1 Kɔrênt 15

1Bɔ̀ nùàr mò, mè lé naâ ké lètenè bi`i Njàgà Bagaà se, bí lé naâ temé teèn tég kwaá njií; wa hên bí née den ka teèn tég njebá taré ye. Kènê mè gwaán cu né bí se ferrê. 2Càŋ bí hên yili sɔm keéh né mé Njàgà Bagaà sâ; kɔ bí né temé teèn nɔɔ́ŋ kwaá njií ndɔ, sâ ye. Mɔ sam, sâ bí lé gwaán kuú naâ dé mbaâ. 3Bí kɔ́ɔ ye, mè lé bí sâ feh keéh naâ ŋgé`i ŋgòr mé Yeésò Kristò lé naâ mè tueé; mè lé ye bí a, Yeésò Kristò lé naâ felè veên beèh kuú ma, né ka nág faá bɔ́ lɔ nyagá kwaá naâ te mvù Càŋe nɔ; 4bɔ́ furú bú; lè cieé tagáre à komo yuo te cio, faá bɔ́ lɔ naâ te mvù Càŋe nyagá kwaá ndɔ; 5à ŋené yuo kelà toò Piêr; jomo sâ toò bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê yulà cùɔ̀b fà doô. 6À ŋené yuo kela cuù toò bɔ̀ mbɔ̀ŋ seèn dé`i, sâ bɔ́ né bècénè, bɔ́ lé naâ njèh yuií tîn mân yɔgɔ́, bɔ́ ŋene gi bú kè`i cén dɔɔ́ŋ. Lètenè bɔ̀ɔ́ mé lé naâ bú ŋené sâ, bɔ̀ nùàr kókoó née mé njolo ye, kuú cegé né bɔ̀ dé`i. 7Jomo sâ, à nde ŋené yuo kelà toò Jâk, à ŋené yuo kela cuù toò bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê dɔɔ́ŋ ndɔ. 8Jomo bɔɔ̀n dɔɔ́ŋ, te à ŋené yuo kelà ye toò mò. Á sâ, huaán mvuɔɔ̀b te ŋàr lè faá mè nɔ sam. 9Lètenè bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê Fehtoò beèh dɔɔ́ŋ lólôb bɔ̀ cèrè-mbâŋ né mè ndɔ. Mè wúlú ŋgwéh nuaá mé sé la né lètenè bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê yilá. Mɔ bɔ́ ye tútueè, mè lé naâ bɔ̀ŋ bɔ̀ Yeésò bɔ̀ gèr mé gècên mene feh keéh. 10Mé njéh mene, Càŋ kɔ́-jerè njolo yoòr mò c`i ŋgwéh; njua seèn mé kènê mè baá ye nuaá mé né mè hên. Kàmbér njua Càŋ sâ lé dé mbaâ ná ŋgwêh; mè tema yɔgɔ́ seér cu aá bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê seé mé njéh hên nɔ. Mé njéh mene, ka mè sam, né lom húɔ́m-temé Càŋ mé né yoòr mò bɔɔ́ den né mân kɔɔ́. 11Sâ, mɔ mè se mene Njàgà Bagaà kɔɔ́, né mene bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê dé`i, dɔɔ́ŋ ju sam, béh se gi né Njàgà Bagaà cén mé bí né gi temé teèn kwaá njií sâ. 12Béh yeé baá ŋgòr Càŋ se yɔŋ, ye Yeésò Kristò komo yuo aá lè cio kèn, bɔɔ́ cu né naàn mé bɔ̀ nuaré dé`i lètenè bi`i ye, bɔ̀ komó te cio kòmò yùò bèh wa? 13Ŋgweéh sâ Yeésò Kristò sé lé te cio kòmò yùò ná ŋgwêh ndɔ wa? 14Mɔ Yeésò Kristò sé lé te cio kòmò yùò ná ŋgwêh, sâ béh ŋgòr Càŋ tueé kuú né dé lòù, sâ bí temé teèn kwaá njií kuú né dé lòù ndɔ. 15Te jomo sâ bɔ́ sie sagá cu ye béh nyeén teèn, ye béh né bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ dé nyenyenê, kei mé bɔɔ́ béh ye bɔ̀ nùàr a, Càŋ komo sɔm aá Yeésò te cio wa? Mɔ sé né ka gècên ye bɔ̀ komó te cio kòmò yùò bèh, ŋgweéh sâ Càŋ sé lé Yeésò te cio kòmò sɔ̀m ná ŋgwêh mà. 16Mɔ Càŋ bɔ̀ komó te cio kòmò sɔ̀m bèh, sâ Yeésò Kristò sé lé te cio kòmò yùò ná ŋgwêh. 17Mɔ Yeésò sé lé te cio kòmò yùò ná ŋgwêh bɔ̀n, sâ bí temé yoòr seèn kwaá njií den né dé lòù. Mɔ né ménâ, sâ bí vu aá be ndɔ, veên bi`i né cu ka yoòr bi`i mbaán den. 18Sâ tueé cu né ye, bɔ̀ɔ́ mé lé naâ te ceér Yeésò kuú dɔɔ́ŋ, lòù leér le gi aá kèn ndɔ. 19Mɔ ye ndèm mé béh né yoòr Yeésò kwaá njií hên gam lom né béh dé ká lè wɔ́ŋe, sâ bɔ̀ nùàr a, yúé kélá béh mé bɔ̀ dé`i. 20Mè tueé bí, Kristò lé naâ te cio komo yuo, à baá cu mé njolo, te feh kwaá ye béh a, bɔ̀ komó nde né te cio môn komo yuo gií ma. 21Lòù sam, cio lɔ yilà naâ ká lè wɔ́ŋe felè nùà cên, béh te cio komo yuo gi nde né felè nùà cên ndɔ. 22Gèh dé mé bɔ̀ ndùté ndùtù Ádàm né cio felè Ádàm bilí yilá hên, bɔ̀ɔ́ mé mban bilí né yoòr Yeésò Kristò komo yuo nde né te cio felè seèn ménâ ndɔ. 23Njèh cén, nùà kàn né mé lèmè seèn: toò jɔ̀gɔ̀ pêm né Kristò. Loù cuû seèn, bɔ̀ Kristò bɔ̀ bele keéh; 24sâ wɔ́ŋ ceré baá ndɔ. Loù mé wɔ́ŋ ceré nde né teèn sâ, bɔ̀ tándulu bɔ́ bɔ̀ mgbè bɔɔ̀n mé bɔ̀ kokoô bɔ̀ mé ye wɔ́ŋ né beè bɔɔ̀n dɔɔ́ŋ, Kristò nde gi né bɔ́ nyoló sɔm, te à haá njií cu kɔgɔ mé Tele seèn Càŋ. 25Bú Kristò te kɔgɔ den ŋgɔgɔ nde né kɔɔ́. Kɔ Càŋ domó njalé kwaá gi aá bɔ̀ bùnò bɔ̀ ka ba gulè seèn, sâ à haá njií cu ye kɔgɔ mé Tele. 26Nùà bùnò mé bɔ́ nde né nyoló ceré né Cio. 27Te mvù Càŋe né gi ménâ nyagá den ndɔ ye: Càŋ ka ba gulè Kristò ba kwaá gi né njèh dɔɔ́ŋ. «Dɔɔ́ŋ” bú hên né dé seèn hiín, à Càŋ nùà njèh teèn kèmà kéh ŋgwéh. Dé seèn à njèh dɔɔ́ŋ ka ba gulè Kristò ba kwaá gi né kɔɔ́. Càŋ ka Ŋuna seèn dèn sér ndé ŋgwéh. 28Mɔ njèh dɔɔ́ŋ ndeè baá gi ka Ŋunà Càŋ, sâ Ŋuna mé feh seèn baá ka Teleè ndɔ. Lòù sam, Tele bú terreb felè bɔ̀ njií sâ dɔɔ́ŋ haá gi`i naâ kɔɔ́. Cu sâ, Càŋ den lom nde aá Nùà Dueè dé ndeèr felè njèh dɔɔ̂ŋ kɔɔ́. 29Mè nde né bí njeré dé`i tueé. Bɔ̀ɔ́ mé kou né nòmò Càŋ te sòn bɔ̀ nùàr bɔɔ̀n mé kuú gi aá, bí jɔ̀gɔ̀ mùnò ke felè bɔɔ̀n ye. Bɔ́ ménâ bɔɔ́ né dé ke`i? Mɔ sé la né ka bɔ̀n, ye bɔ̀ komó te cio kòmò yùò ndé ŋgwéh, sâ bɔ́ bɔɔ̀n nòmò Càŋ te sòn bɔɔ̀n kou kuú né dé ke`i wa? 30Mé béh mene, sâ béh te gèr-e cu dɔɔ́ŋ ŋar yila kuú né dé ke`i? 31Mè tueé bí, bɔ̀ nùàr mò, mè né cio cieé dɔɔ́ŋ liím sɔɔ́. Mè né mé vɔ́gɔ́-temé felè bi`i, mè tueé né bí dé cî. Vɔ́gɔ́-temé sâ né ye: kènê béh bí dé beèh baá gi beè Fehtoò beèh Yeésò Kristò. 32Né mene ká Efêse, béh bɔ̀ nyam yaà né mé lègè kwaré. Mɔ se la né dé bɔ̀ njèh wɔ̂ŋ, ŋgweéh sâ mè sé lege kuú den né dé mbaâ mà. Mè tueé bí, mɔ Càŋ bɔ̀ komó te cio kòmò sɔ̀m bèh, sâ mè sé la tueé naâ faá kàn hên nɔ, ye: «Béh yíé yáb kókoó, béh ŋúé mbè kókoó ndɔ, kwéh béh nde né kuú gií.» 33Bí té feh bi`i teèn bèlè lɔ́: nùà veên né yeé nùà bagaà jin. 34Bí dèn faá nùàr nɔ, bí té veên kèmà cú. Mè tueé bí, bɔ̀ nuaré dé`i lètenè bi`i Càŋ kɔ́ ŋgwéh. Fegùl`i bí mé njéh s`iè ŋgwéh wa? 35Nuaré dé`i nde né bieé ye, bɔ̀ komó te cio komo yuo cu nde né naàn wa? Yo bɔɔ̀n den nde né naàn ndɔ wa? 36Sâ wò né tándugó! Wanɔɔ́ŋ mɔ wò dobo yií gèh njèh dòù, à beéh dòù vùàn lè bèh, te j`il`i yuo teèn, feí ye wa? 37Wò né mene ŋgwàgàm dobo, wò dobo yeé mvum, wò ŋgege dòbò bèh. 38Càŋ haá keéh né mvum dé kàn j`il`i seèn faá à gwaán nê nɔ, à haá bú kèkènè dé seèn mé né ka yoòr seèn ndɔ. 39Mé núɔ́gɔ́ né cu ménâ ndɔ. Núɔ́gɔ́ njèh cecemâ dɔɔ́ŋ kè`i cén sam: núɔ́gɔ́ nùàr né hiín, núɔ́gɔ́ nyaàm hiín ndɔ; núɔ́gɔ́ noòn mé núɔ́gɔ́ ŋgò né bele hihiné ménâ. 40Yo né kè`i fà: dé ké te vulúu né hiín, dé ká doó hiín ndɔ. Bɔ̀ yo dé ké te vulúu huɔmé nde né dé bɔɔ̀n hiín mé bɔ̀ yo dé ká doô. 41Yàgà huɔɔ̂m dé loù né hiín, dé weêh hiín, dé bɔ̀ mbentò hiín; ké lètenè bɔ̀ mbentò sâ, yàgà huɔmê bɔɔ̀n né hihiné ndɔ. 42Nde né ménâ loù mé bɔ̀ komó nde né lè cio komo yuo giî. Mɔ bɔ́ furú sɔm aá nùàr, à nde né fɔ yuo. Mé yo dé feê, mɔ nùàr komo yuo aá te cio, à dé seèn fɔ̀ ndé cú. 43Mɔ bɔ́ furú njií aá komó dòù, sâ à baá yuaásé, veénsé mân. Loù mé à komo yuo cu aá te cio, à nde né yàgà huɔɔ́m, à den seér tarésé. 44Cu mé bɔ́ né bú ka tàbè furú njií, à né núɔ́gɔ́ mé húɔ́m. Mɔ à komo yuo aá te cio, sâ yo seèn baá seér dé feê mé Cúcuí Càŋ haá naâ bú. Lòù sam, yo dé njèh wɔ̂ŋ né teèn, sâ yo dé Cúcuî né teèn ménâ ndɔ. 45Né gi te mvù Càŋe ménâ nyagá den, ye: «Ádàm nùà toò jɔ̀gɔ̀ lé naâ mé yɔ̀ŋ.» Ádàm dé jomò né Yeésò, à dé seèn né Cúcuí mé haá né yɔ̀ŋ kɔɔ́. 46Bɔ̀ nùàr yo dé Cúcuí sâ ŋéné lɔ́gɔ́ bèh, bɔ́ ŋene lɔgɔ́ yeé yo dé wɔ̂ŋ, te bɔ́ nde ye dé Cúcuî ŋené. 47Bɔ́ lé Ádàm nùà toò jɔ̀gɔ̀ meè naâ mé tàbè. Ádàm dé jomo lé dé seèn yuoó naâ ké te vulúu. 48Bɔ̀ wɔ́ŋ bɔ̀ felá né nuaá mé bɔ́ lé meè naâ mé tàbè hèllè; bɔ̀ dé ké te vulúu felá dé bɔɔ̀n nuaá mé yuoó naâ ké te vulúu ndɔ. 49Né kè`i cén mé béh ndɔ: béh felá né dé mé bɔ́ lé meè naâ mé tàbè; béh felá cu nde né nuaá mé lé yuoó naâ ké te vulúu ménâ ndɔ. 50Bɔ̀ nùàr mò, mè bí hên tueé né te bí kɔ ye, bɔ̀ njií mé bɔ́ me gi né mé núɔ́gɔ́ bɔ̂ húɔ́m dɔɔ́ŋ, te Lò Càŋe yílá ndé ŋgwéh. Naàn mé njií mé nde né lòù fɔ bɔ̂ dé mé fɔ̀ bèh nde né bècénè den bilí wa? 51Bí kwá mè feh kwaá bí njèh nâb dé`i njolò: béh ndeè lòù dɔɔ́ŋ kú gí ndé ŋgwéh, béh nde né dɔɔ́ŋ kweéh seér gií. 52Loù mé tàŋ dé cèrè jomò tuaga nde né teèn, béh nde né mvúár cén faá bɔ́ ci né njolo nɔ kweéh seér. Mɔ tàŋ sâ ndeè baá tuagá, bɔ̀ komó nde gi`i né dòù mé yo dé feê komó yuo: yo dé sâ ndeè dé seèn kú ndé cú. Béh bɔ̀ làŋ bɔ̀, yo dé beèh kweéh seér nde né lòù. 53Sâ tueé né ye, yo mé nde né kuú hên, ŋa seér nde aá yo mé kú ndé cú; à né yeé fɔ, à lòù fɔ̀ ndé cú. 54Mɔ yo mé nde né kuú, mé nde né fɔ, ndeè ŋa seér aá dé mé kú ndé cú, fɔ̀ ndé cú, sâ baá jéjég faá bɔ́ lé nyagá kwaá naâ te mvù Càŋ nɔ, ye: «Cio nyoló yuo aá kèn; yɔgɔ́ aá bú!» 55«Cècàgà Cio, terreb yeè sâ baá he? Cècàgà Cio, njòr yeè sâ baá he wee?» 56Cio yùɔ̀m kwaá né mé veên, te à nde ye nùàr wulá. Veên yùɔ̀m kwaá né mé sóú te nùàr nde ye ju die ndɔ. 57Kùsèm Càŋ, s`iè ŋgób! Kènê béh Cio yɔgɔ́ aá kèn. Béh Cio yɔgɔ́ né mé Fehtoò beèh Yeésò Kristò. 58Belà, mɔ né mân, sâ bí sɔ̀m njí njágá ter, bí té kèkɔ̀g dèn, bí mbán ndé lòm yoòr Fehtoò beèh tég, bí né seé seèn cu dɔɔ́ŋ tetoò temá njií. Lòù sam, bí kɔ gi aá kèn ye, seé mé bí né mé terreb Fehtoò beèh bɔɔ́ hên nde né bí nòmò kókoó haá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\