MATEO 1:20

20Kantankicha iroro isurevetanakara inkañotakeromera maika ikoneatimotakeri isaankariite Tasorintsi igisanireku ikantiri: “Jose, virori vinti iyashikitanakerira Iravi. Maika onti nopokashitake nonkantakempira kametitake pagakerora Maria pamanakerora pivankoku. Yogari otomi intitari timakagakeri Isure Tasorintsi, irorotari itimantakarira.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More