1 Kɔrênt 16

1Mè gwaán cu né njeré dé`i tueê; né felè kàgàlɔ̀ŋ mé bɔ́ né bilí, te gam bɔ̀ Yeésò bɔ̀ ké Jerusalem doô: bí bɔ́ ká kè`i cén faá mè lé tueé naâ mé bɔ̀ Yeésò bɔ̀ te tàbè Galatî nɔ. 2Mé sɔ́ndè dɔɔ́ŋ, nuaá mé kwa baá kàgàlɔ̀ŋ, bú a, sɔ̀m kwá kèb dé`i yí jomo; mɔ mè ndeè waà baá ké sâ, te bɔ́ lòù bílí sɔ́ cú. 3Mɔ mè ndeè waà baá, te bí balé sɔm bɔ̀ nuaré dé`i, mè tema njií bɔ́ mé njéh ké Jerusalem, mè nyagá kwaá mvù teèn. 4Mɔ huɔm kela né ké toò mé feh mò ndeê, béh bɔ́ nde dɔɔ́ŋ. 5Mè nde né ké yoòr bi`i ndeé. Njèh cén, mè jɔ̀gɔ̀ kela nde née Masedínà ye. Kɔ mè kela ké teèn kelà ndɔ. 6Mɔ mè ndeè waà baá ké yoòr bi`i, merré dé`i mè nde né kɔ́beè cer weh; kɔ ŋgweéh cu dùlù nde né mè ké sâ kelá gií wa? Mè kɔ́ nyégé ŋgwéh. Sâ mɔ mè ndeè baá mé gò beré dé`i, bí nde né mè teèn gam. 7Mè ye, mɔ mè kela ké yoòr bi`i kènê, sâ mè cèr màgà ndé ŋgwéh. Kɔ mè kela lɔgɔ́ Masedínà, te mè ndeè wa ye ké yoòr bi`i, béh bí cer weh, mɔ Càŋ gwaán. 8Mè née ká Efêse ye. Kɔ Pàntèkɔ̂t ndeè waà baá, sâ ye. 9Lòù sam, Càŋ haá baá mè ceér ŋgòr seèn ká teèn tueê; seé né gɔ; bɔ̀ bùnò bɔ̀ né doó merré den ndɔ. 10Mɔ Timotê waà baá ké lètenè bi`i, bí kè nyégé ká bú bagasé, te yo seèn se lètenè bi`i. À faá mè nɔ bɔɔ́ né seé Fehtoò beèh. 11Nuaré dé`i a, té bú sèb. Bí gàm sér bú lòù, te gò seèn kela lè dɔlê, à wa cuù ká yoòr mò. Mè né bɔ́ bɔ̀ mbeí kela den. 12Dé mbeí beèh Apɔlɔ̂s, mè né yeé bú cu dɔɔ́ŋ toó nyegé, te bɔ́ bɔ̀ mbeí ndeè waà ké yoòr bi`i ndɔ. Mé njéh mene, à gwàn ŋgwéh ké sâ kènê ndeê. Mɔ lɔ́ŋ ndeè ŋené baá, à nde ye. 13Bí dèn làŋ, bí kwá njí lòm temé yoòr Fehtoò beèh nɔɔ́ŋ, bí dèn bɔ̀ fágá-feh bɔ̀, bí dèn mé terreb ndɔ. 14Njií mé bí né bɔɔ́ dɔɔ́ŋ, bí gwàn bɔ̀ mbeí bi`i teèn gwaàn. 15Bí né gi Setéfánàs mé mbàgà seèn mene kɔɔ́, bí né cu kɔɔ́ ye, te tàbè Akayî bɔ̀ɔ́ mé lé kweéh seér lɔgɔ́ naâ temé né bɔ́ ndɔ. Jomo sâ bɔ́ yila seé, te bɔ́ gam bɔ̀ Yeésò bɔ̀. Sâ bɔ̀ mbeí mò, mè né bí bɔŋ, 16bɔ̀ nùàr faá bɔ̀ sâ bɔ̀, bɔ́ bɔ̀ mbaábɔn, bí kwá lɔ́ bɔ́ feh dilí nyegé bí ceér kɔɔ́. 17Setéfánàs mé Fortunátùs bɔ̂ Àkayíkùs mé waà né hên, mè né mé vɔ́gɔ́-temé felè bɔɔ̀n; bɔ́ né ka beè mò faá sòn bi`i dɔɔ́ŋ nɔ. 18Temé mò né lè mé bɔ́ die, faá temé bi`i lé naâ lè mé bɔ́ die nɔ. Bí kɔ́ nyégé gèh dé mé bí vra nde né bɔ̀ sâ bɔ̀ teèn bagasé. 19Bɔ̀ŋ bɔ̀ Yeésò bɔ̀ ká te tàbè Asíà ye, bíé kéh bí baga. Akilâ bɔ̂ Prisîl bɔ́ bɔ̀ Yeésò bɔ̀ mé bilí yeé ké gwò bɔɔ̀n ye, bíé kéh bí mé yilí Yeésò ndɔ. 20Bɔ̀ mbeí beèh mé né gi ká kwarè mò dɔɔ́ŋ ye, bíé kéh bí baga. Bí bíé kú lètenè bi`i mé temé cén mene dɔɔ́ŋ. 21Dé hên mè nyagá lom né mé be mò jéjég, ye: Pɔ̂l né bí bieé o. 22Nuaá mé Fehtoò beèh gwàn ŋgwéh dɔɔ́ŋ, bú a, sísib`i! Maranátà! Fehtoò beèh, ndê! 23Húɔ́m-temé Fehtoò beèh Yeésò a, ká s`iè gí bí beè. 24Temé mò dɔɔ́ŋ né gi ké yoòr bi`i mé yilí Yeésò Kristò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\