1 Kɔrênt 1

1Né mè Pɔ̂l, mé Càŋ lé naâ mé kàgà-ndòn seèn balé weh, te mè ŋa mbɔ̀ŋ tebê Yeésò Kristò. Bêh mbeí beèh Sostên nyagá né kɔɔ́, 2béh nyagá njií né mé bɔ̀ŋ bi`i, bɔ̀ Càŋ bɔ̀ ké Kɔrênt. Càŋ bí yilá kwaá né beè seèn, te bí ŋa bɔ̀ nùàr seèn mé yilí Yeésò Kristò. Mé bɔ̀ nuaré dé`i mene, bɔ́ né mene he, mɔ bɔ́ né yilí Fehtoò beèh Yeésò Kristò dua, Càŋ né bɔ́ ménâ yilá ndɔ. À né Fehtoò bɔɔ̀n faá à né Fehtoò beèh nɔ. 3Càŋ Tele beèh bɔ̂ Fehtoò beèh Yeésò Kristò a, kúlú bí, bɔ́ haá bí dɔlê. 4Mè né Càŋ felè bi`i cu dɔɔ́ŋ vra. Lòù sam, bí né lom mé fùgò seèn beè Yeésò Kristò kuú den. 5Né bɔ̀n: sòn cên mé bí bɔ̀ Kristò né coór bilí hên bɔɔ́ né kɔɔ́, te bí nde ye mé gà fùgò hihiné beè Càŋ kuú. Tétég bí kɔ gi aá ceér gècên kèn, bí né gi gècên sâ tueé kɔɔ́ ndɔ. 6Né môn, cu mé béh lé tueé naâ ŋgòr Càŋ ké lètenè bi`i, bí lé naá gi`i temé teèn nɔɔ́ŋ kwaá njií, 7bí né Yeésò Kristò Fehtoò beèh kela den, ye cieé dé`i à nde cuù né ŋené yuo kelâ. Yeé baá ménâ, lo dé kàn mé Càŋ haá yeé bɔ̀ nùàr seèn doô bí sám cú ndɔ. 8Bú Yeésò Kristò nùà njèh nyeén nyegé nde né bí kɔɔ́, te bí taré wa loù mé à nde né ju teèn tená ŋagá, te nuaré dé`i bí bɔ̀ ny`i cú. 9Càŋ né Càŋ húɔ́m-temê felè bɔ̀ njií mé à tueé gi né dɔɔ́ŋ, à bí kwarè Ŋuna seèn Yeésò Kristò Fehtoò beèh yilá njií né kɔɔ́, te béh bɔ́ te bilí cén. 10Bɔ̀ nùàr mò, mè né bí mé yilí Yeésò Kristò Fehtoò beèh dua: bí dèn mé sòn cên; kèrrè a, té lètenè bi`i yílá; bí dèn lòm mé temé cên, bí mùnò gí njèh dɔɔ́ŋ mé sòn cên ndɔ; 11wanɔɔ́ŋ bɔ̀ɔ́ mé lé yuoó naâ ké yoòr Kòlòwê lé waà naâ, ye mè a: jɔ́g baá ké lètenè bi`i teèn ma. 12Sâ tueé né ye, nùà kàn né tueé ye nyí né hiín. Dé kân ye nyí né dé nyî nùàr Pɔ̂l, dé kàn ye: nyí né nùàr Apɔlɔ̂s; dé`i den cuù ye: nyí né dé nyî nùàr Piêr; dé`i ye: nyí né nùàr Kristò ndɔ. 13Hên bí né munó ye Kristò kerré den né hihiné ménâ wa? Bɔ́ lé ké te toû sòn bi`i fagà naâ mè Pɔ̂l wa? Bɔ́ lé nòmò Càŋ koú naâ bí mé yilí mò Pɔ̂l ndɔ wa? 14Mè né Càŋ vra dé mé lètenè bi`i dɔɔ́ŋ mè lé nuaré dé`i nòmò Càŋ kɔɔ́ kòù ná ŋgwêh, gi cegé né Krispûs bɔ̂ Gayûs doô. 15Sâ nuaré dé`i seèn mbaá gwàn wèh ndé ŋgwéh, ye bɔ́ lé bí nòmò Càŋ koú naâ mé yilí mò ndɔ. 16È heè, mè lé naá cuù bɔ̀ nùàr te mbàgà Setéfánàs kou ndɔ. Kɔ ŋgweé mè lé naá cuù-re nuaré dé`i kou wa, mè dé sâ kɔ́ cú. 17Kristò lé mè bèh nùàr koù témá njí ná ŋgwêh, à lé tema njií seér naâ mè bèh Njàgà Bagaà seè, ye mè a, té leba kɔ́gɔ̀n bɔ̀ nùàr teèn yí kéh, wanɔɔ́ŋ cio mé nyí Kristò lé kuú naâ ké te toú fagâ doô nde né njèh mbaâ njolò bɔ̀ nùàr ŋaá le. 18Bí kɔ́ɔ ye, kùr cio mé Kristò lé kuú naâ ké te toû doô, né seér ŋgòr kùlù beè bɔ̀ɔ́ mé nde né tuar yilá. Dé beèh môn sam; dé beèh, béh bɔ̀ɔ́ mé Càŋ né yili sɔm hên, kùr cio seèn né lom ŋgòr gècên mé sɔm keéh né terreb Càŋ cie kɔɔ́. 19Né te mvù Càŋe nyagá den ye: «Mè nde né kɔ́gɔ̀n bɔ̀ kékɔgɔn bɔ̀ beéh sɔm, mè vurú sɔm ndòn bɔ̀ kɔ́-njèh bɔ̀ ndɔ.» 20Á sâ, bɔ̀ kɔ́gɔ̀n bɔ̀ hèllè baá gi he? Bɔ̀ njí-sóù baá gi he ndɔ? Bɔ̀ sàn gɔ̀ njèh bɔ̀ nɔ? Mè tueé bí: Càŋ dé seèn feh keéh né ye: dàm bɔ̀ kɔ́gɔ̀n bɔɔ̀n ká lè wɔ́ŋe sâ dɔɔ́ŋ beè nyî né gi kùlù dé tùàr. 21Bɔ̀ nùàr mé be kɔ́gɔ̀n bɔɔ̀n sâ mene dɔɔ́ŋ, bɔ́ Càŋ ŋéné kɔ́ ŋgwéh, bɔ́ kɔ́gɔ̀n seèn ŋéné kɔ́ ŋgwéh ndɔ. Yeé baá mân, Càŋ kaga baá-re ndòn, ye nyí yili sɔm seér nde né bɔ̀ɔ́ mé né temé yoòr nyî kwaá njií ma. À si baá-re kòù. Lé naâ mé ŋgòr kùlù seèn hèllè ndɔ; béh hên se yɔŋ yeé cí. 22Bɔ̀ Jûf ye, kɔ né fém, te bɔ́ ŋene kɔ mé njéh; bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam dé bɔɔ̀n ye kɔ né kɔ́gɔ̀n te bɔ́ gwaán ye. 23Mé njéh mene, béh kɔ lom né dé beèh kùr cio Kristò ké te toû doô tueé deèn. Béh né kɔɔ́ ye ŋgòr hên né lom beè bɔ̀ Jûf duduané; beè bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam né ŋgòr kùlù ndɔ. 24Dé bɔ̀ɔ́ mé Càŋ balé sɔm aá dɔɔ́ŋ, né mene bɔ̀ Jûf, mene bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam, beè bɔɔ̀n Kristò sɔm keéh né terreb Càŋ mé kɔ́gɔ̀n Càŋ cie kɔɔ́. 25Te bɔ̀ nùàr nde bɔɔ̀n munó den ye Càŋ hên bɔɔ́ den né seé kùlù. Mɔ sé la né mene seé kùlù sâ, bɔ̀ nùàr a, kɔ́ɔ ye: bɔ́ kɔgɔ́n mene gèh dé heè wa, bɔ́ ké bèh kùlù Càŋ doô kɔ́gɔ́n wá ŋgwéh ma. Njií mé bɔ́ ye né yuaâ Càŋ sé wa, bɔ́ a, kɔ́ɔ ye, dàm terrèb bɔɔ̀n dɔɔ́ŋ ké teèn táré wá ny`i ŋgwéh ma. 26Bɔ̀ nùàr mò, sâ Càŋ te bɔ̀ŋ bi`i hên yilá bilí kwaá né bɔ̀ ne`i wee? Mɔ ye tútueè, bí kɔ́ɔ ye, beè bɔ̀ nùàr bɔ̀ kɔ́gɔ̀n bɔ̀ lètenè bi`i màgà ŋgwéh, bɔ̀ terreb bɔ̀ né ŋgɔ́b, bɔ̀ njonjolo bɔ̀ màgà ŋgwéh ndɔ. 27Càŋ balé weh seér né bɔ̀ɔ́ mé bɔ̀ nùàr ká lè wɔ́ŋe ye bɔ́ né duaàn sâ, te bɔ̀ kɔ́gɔ̀n bɔ̀ gulí; à balé weh seér cu né bɔ̀ɔ́ mé bɔ̀ nùàr né bɔ́ bɔ̀ yuyuaâ bɔ̀ yilá, te fegùl`i sie nyegé bɔ̀ terreb bɔ̀ mé njéh. 28À balé weh seér né bɔ̀ mbaá bɔ̀ njolò bɔ̀ nùàr, bɔ̀ lólôb bɔ̀ mé bɔ̀ kòn, te bɔ̀ sâ bɔ̀ ŋellé sɔm bɔ̀ terreb bɔ̀ doô. 29À mé njéh ye te nuaré dé`i toò nyî mbaá púnó kú cú. 30Bí kékɔɔ̀ ye Càŋ bí yoòr Yeésò Kristò bilí yií gi né kɔɔ́, te béh bí ŋene weh kɔ́gɔ̀n beè seèn. Mé yilí Kristò cên sâ kènê, béh bí baá gi bɔ̀ didilí bɔ̀ njolò Càŋ, te béh den lom aá dene Kristò, à lé béh ŋa weéh naâ kɔɔ́. 31Te yuo faá né te mvù Càŋe nyagá den nɔ, ye: «Nuaá mé nde né punó, bú a, púnó lòm mé yilí Nùà Dueè ma.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\