MATEO 1:19

19Yogari Jose ikogavetaka irapakuanaeromera gara yagiro, intitari negintevagetacharira, kantankicha itsarogakagakaro nerotyo tera inkoge intsavetantakerora irogipashiventakerora, onti isurevetanaka irapakuanaeromera maireni gara ikanti tatoita yapakuavitanairo.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More