1 Kɔrênt 11

1Mɔ né mân, bí kè wèh beè mò faá mè ke weh né beè Yeésò Kristò ndɔ nɔ. 2Bɔ̀ nùàr mò, mè vra baá bí, bí né gi mè te njèh dɔɔ̂ŋ munó den, bí né tabɔ́ ŋgweé, bí bɔɔ́ faá mè lé naâ bí tueé keéh nɔ. 3Mè ye te bí kɔ cu dé hên: bí kɔ́ɔ ye, felè bɔ̀ siîb dɔɔ́ŋ né Yeésò Kristò; felè ma vêh né huaán siîb; felè Yeésò Kristò né Càŋ ma. 4Sâ mɔ né mân, huaán siîb mé né Càŋ mé tàm felè dua, wa né sòn-Càŋ mé tàm felè tueé dɔɔ́ŋ, né Fehtoò seèn Yeésò Kristò seb. 5Dé ma vêh, cu mé à né Càŋ dua, wa né sòn-Càŋ tueé wa, mɔ à seér cɔ̀gɔ̀ felè kàgà kwá ŋgwéh, sâ à seb né si seèn mé né felè seèn ndɔ. Mɔ né mân, sâ à né faá ma mé bele né feh lòù nɔ. 6Mɔ ma vêh cɔ̀gɔ̀ felè kàgà kwá ŋgwéh, sâ bú a, dèn kɔ́ mé feh kóbò! Á sâ, feh kóbò hèllè mé feh hobô nde né ma vêh sie ndɔ wa? Njèh fegùl`i sam wa? Sâ, bú a, kàgà kwá lòm cɔ̀gɔ̀ felè nɔɔ́ŋ. 7Dé huaán siîb, mɔ à nde aá Càŋ dua, bú a, té tàm felè súlí kwá. Lòù sam, à dé seèn felá né Càŋ; yoòr seèn ŋené yuo kelà né terreb Càŋ. Dé ma vêh, dé seèn feh keéh lom né terreb dé si`i. 8Lòù sam, bɔ́ lé huaán siîb yoòr ma vêh mé sɔ̀m ná ŋgwêh, bɔ́ lé ma vêh me sɔm seér naâ yoòr huaán siîb. 9Càŋ lé huaán siîb felè ma vêh mé ná ŋgwêh, à lé me seér naâ ma vêh felè huaán siîb. 10Ma vêh cɔ̀gɔ̀ felè kaga kwaá nde né dé cî, te à feh keéh ye, nyí né ka si ma, wanɔɔ́ŋ sâ bɔ̀ c`il`i Càŋ nde né ŋaáŋ. 11Mè né mene mân tueé, bí kɔ́ɔ ye, beè beèh bɔ̀ Yeésò bɔ̀, ma vêh mé feh seèn dèn ŋgwéh, huaán siîb mé feh seèn sam ndɔ. 12Lòù sam, bɔ́ lé ma vêh me sɔɔ́m naâ yoòr huaán siîb. Bɔ́ yeé me gi aá bú, à nde ye bɔ̀ siíb dé`i ŋar keéh. Bí té nyèn ye, dɔɔ́ŋ Càŋ bɔɔ́ gi`i naâ kɔɔ́ ma. 13Bí jɔ̀gɔ̀ ke ke mé be bi`i ye: mɔ ma vêh né Càŋ mé feh lòù dua, né huɔɔ́m wa? 14Bɔ̀ nùàr né gi bèh dɔɔ́ŋ kɔɔ́ nyegé, ye mɔ huaán siîb den dé seèn mé feh tù, wa né njèh fegùl`i. 15Feh tù né seér njèh bɔ̀ vêh, ma vêh lie huɔm seér né dé seèn mé njéh lòù. Càŋ bú yúlí feèh dèdàbè ménâ haá né kɔɔ́, te cií nyegé bú feh. 16Mɔ nuaré dé`i né njeré dé`i te ŋgòr hên saán, bú a, kɔ́ cégé mân, ye né mene béh, né mene bɔ̀ Yeésò bɔ̀ dé kàn, béh mé tòù dé`i toò lè mɔ̀gɔ̀ beèh sam cuú ma. 17Mè nde né bí njeré dé`i tueé, mè bí teèn vrà ndé ŋgwéh. Ŋgòr sâ né mân: ye mɔ bí baá lè mɔ̀gɔ̀ bi`i, bí teèn bɔɔ́ kela seér né veên mé bagaà sé wa? 18Dé toò jɔ̀gɔ̀ bɔ́ ye, mɔ bí baá bècénè Càŋ dua wa, bí den né kekɔbé ma. Merré dé`i né bɔ̀n. 19Kɔ né ménâ ndɔ, te bɔ̀ nùàr ŋene kɔ ye bɔ̀ gècên bɔ̀ lètenè bi`i teèn. 20Mé njéh mene, cu mé bí bilí yeé dé yáb Càŋ yieê, bí te ceér Càŋ bɔ́ yí bèh; 21wanɔɔ́ŋ bɔ́ ye, mé bí nde yeé yáb kaáŋ gií, sâ nùà kàn baá seér mé yáb seèn beè, à né mé njéh sela den, sâ bɔ̀ mbeí kwarè seèn né mé cùè kuú. 22Mɔ né ménâ, bí ké gwò bi`i yíé bèh, bí ŋueé den teèn wa? Bí kɔ́ ŋgwéh ye bí sâ seb den né bɔ̀ŋ bɔ̀ Yeésò bɔ̀ wa? Bí kɔ́ ŋgwéh ndɔ, ye bí bɔɔ́ gulí né bɔ̀ɔ́ mé yáb beè sam wa? Kɔ̀cɔ̀, bí ye, júée bí a naàn? Bí ye, kéí bí mé njéh lòù wa? Mè teèn sam, mè tueé bí, mè bí dé sâ kéí ny`i ndé ŋgwéh. 23Bɔ̀ njií mé mè lé ŋgweé naâ sònò Fehtoò beèh Yeésò, mè lé bí feéh naâ cí. Lè cibî mé bɔ́ lé ndeè naâ Fehtoò beèh teèn sar, à lé naâ breêd weh, 24à vra Càŋ teèn, à kɔlé, ye: Hên né ŋgàŋ yoòr nyî; nyí haá kuú né felè bi`i. Bí bɔ́ dèn ménâ, bí né nyí teèn munó ma. 25À bɔɔ́ cu mé ŋgàb mbè ménâ ndɔ. Bɔ́ yeé yieé gi aá, à jɔgɔ weh ŋgàb doô, ye: Mbè hên né ŋgɔ̀ŋ feê mé Càŋ kɔ né mé húɔ́m nyî; wa cu dɔɔ́ŋ mɔ bí baá ŋueé, bí bɔ́ bèh mân, bí né nyí teèn munó den ma. 26Mɔ né mân, sâ yuoô hên nde wa loù mé Fehtoò beèh cu ndeè né teèn, cu dɔɔ́ŋ mɔ bí baá breêd mân yieé, bí né mân ŋueé, sâ bí teèn tueé keéh né cio seèn. 27Mɔ né ménâ, sâ nuaá mé né breêd Fehtoò beèh mé yílí temé mene yieé, né mbè seèn mé yílí temé mene ŋueé dɔɔ́ŋ, né ŋgàŋ yoòr mé húɔ́m Fehtoò beèh seb. Sâ bú a, kɔ́ɔ ye nyí né mé ju felè ndɔ. 28Sâ nùà kàn a, mùnò nyégé ká lè seèn bagasé, te à nde ye breêd yieé, à ŋueé ye mbè. 29Nuaá mé né breêd sâ yieé, né mbè sâ ŋueé, mé ŋgàŋ yoòr Fehtoò beèh teèn ŋéné kéh ŋgwéh, né ju yoòr mé be seèn ŋuaán su. 30Beén bɔ̀ nuaré dé`i lètenè bi`i tétán nu yeé mé njéh, bɔ̀ dé`i mé njéh njou den né lòù, bɔ̀ dé`i mé njéh kuú gi aá. 31Mɔ béh sé né mé be beèh ke nyegé, te béh nde ye yieé, béh sé né ju beè Càŋ liím. 32Sâ mɔ Nùà Dueè né kènê ju beèh tená, à né béh gèr feh, sâ à bɔɔ́ né te loù mé wɔ́ŋ nde né ju die, béh teèn yílá cú. 33Sâ bɔ̀ nùàr mò, mɔ bí nde aá yáb Càŋ bilí yieé, bí kèlà bɔ̀ mbaábi teèn. 34Mɔ cùè né nuaré dé`i sie, bú a, jɔ̀gɔ̀ yíé gî ké gwò seèn ye. Mɔ sam, bí mɔ̀gɔ̀ bilí nde né dé ju yoòr bi`i tulu suù. Mè bɔ̀ ju dé jomò kwaá lɔ née ménâ ye. Kɔ mè ndeè baá ké lètenè bi`i, mè tueé ye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\