'ü. 27Nguec'ua, dya sö rá cjapütsjëji na nojo. ¿Cjo pje ro sö ro cjaji c'ü ro cjõt'ütsjëji ín nzhubüji? Jiyö. Dya sö ro cjaji texe c'ü mama o̱ ley Mizhocjimi. Pero 'ma ró ench'e ín mü'büji e Jesucristo c'ü o ngõtcüji ín nzhubüji, o mama Mizhocjimi c'ü na jozgöji dya a jmi. 28Nguec'ua rí xi'tsc'öji, 'ma rá ench'e ín mü'büji e Jesucristo, nu'ma, ngue 'ma ra mama Mizhocjimi c'ü dya rí tũ dya ín nzhubüji. Dya ngue c'ü ri cjaji c'ü mama o̱ ley. 29Nutscöji rí menzumüji a Israel, ¿cjo nguetjozüji s'iyazgöji Mizhocjimi? ¿Cjo nguextjo ín Mizhocjimigöji? ¿Cjo dya xo ngue o̱ Mizhocjimi yo dyaja nte? Xo nde texe yo dya menzumü a Israel xo ngueje o̱ Mizhocjimiji. 30'Natjo Mizhocjimi bübü. Nu c'o menzumü a Israel, Mizhocjimi ra mama c'ü dya tũ nzhubü dya c'o, 'ma ra 'ñench'e o̱ mü'büji e Jesucristo. Xo 'ñeje c'o dyaja nte, Mizhocjimi xo ra mama c'ü dya tũ nzhubü dya c'o, 'ma ra ' ñench'e o̱ mü'büji e Jesucristo. 31¿Cjo dya pje ni muvi c'ua c'ü o̱ ley Mizhocjimi? Ni muvi c'e ley. Pero 'ma rí ench'e ín mü'büji e Jesucristo, nu'ma, ngue 'ma na cjuana rí cjapüji ni muvi c'e ley.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\