MATEO 1:6

6Irirokya Isai itomintakari Iravi pegankicharira igoveenkariegite iseraereegi. Irirokya koveenkari Iravi itomintakari Saromon. Ogari iriniro Saromon onti yagavetarira Oriashi.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More