1 Kɔrênt 12

1Kènê mè nde né bí seé Cúcuí Ŋagâ se. Bɔ̀ nùàr mò, mè ye te bí kɔ nyegé gècên felè bɔ̀ seê sâ. 2Bí né kɔɔ́ ye, cu mé bí lé Yeésò kɔ́ ná ŋgwêh, bí lé càŋ dua beéh càŋ tándûg, bɔ́ lé bí turú gɔ beéh lòù. 3Mè ye te bí ŋgweé nyegé kènê, ye môn sam cuú; te bí kɔ ye, nuaá mé tueé né mé terreb Cúcuí Càŋ, dé seèn túé ndé ŋgwéh ye Càŋ a, dúágá Yeésò duagà! Nuaré dé`i túé kòmò ndé ŋgwéh ye: Yeésò né Nùà Dueè, mɔ à mé Cúcuí Ŋagâ lè sam ndɔ. 4Seé Cúcuí Ŋagâ ŋené yuo kelà né yoòr nùàr mé gèh hihiné; Cúcuí cén sâ bɔɔ́ gi né ménâ dɔɔ́ŋ kɔɔ́. 5Ceér né hihiné, bɔ́ dɔɔ́ŋ bɔɔ́ gi né seé Fehtoò beèh cén sâ. 6Kèkènè seé bɔɔ̂ hihiné dɔɔ́ŋ, Càŋ cén sâ bɔ̀ nùàr terreb haá gi né kɔɔ́. 7Nùà kàn né mé seé seèn yoòr faá Cúcuí Ŋagâ haá keéh naâ bú nɔ, ye te gam nùàr dɔɔ́ŋ. 8À bɔ̀ dé`i haá né terreb ŋgòr mé kɔ́gɔ̀n mene tueê; à haá bɔ̀ dé`i terreb dé kàgà-ndòn Càŋ seè. 9Né bú Cúcuí cén sâ haá né bɔ̀ dé`i temé cén yoòr Càŋ kwaá njiî kɔɔ́, à bɔ̀ dé`i haá né terreb dé beén hihiné taré sɔɔ̀m. 10Bú Cúcuí cén sâ bɔ̀ dé`i haá né terreb dé fém bɔɔ̂, haá cu bɔ̀ dé`i terreb dé sòn-Càŋ tueê. À haá bɔ̀ dé`i terreb te bɔ́ ŋene geé kɔ bɔ̀ njèh dé tándulù mé dé Cúcuí Ŋagâ. À bɔ̀ dé`i haá né terreb dé leba juù hihiné mbaá tueê; à bɔ̀ dé`i dé bɔɔ̀n haá né terreb dé bɔ̀ leba juù sâ ŋgweê te bɔ́ se. 11Né lom ka terreb Cúcuí cén sâ bɔɔ́ gi né ménâ kɔɔ́; à nùà kàn seé seèn haá né faá à gwaán keéh nê nɔ. 12Béh né gi kɔɔ́ ye, nùàr né gùm cén, mé gà teèn hihiné. Gùm nùàr sâ né mene teèn mé gà hihiné, dɔɔ́ŋ né gi yo cén. Mé Yeésò Kristò né ménâ ndɔ: 13né mene bɔ̀ Jûf, mé bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam, né mene bɔ̀ kwer, mé bɔ̀ɔ́ mé kwer sam dɔɔ́ŋ, béh lé kou gi`i naâ nòmò Càŋ mé terreb Cúcuí Ŋagâ cén, te béh ŋa yo cén. Béh dɔɔ́ŋ kwa bilí Cúcuí cén sâ ndɔ. 14Bɔ́ gùm nùàr mé gà cén mé lòm ŋgwéh, né mé gà teèn hihiné. 15Mɔ gule sé ye: nyí be sam, sâ nyí gà dé`i yoòr nùàr sam; mɔ à né mene ménâ tueé, sâ à gà mé né yoòr nùàr sam wa? 16Mɔ tie sé ye: nyí hàm gà dé`i yoòr nùàr sam, kɔ nyí sé la né njolo; mɔ à né mene ménâ tueé, sâ à gà mé né yoòr nùàr sam wa? 17Mɔ gùm nùàr dɔɔ́ŋ sé né gi léláŋ njolò, bɔ́ sé ŋgweé naâ mé kei wa? Mɔ sé né gi léláŋ tieè, bɔ́ sé njèh dulí ŋgweé naâ mé kei? 18Mè tueé bí, Càŋ gà dé kàn yoòr nùàr me kwaá né te bèh seèn-e faá à gwaán nê nɔ. 19Mɔ gà cén mé huún sé né gi gùm nùàr dɔɔ́ŋ kɔɔ́, sâ yo sé teèn ná ŋgwêh! 20Gà hihiné me bilí né kɔɔ́, te nde ye ŋaá gùm nùàr. 21Mɔ né mân, sâ njolo a, té túé ye be a: nyí wò gwàn ŋgwéh! Feh a, té mé bɔ̀ gule túé ye bɔ́ a: nyí bí gwàn ŋgwéh ndɔ! 22Háyè, bɔ̀ gà mé né beè nùàr yuyuaásé dɔɔ́ŋ, né gi mé seé bɔɔ̀n. 23Bɔ̀ɔ́ mé béh né munó ye bɔ́ hàm gà dé`i sam dɔɔ́ŋ, ŋgweéh béh ke nyegé kela cu né bɔ́ wa? Béh cií nyegé seér né bɔ̀ gà mé béh né mé njéh gulí. 24Bɔ̀ dé mé béh mé njéh gùl`i bèh, den né dé bɔɔ̀n ménâ. Càŋ lé me sɔɔ́m naâ yo mé gùm mene, ye te béh cií kela seér bɔ̀ gà dé memanè. 25Yeé baá mân, yo lòù ŋàrè dèn cú ndɔ, te bɔ̀ gà gam kuú seér lètenè bɔɔ̀n lòù. 26Mɔ gà cén dé`i né yoòr yeè baán, sâ núr ŋgweé né mé bɔ̀ mbeí mene. Mɔ gà dé`i né yoòr yeè ŋgulí, sâ bɔ́ bɔ̀ mbeí nde né samé gií dɔɔ́ŋ ndɔ. 27Bí kɔ́ɔ ye, bí né gi dɔɔ́ŋ gùm yoò Yeésò Kristò; nùà kàn yoòr seèn né gà cén dé`i. 28Né ménâ mé bɔ̀ŋ bɔ̀ Yeésò bɔ̀ ndɔ, Càŋ bɔ́ teèn te kwaá né lòù: toò jɔ̀gɔ̀ né bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê, jomo sâ bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀; dé tagár né bɔ̀ fèh-njèh bɔ̀; te bɔ̀ fém bɔ̀ nde ye bele. Jomo sâ né bɔ̀ɔ́ mé taré sɔm yeé bɔ̀ nùàr o, bɔ̀ɔ́ mé gam yeé bɔ̀ mbeí o, bɔ̀ɔ́ mé né seé ke nyegé o, bɔ̀ɔ́ mé tueé né leba juù hihiné o, dɔɔ́ŋ Càŋ bɔ́ te bɔ̀ŋ bɔ̀ Yeésò bɔ̀ te kwaá né lòù. 29Faá bèh mé bí né bɔ́ ŋené sâ, bɔ́ bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê dɔɔ́ŋ sam, bɔ́ bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ dɔɔ́ŋ sam, bɔ́ bɔ̀ fèh-njèh bɔ̀ dɔɔ́ŋ sam ndɔ. Bɔ́ gi mé terreb fém bɔɔ̂ dɔɔ́ŋ sam, 30bɔ́ mé terreb beén taré sɔɔ̀m dɔɔ́ŋ sam, bɔ́ gi mé terreb leba juù hihiné tueê dɔɔ́ŋ sam, bɔ́ gi mé terreb leba juù sâ seè dɔɔ́ŋ sam ndɔ. 31Mɔ né ménâ, sâ bí gwàn kélá sér bɔ̀ gà seê dé kokoô, bí gwàn lòm mé temé bi`i mene. Mé njéh mene, kwá mè feh bí dé mé né bɔ̀ mbeí dɔɔ́ŋ huɔɔ́m yɔgɔ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\