1 Kɔrênt 14

1Sâ bí fágá lòm feh mé bɔ̀ mbaábi gwaân. Bí gwàn seé Cúcuí Ŋagâ yoòr bi`i gwaàn ndɔ. Bí tétég gwàn kélá sòn-Càŋ tueê. 2Nuaá mé kwa né dé seèn terreb dé leba juù hihiné tueê, tueé njií lom né mé Càŋ, à mé bɔ̀ nùàr túé njí ŋgwéh, à tueé seér né bɔ̀ njèh nénâb faá Cúcuí Ŋagâ tueé né bú nɔ. Bɔ̀ nùàr bú sâ ŋgwé kòmò ndé ŋgwéh. 3Dé nuaá mé kwa né terreb sòn-Càŋ tueê, môn sam. À dé seèn tueé njií né mé bɔ̀ nùàr, te bɔ́ kwaá yam njií gi temé yoòr Càŋ, te toó nyegé bɔ́, temé die bɔ́ lè. 4Nuaá mé kwa né dé seèn terreb leba juù hihiné tueê sâ, tueé ŋgulí nyegé lom né temé dé seèn nùà njèh. Dé nuaá mé kwa né dé seèn terreb sòn-Càŋ tueê, môn sam; à dé seèn tueé ŋgulí nyegé né temé bɔ̀ Yeésò bɔ̀ dɔɔ́ŋ. 5Mè sé la ye bí dɔɔ́ŋ, túé gí leba juù hihiné; njèh cén, mè gwaán kela né ye bí tueé seér sòn-Càŋ. Mè tueé bí, nuaá mé tueé né sòn-Càŋ huɔm kela né kɔɔ́ mé nùà leba juù hihiné tueê. Mɔ sam, kɔ sè-njàb né teèn, te bɔ̀ Yeésò bɔ̀ ŋgweé kwa ye, bɔ́ kwaá yam njií gi temé yoòr Càŋ. Mɔ sam, sâ sòn-Càŋ kela né kɔɔ́. 6Wanɔɔ́ŋ bɔ̀ nùàr mò, hên mɔ mè waà ké yoòr bi`i, mè tueé bí mé leba juù hihiné, mɔ bí ŋgúŋgwéh, sâ nde né bí gam wa? Ŋgweéh mɔ mè waà ké yoòr bi`i, kɔ mè tueé bí te ju mé nùàr dɔɔ́ŋ né ŋgweé, te bí ŋgweé ye mà. Mɔ né ménâ, bɔ̀ njií mé mè naâ ké toò Càŋ ŋené, mè nde né bí se nyegé; mè tueé mene ŋgòr kɔ́gɔ̀n, né mene ŋgòr sòn-Càŋ, né mene njèh feèh, mè tueé bí, kɔ mè bɔɔ́ ménâ, sâ gam ye bí. 7Béh me njií mé kû bɔ̂ njáŋ; bɔ́ né bɔ̀ toú mbaá. Mɔ wò tuaga vurú njií né mbaá, wò lobo vurú njií njáŋ mbaá ndɔ, nde né ŋgulí cegé wa? 8Hên, mɔ nùà túágá-tàŋ né gèh tàŋ dé taâb tuagá vurú den, nuaré dé`i nde né taáb mbaá nyegé kuú wa? 9Né kè`i cén ménâ ndɔ: mɔ bí tueé den né tebé te leba juù hihiné, sâ bɔ̀ nùàr nde né tebé ŋgweé wa? Mè tueé bí, bí tueé den né mbaá, bɔ́ ŋgúŋgwéh, kobo kela né ter. 10Bɔ̀ ju hihiné né lom ká lè wɔ́ŋe ŋgún, bɔ́ dɔɔ́ŋ né gi te ceér-e ndɔ. 11Mé njéh mene, mɔ mè ju mé bɔ́ né mè teèn tueé njií sâ ŋgwé kɔ́ ŋgwéh, sâ nùà hèllè né beè mò k`in, mè né taré k`in beè seèn ménâ ndɔ. 12Né cu mân mé bí ndɔ, bí bɔ̀ɔ́ mé né lom terreb seé Cúcuí Ŋagâ gwaán dɔɔ́ŋ, bí lègè lòm terreb dé kokoô kwaà; tétég sé la né bɔ̀ɔ́ mé nde né bɔ̀ Yeésò bɔ̀ gam, te bɔ́ kwaá yam njií lom temé yoòr Càŋ. 13Teèn sâ, mɔ nuaré dé`i kwa terreb leba juù hihiné tueê, sâ bú a, dùà Càŋ, te Càŋ haá bú terreb bɔ̀ njàb teèn seè ndɔ. 14Wanɔɔ́ŋ mè sé né Càŋ mé leba juù hihiné dua den, temé mò né dé seèn ŋgweé, feh mò dé seèn ŋgwé kwà ŋgwéh. 15Á hên, mè bɔɔ́ sɔm nde aá naàn wee? Mɔ né ménâ, kɔ mè dua né mé ju lɔɔ̂ mò, mè né mé leba juù hihiné dua ndɔ. Mɔ né bené, mè bené de nde né mé ju lɔɔ̂ mò, mè de cu mé leba juù hihiné ménâ. 16Wanɔɔ́ŋ mɔ wò vra lom né Càŋ mé leba juù hihiné, sâ bɔ̀ɔ́ mé né kwarè yeè lòù bilí felá den, nde né ŋgòr yeè gwaán, ye «Môn” wa? Bɔ́ gwàn ndé ŋgwéh. Lòù sam, njií mé wò né teèn tueé sâ, bɔ́ ŋgwé kɔ́ ŋgwéh. 17Sâ ŋgòr yeè hèllè la huɔm mene naàn, mbeí yeè dé seèn gàm ndé ŋgwéh. 18Mè né Càŋ mé gècên mene vra. Lòù sam, mè né gi bí dɔɔ́ŋ mé leba juù hihiné tueé yɔgɔ́. 19Mé njéh mene, mɔ bɔ̀ Yeésò bɔ̀ bilí baá, mè gwaán kela né njàb tîn té tín tueê, te yila bɔ́ felè, te gam bɔ́; mè gwaán kela né cí, mé njàb kám te leba juù hihiné tueé deèn. 20Bɔ̀ nùàr mò, bí té njèh faá bɔ̀ huaán tetɔɔ̂r nɔ mùnò; bí mùnò sér faá bɔ̀ jojolô bɔ̀ nɔ. Kɔ né dé veên bɔɔ̂, sâ ye; dé sâ bí teèn dèn sér faá bɔ̀ huaán tetɔɔ̂r nɔ; bɔ́ dé bɔɔ̀n veên bɔ́ kɔ́ ŋgwéh. 21Dé leba juù hihiné tueê, né te mvù Càŋe nyagá den ye: «Càŋ Dueè ye: nyí nde né dàm bɔ̀ nùàr nyî njèh tueé, nyí bɔ́ tueé keéh nde né sònò bɔ̀ k`in; bɔ̀ k`in nde né bɔ́ mé ju lɔɔ̂ bɔɔ̀n k`in sâ tueé. Mé njéh mene, bɔ̀ nùàr nyî sòn nyî ŋgwé ndé ŋgwéh.» 22Sâ tueé né ye, Càŋ né njeré dé`i te leba juù hihiné feh kwaá; à feh kwaá né mé bɔ̀ nùàr dé ké cieè. Dé sâ dé bɔ̀ɔ́ mé né temé yoòr Yeésò Kristò kwaá njiî sam. Dé bɔɔ̀n né seér terreb dé sòn-Càŋ tueé beleè, te feh bɔ́ njèh, te bɔ́ ŋene kɔ teèn, ye Càŋ baá lètenè bɔɔ̀n mé terreb mene. Dé bɔ̀ ké cie bɔ̀, bɔ́ dé sâ ŋéné kɔ́ ndé ŋgwéh. 23Hên mɔ bɔ̀ Yeésò bɔ̀ bilí baá mɔ̀gɔ̀ dé Càŋ duaà, dé kàn mé dé kân tueé lom né leba juù hihiné, mɔ bɔ̀ lòù bɔ̀ mé bɔ̀ ké cie bɔ̀ né lètenè bi`i teèn, sâ bɔ́ bí bɔ̀ kùlù bɔ̀ yílá ndé ŋgwéh wa? 24Mè tueé bí, mɔ bí tueé seér né sòn-Càŋ mé ju lɔɔ̂, sâ, né mene nùà lòù né mene nùà ké cie nde né teèn yilá, à ŋgweé kwa, veên seèn nde né bú be sie, 25bɔ̀ mùnò lèrrèb seèn dɔɔ́ŋ nde gi`i né cie ŋené yuo kelá, à nde né toò Càŋ cemmé ndeé, à die bú, ye bí a: Né bɔ̀n, Càŋ terrèb né lètenè bi`i kɔɔ́. 26Dé hên béh sònò tueé cu nde né kei, bɔ̀ mbeí mò? Mɔ bí bilí baá kèn, nuaré dé`i de bené, cén dé`i feh njèh, dé`i né bí njií mé à ŋenè naâ ké toò Càŋ se nyegé, cén dé`i tueé mé leba juù hihiné, cén dé`i se seér te ju lɔɔ̂. Te bɔ̀ njií mé bí bɔɔ́ gi né sâ dɔɔ́ŋ gam seér bɔ̀ Yeésò bɔ̀ lòù, bɔ́ kwaá yam njií gi temé yoòr Càŋ. 27Mɔ bí tueé né mé leba juù hihiné, sâ bí túé lòm nùà fà mé tagár, bí tueé te sòne te sòne; nuaré dé`i né bɔ̀ njií mé bí tueé né sâ se seér. 28Gèh bɔ̀ ŋgòr te leba juù hihiné hên, mɔ nùà seè teèn sam, sâ nùà kàn a, té mé njéh ter te mɔ̀gɔ mbaá kòmò wùò kú; bú a, túé lòm ké lè mé Càŋ. 29Mɔ bɔ̀ɔ́ mé tueé né dé bɔɔ̀n sòn-Càŋ baá tebé tueé, bɔ́ a, túé lòm nùà fà mé tagár ndɔ, te bɔ̀ mbeí felá nyegé, bɔ́ pi lòù. 30Mɔ nuaré dé`i baá njèh mé njolo ké toò Càŋ ŋené njií, sâ nuaá mé né njií sònò cu sâ tueé, bú a, téná lɔ́ môn, te mbeí tueé keéh. 31Bí né gi mé ceér sòn-Càŋ tueé larê dɔɔ́ŋ. Njèh cén, bí túé cécéné, sâ te bɔ̀ nùàr maán weh njèh teèn, temé taré gi`i bɔ́ lè dɔɔ́ŋ. 32Lòù sam, bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ né yeé bɔ̀ s`iè-sòn bɔ̀. 33Wanɔɔ́ŋ Càŋ gwàn ŋgwéh mé béh ndabé gɔ lòù, à gwaán seér né ye, béh bɔ́ njèh te ceér-e te ceér-e. Bɔ̀ véh a, té sòn lè mɔ̀gɔ̀ bɔ̀ Yeésò bɔ̀ túé, te mɔ̀gɔ̀ bi`i den faá dàm mɔ̀gɔ̀ bɔ̀ Yeésò bɔ̀ wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ nɔ; bɔ́ mé ceér sòn tueê ké te mɔ̀gɔ̀ sam. Bɔ́ sou nyagá kwaá né te mvù Càŋe môn ndɔ, ye: Bɔ̀ véh a, léb dèn lòù. 35Mɔ bɔ̀ véh gwaán né njeré dé`i ŋgweé nyegê, wa bɔ́ a, ndé bíé nyégé mé bɔ̀ si bɔɔ̀n ké gwò ma; wanɔɔ́ŋ mɔ ma vêh tueé sòn ké te mɔ̀gɔ̀ bɔ̀ Yeésò bɔ̀, húɔ́m ŋgwéh. 36Môn! Merré dé`i bí munó né ye, ŋgòr Càŋ lé yuoó naâ beè bi`i; merré dé`i bí ye, ŋgòr Càŋ lé nde loóm naâ dé bi`i ndɔ? 37Mɔ nuaré dé`i munó né ye, nyí né sòn-Càŋ, wa nyí né mé terreb Cúcuí Ŋagâ, sâ à nde né kɔɔ́ ye, bɔ̀ njií mé mè nyagá né hên yuoó naâ sònò Fehtoò beèh. 38Mɔ à ménâ ŋéné kɔ́ ŋgwéh, sâ bí té sòn seèn mbaá ŋgwé kú, bí té mé bú táŋ. 39Mɔ né mân bɔ̀ mbeí mò, sâ temé bi`i a, gwàn kélá sòn-Càŋ tueê. Mé njéh mene, bí té leba juù hihiné yín ndɔ. 40Bí bɔ́ nyégé gí njèh dɔɔ́ŋ, te bele ceér.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\