1 Kɔrênt 10

1Bɔ̀ nùàr mò, mè ye te bí munó kɔ cu dé mé lé naâ felè bɔ̀ tele beèh léí jɔ̀gɔ̀ bɔɔ́. Bɔ́ lé naâ jomo Mús`i gɔ. Càŋ lé naâ bɔ́ dɔɔ́ŋ jomo bègè cií kwaá; bɔ́ dɔɔ́ŋ, bɔ́ lé naá gi`i nòmò koô sela. 2Sâ tueé né ye, bègè bɔ̂ nòmò sâ lé naâ bɔ́ nòmò Càŋ kou gií, te bɔ́ bilí den yoòr Mús`i. 3Yáb mé lé suagaà naâ ké ter beè Càŋ, bɔ́ dɔɔ́ŋ, bɔ́ lé naá gi`i yieé, 4bɔ́ ŋueé gi nòmò mé lé yuoô beè Càŋ ndɔ. Ŋgweéh bɔ́ lé sâ ŋueé naâ nòmò kweéh jeleè mé né bɔ́ ke nyegé wa? Kweéh sâ lé naâ Kristò. 5Mé njéh mene, bɔ́ gàm Càŋ sâ ŋgwé kòmò ŋgwéh, nùàr kókoó mbaá lètenè bɔɔ̀n lé naâ Càŋ temé lè bɔɔ́ yulá; bɔ́ lé ké ya dueè kuú sue leé naâ dé cî. 6Bɔ̀ njèh kèkènè sâ né béh njèh teèn feh den, te béh mé kàgà-ndòn veên lè faá bɔ́ nɔ dèn dèn cú. 7Bɔ̀ dé`i lètenè bɔɔ̀n lé naâ cècàŋ dua. Bí té faá bɔ́ nɔ dèn. Né te mvù Càŋe nyagá den ye: C`il`i nùàr né doó den ndeé nyegé, bɔ́ né yáb gènnè yieé, bɔ́ né mbè ŋueé; jomo sâ, bɔ́ kem wuo ter, bɔ́ yila wɔ́ŋ ŋgɔɔ̀. 8Mé sár gwaâ né ménâ ndɔ. Béh té sár faá bɔ̀ dé`i lé gwaá naâ lètenè bɔɔ̀n nɔ gwá. Bɔ́ lé naâ sár ménâ gwaá, nùàr kám ndètoón cùɔ̀b tagár kuú gi mé cieé cên. 9Béh té Nùà Dueè sòn félá; bɔ̀ dé`i lé naâ bú sòn lètenè bɔɔ̀n felá, sàb gwaré wula gi bɔ́ ndɔ. 10Bí té Càŋ júé; bɔ̀ dé`i lé naâ Càŋ lètenè bɔɔ̀n jueé, c`il`i Càŋ mé wula yeé nùàr waà, wula gi bɔ́. 11Bɔ̀ gèr hên bɔ́ kwa gi né, te feh bɔ́ njèh teèn. Bɔ́ nyagá kwaá né bɔ́ ter, te bɔ́ tueé kwaá béh ndɔ. Lòù sam, béh dé beèh baá bèh mé wɔ́ŋ nde aá gií. 12Sâ nuaá mé munó né ter njebá dɔɔ́ŋ, bú a, kè nyégé bagasé, mɔ sam à nde né komo die. 13Bɔ̀ njií mé né bí jilí dɔɔ́ŋ, né gi njèh cên mé né bɔ̀ nùàr wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ jilí. Bí kɔ́ɔ ye, Càŋ né Càŋ húɔ́m-temê felè beèh faá à lé tueé kwaá naâ béh nɔ. Sâ bɔ́ jilí mene bí naàn, à gwàn ndé ŋgwéh ye bɔ́ a: táré yɔ́gɔ́ bí. Njeré dé`i né mene bí jilí, à nde né bí terreb haá, te bí yolo komo, bí mvelé yuo teèn. 14Sâ mɔ né mân, bɔ̀ mbeí mò, bí dùlà cècàŋ duaà dulà. 15Mè né kɔɔ́ ye, bí né bɔ̀ kɔ́gɔ̀n bɔ̀, mè tueé njií né mé bí, bí kè nyégé bɔ̀ njií hên mé be bi`i. 16Cu mé béh baá yáb Càŋ yieé, béh né bú felè ŋgàb mbè vra, bí kɔ́ nyégé bagasé ye, sâ béh bɔ̀ húɔ́m Yeésò Kristò hualé bilí né kɔɔ́. Né faá bèh ménâ mé breêd ndɔ. Ŋgweéh breêd mé béh kɔlé yieé yeé doô, sâ béh bɔ̀ ŋgàŋ yoòr Yeésò Kristò hualé bilí né kɔɔ́ wa? 17Breêd né lom yeé cén tà cén; béh kɔlé dɔɔ́ŋ. Béh né mene kókoó, béh me yuo lom né ŋgàŋ yoòr cén faá breêd cén mé béh bilí gi yeé teèn doô. 18Bí kè njí ke bɔ̀ huaán Iserálà: Ŋgweéh bɔ́ nyam sèmè ŋɔbé yieé né ké toò Càŋ mà. Ŋgweéh ké te kɔ, bɔ́ bɔ̀ Càŋ bilí né kɔɔ́ wa? 19Kènê te mè tueé-re ye cècàŋ mé nyam sèmè né mé terreb faá bèh ménâ teèn wa? 20Ndɔ́g, mè tueé seér né dé mò ye, bɔ̀ɔ́ mé né cècàŋ gɔ dɔɔ́ŋ, bɔ́ nyam sèmè sâ ŋɔbé haá yeé mé bɔ̀ tándulu, dèn ŋgwéh mé Càŋ Dueè. Mè tueé bí, bí té gwàn mé bí bɔ̀ tándulu den bilí bècénè. 21Bí mbè dé tándulù bɔ̂ dé Càŋ Dueè fà dɔɔ́ŋ ŋúé kòmò ndé ŋgwéh; bí yáb tándulù mé yáb dé Càŋ Dueè fà dɔɔ́ŋ yíé kòmò ndé ŋgwéh ndɔ. 22Mɔ béh né ménâ bɔɔ́, temé nde né Càŋ mé béh ŋaâ. Bí né munó ye, béh taré kela né kɔɔ́ mé Càŋ wa? 23Bɔ̀ nuaré dé`i lètenè bi`i ye, bɔ́ né gi mé ceér njèh dɔɔ́ŋ bɔɔ̂. Nyea, né gi môn dág. Njèh cén, bɔ̀ njií sâ dɔɔ́ŋ húɔ́m gí ŋgwéh. Béh né gi mé ceér njèh dɔɔ́ŋ bɔɔ̂ dág. Njèh cén, bɔ́ béh te ceér Càŋe dɔɔ́ŋ gàm làrè ndé ŋgwéh. 24Nùà kàn a, té njèh dé seèn nùà njèh fɔ́n; bú a, fɔ́n sér dé bɔ̀ mbaábɔɔ̀n. 25Bí nde né núɔ́gɔ́ ké tan ŋge yieé wa? Ceér né teèn, bí té k`inè. 26Né gi te mvù Càŋe ménâ nyagá den ndɔ, ye: Tàbè mé bɔ̀ njií teèn dɔɔ́ŋ né gi dé Càŋ Dueè. 27Mɔ nuaá mé Càŋ kɔ́ ŋgwéh né wò bèh yâb yilá njií, mɔ wò baá ké teèn, njií mé bɔ́ geé kwaá né toò yeè dɔɔ́ŋ, kɔ́ lòm mbaá yieé njiî, té k`inè. 28Njèh cén, mɔ nuaré dé`i den teèn, ye wò a: Núɔ́gɔ́ hên né núɔ́gɔ́ cècàŋ, sâ té sònò nágá kéh cú. Mɔ sam, nùà hèllè nde né yieé, nde né bú seé weh. 29Mè hên tueé den né felè nùà hèllè mé nde né lòù nyamé den sâ, mè dé yeè mùnò ŋgwéh. Á sâ, nùà kàn nde né bieé ye: Naàn mé bɔ́ ye nyí a, té njií mé né te ceér-e yíé; mɔ sam, nde né mbeí nyî ki ma? 30Á, mɔ nyí né dé nyî Càŋ te yáb hèllè vra nɔ, bɔ́ nyí teèn jue cu né dé ke`i wa? 31Mè tueé lom né ye bí a: bí né mene yieé, bí ŋueé mene lòù, bí né mene kei bɔɔ́, bí bɔ́ gí njií mé yilí Càŋ nde né mé njéh lieé. 32Bí té gwàn mé bɔ̀ Jûf ceén gule, bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam be lɔ gule, bɔ̀ Yeésò bɔ̀ be lɔ gule ndɔ, ye sâ dɔɔ́ŋ né mé mbòntí mbònt`i bi`i. 33Bí bɔ́ sér faá mè nɔ: mè lege lom né te mè huɔm laré beè nùàr dɔɔ̂ŋ, te njèh dɔɔ́ŋ ndɔ; mè dé mé gam nde né mè nùà njèh fɔ́n ŋgwéh, mè lege né dé nùàr dɔɔ̂ŋ, te bɔ́ yili yuo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\