1 Kɔrênt 13

1Mɔ mè sé né mene ju nùàr wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ tueé laré, mè tueé bilí mé ju bɔ̀ c`il`i Càŋ mene, mɔ mè mé gwaân nùàr lè sam, sâ mè né mbaá faá jùàgà nɔ ŋgulí tum den, mɔ sam faá sɔgɔ ŋgulí ndaŋ den né kɔɔ́ ndɔ. 2Mè sé kwa gi mene terreb sòn-Càŋ tueê, mé bɔ̀ njèh nénâb ŋgweé komò, mé terreb njèh dɔɔ́ŋ kɔɔ́ giî, mɔ mè mé gwaân nùàr lè sam, sâ mè né njèh mbaâ. Mè sé kwaá njií gi mene temé mò dɔɔ́ŋ yoòr Càŋ, mè né mene tueé ye tòr a: kòmò yùò doó sâ, ndé sèr toò, à né mene sòn mò ŋgweé, mɔ mè mé gwaân nùàr lè sam, sâ mè né njèh mbaâ. 3Mè sé geé njií gi mene bɔ̀ njèh mò mé bɔ̀ saám bɔ̀, mè yila nde bilí tuar mé gùm mò mene, mɔ mè mé gwaân nùàr lè sam, sâ ndɔ́g kwɔ̀m sam. 4Nuaá mé né nùàr gwaán, né yeé sèŋ kwaá, né yeé nùà bagaà, à huer kú bèh, à mèŋàŋ bɔ́ bèh, à feh hàm bèh. 5Mɔ nùàr né nùàr gwaán, à njèh fegùl`i bɔ́ bèh, à nùà nyaâ ŋá ndé ŋgwéh, à nùà fúrú-temê dèn ndé ŋgwéh, à njùŋ kú ndé ŋgwéh ndɔ. 6Nuaá mé né nùàr gwaán, kwè sén bèh, à gwaán seér né gècên. 7Nuaá mé né nùàr gwaán, né yeé veên bɔ̀ mbeî seŋ, à kwaá njií lom temé mé Càŋ, à né ndèm kwaá, ye Càŋ nde gi né njèh dɔɔ́ŋ nyegé, à né gi dɔɔ́ŋ yoló ndɔ. 8Gwaân dé seèn nde den né méménâ dé kè`i cên. Ŋgòr bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ gi nde né kɔɔ́, terreb mé béh lé kwaá naâ dé leba juù hihiné tueê gi, kɔ́gɔ̀n bɔ̀ nùàr gi yuo ndɔ. 9Lòù sam, béh njèh dɔɔ́ŋ kɔ́ gí ŋgwéh, béh ŋgòr dé sòn-Càŋ dɔɔ́ŋ túé làrè ŋgwéh ndɔ. 10Mɔ njií mé né gùm dɔɔ́ŋ ndeè waà baá, dé mé gùm dɔɔ́ŋ sam doô nde né leér yuo. 11Léí mé mè lé naâ huaán maàn, mè lé tueé beéh ŋgòr huaán maàn, mè lé munó beéh faá huaán maàn nɔ, mè njèh dɔɔ́ŋ ŋgweé kɔ lom faá huaán maàn ndɔ. Mè yeé kula baá, seé huaán maàn hèllè gi yuo mè yoòr. 12Kènê béh ŋene njií den né bɔ̀ njèh cibi mbaá, faá béh ŋene yeé te nòmò nɔ. Cieé dé`i béh nde né mé njolo ŋené ŋagá. Kènê mè kɔ cegé né njèh kèb cén, loòró dé`i mè nde né dɔɔ́ŋ kɔɔ́ gií, faá Càŋ né mè mé gùm mene kɔɔ́ gií nɔ. 13Njèh tagár gí ndé ŋgwéh: temé cén mé béh né yoòr Càŋ kwaá njií doô gí ndé ŋgwéh; ndèm mé béh né mé bú kwaá, gí ndé ŋgwéh; gwaân gí ndé ŋgwéh ndɔ. Lètenè bɔ̀ njèh tagár hên, gwaân kela né kɔɔ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\