MATEO 1:17

17Maganiro tsirinkakoigankicharira ivairopage aka ikaravageigake 14 itsititapanutara itimakera Averan ikaravagetake itimakera Iravi. Ario ikañoigaka aikiro maganiro tsirinkakoigankicharira ivairopage itsititapanutara itimakera Iravi ikaravagetake yamaiganunkanira Vavironiaku ikaravageigake 14. Impo ario ikañoigaka aikiro maganiro tsirinkakoigankicharira ivairopage itsititapanutara yamaiganunkanira Vavironiaku ikaravagetake itimakera Kirishito ikaravageigake 14.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More