MATEO 1:1

1Maika nontsirinkakogetakero ivairopage pairaninirira yashikiiganakeririra Jesokirishito. Irirori inti iyashikiiganakerira Averan intiri Iravi.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More