1 Kɔrênt 2

1Bɔ̀ nùàr mò, mè lé naâ ké lètenè bi`i waá, mè tueé bí kùr gècên mé Càŋ lɔ naâ ter leér kwaá, mè lé bí te hueh mé nde né bí yɔgɔ́, túé ná ŋgwêh ndɔ; lé mé lo mò ná ŋgwêh. 2Sâ dɔɔ́ŋ mè lé ye te mè njeré dé`i ké lètenè bi`i kɔ́ cú, mè kɔ lom ka Yeésò Kristò, mè tétég kɔ lom bú Yeésò Kristò mé bɔ́ lé naâ ké te toû fagá njií doô. 3Yeé baá ménâ, mè ké yoòr bi`i yua ndelé yuo kelà baá-re lòù. 4Mè né mene njèh feh, mè né mene ŋgòr Càŋ tueé, mè lé mé kɔ́gɔ̀n dé nùàr túé ná ŋgwêh ye te mè bou bí lòù. Cúcuí Càŋ mé terreb seèn lé bí feh keéh naâ kɔɔ́, ye né ŋgòr gècên. 5Te kènê temé bi`i te kɔ́gɔ̀n dé nùàr njébá dèn cú, te bí ŋene kɔ seér terreb Càŋ, bí kwaá njií temé teèn. 6Á sâ, mè tueé den né ŋgòr kɔ́gɔ̀n ndɔ, mè ŋgòr kɔ́gɔ̀n sâ tueé njií né mé bɔ̀ jojolô bɔ̀ te ceér Càŋe. Gèh kɔ́gɔ̀n bú sâ dé wɔ̂ŋ sam, dé bɔ̀ tetarê bɔ̀ mé nde né dé bɔɔ̀n mbaá vu le sam ndɔ. 7Hɔ̂s, dé hên né kɔ́gɔ̀n mé Càŋ lé leér kwaá naâ lòù, ye nyí kwaá né dé beèh, te béh den kwarè nyî liesé. À lɔ bɔɔ́ naâ ménâ sâ wɔ́ŋ née dùɔ̀m ŋgwéeh ye. 8Gèh kɔ́gɔ̀n bú sâ, bɔ̀ tetarê bɔ̀ ká lè wɔ́ŋe bú kɔ́ ŋgwéh ndɔ́g. Mɔ bɔ́ sé naâ bú ŋgweé kɔɔ́, bɔ́ sé lé Nùà Njèh te toû fágá njí ná ŋgwêh; bɔ́ sé la kɔ ye, terreb njèh dɔɔ́ŋ né gi beè seèn. 9Mé njéh mene, yuo né faá né te mvù Càŋe nyagá den nɔ, ye: «Ŋgúlú mé nùàr mé njolo ŋéné bèh, à mé tie ŋgwé bèh, dé mé sé bɔɔ́ mene naàn temé mùnò kɔ́ bèh, Càŋ ŋgúlú sâ nyegé kwaá seér né dé bɔ̀ɔ́ mé né bú gwaán.» 10Mè tueé bí, Càŋ bɔ̀ njií hên feh keéh lom né mé béh; à béh feh keéh né mé Cúcuí Ŋagâ. Cúcuí Ŋagâ né gi dé seèn njèh dɔɔ́ŋ ŋené kɔɔ́; Càŋ nyegé kwaá né mene njeré dé`i ké lè seèn lòù, Cúcuí Ŋagâ né gi dé seèn ŋené kɔɔ́. 11Né faá mé nùàr nɔ, càŋ mé né lè seèn kɔ lom né njèh mé né lè seèn kɔɔ́. Né ménâ mé Càŋ Dueè ndɔ, Cúcuí Càŋ kɔ lom né njií mé né lè Càŋ kɔɔ́. 12Dé beèh, béh lé cúcuí dé wɔ̂ŋ kwà ná ŋgwêh, béh kwa seér né Cúcuí mé yuo né beè Càŋ, te béh ŋene kɔ gèh ŋgúlù mé Càŋ né béh mé húɔ́m-temé seèn haá. 13Mɔ béh baá dé beèh bɔ̀ njèh sâ tueé, béh ŋgòr mé bɔ̀ nùàr munó yeé mé feh bɔɔ̀n kèmà bèh, béh tueé yeé dé mé Cúcuí Càŋ feh né béh kɔɔ́. Yeé baá ménâ, bɔ̀ɔ́ mé Cúcuí Ŋagâ né bɔ́ lè ŋgulí, béh seé Cúcuí Ŋagâ sâ se ŋagá nyegé baá-re mé bɔ́. 14Nuaá mé Cúcuí Càŋ bú lè sam, à bɔ̀ njèh gècên mé né beè Cúcuí sâ felè wèh kwá ndé ŋgwéh: beè seèn bɔ̀ njií sâ dɔɔ́ŋ né seér bɔ̀ njèh kùlù, à bɔ́ ŋgwé kòmò ndé ŋgwéh ndɔ. Lòù sam, Cúcuí Ŋagâ seèn nùàr njèh se yeé kɔɔ́. 15Nuaá mé Cúcuí Càŋ né bú lè ŋgulí, nde né ju felè njèh dɔɔ̂ŋ tená kɔɔ́. Dé seèn nùàr bèh ju tenâ felè seèn kwà ndé ŋgwéh. 16Te ŋgòr Càŋe né mân nyagá den ndɔ, ye: «Ne`i kɔ né mùnò Nùà Dueè kɔɔ́ wa? Ne`i bú njèh feh komo nde né kɔɔ́ ndɔ wa?» Béh bɔ̀ɔ́ mé Cúcuí Càŋ né béh lè ŋgulí dɔɔ́ŋ, béh né gi gèh mùnò dé Kristò kɔɔ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\