MATEO 1:18

18Maika nonkenkitsatakotakeri Jesokirishito tyara ikantaka ikyasanokyara ipokutira aka kipatsiku imechotakera. Pairani otimake tsinane opaitaka Maria. Inti kashigakaro surari ipaita Jose. Impo tekyara iragero itimake otyomiani, intitari timakagakeri Isure Tasorintsi.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More