1 Kɔrênt 3

1Bɔ̀ nùàr mò, mɔ ye tútueè, mè lé mé bí faá bɔ̀ɔ́ mé Cúcuí Càŋ né bɔ́ yoòr nɔ, túé ná ŋgwêh: mè lé tueé loóm naá kaà mé bí faá bɔ̀ nùàr ká lè wɔ́ŋe nɔ, faá bɔ̀ huaán memanè mé baá ye ceér Yeésò Kristò bele ndɔ. 2Mè lé haá naâ bí mbán, dèn ŋgwéh sér. Mɔ sé naâ sér, bí sé yíé kòmò ná ŋgwêh. Né mene hên, bí yíé kòmò ndé ŋgwéh ndɔ. 3Lòù sam, bí née ka faá bɔ̀ nùàr ká lè wɔ́ŋ ye nɔ. Mɔ huer bɔ̂ jɔ́gɔ́ né ké lètenè bi`i ter saá ŋaá mân, sâ fèh kéh ŋgwéh ye bí né faá bɔ̀ nùàr ká le wɔ́ŋe wa? Sâ bí túé ŋgwéh ye dene bi`i né faá dene bɔ̀ wɔ́ŋ bɔ̀ nɔ wa? 4Mé nùà kàn ye: nyí né dé nyî nùàr Pɔ̂l, nùà kân ye: nyí né dé nyî nùàr Apɔlɔ̂s doô, sâ bí faá bɔ̀ lòù bɔ̀ nɔ bɔ́ ŋgwéh wa? 5Apɔlɔ̂s né ne`i? Mè Pɔ̂l, mè né ne`i? Bí kɔ́ɔ ye, béh né lom ka bɔ̀ seé bɔ̀ Càŋ mé lé naâ bí ceér feh, te bí nde ye temé yoòr seèn kwaá njií. Béh fà dɔɔ́ŋ, nùà kàn ndeè lom né bèh seé seèn mé Càŋ lé haá kwaá naâ beè seèn. 6Mè né nùà doboò, Apɔlɔ̂s nùà nòmò berrê; Càŋ nùà njèh bɔɔ́ né kɔɔ́, te ba yuo ye. 7Sâ tueé né ye, nùà doboò bɔ̂ nùà berrê fà dɔɔ́ŋ né gi mbaá; Càŋ né lom nùà njèh teèn mé huún, à bɔɔ́ né kɔɔ́, te ba yuo ye. 8Nùà doboò bɔ̂ nùà nòmò berrê né gi fà dɔɔ́ŋ kè`i cén; Càŋ haá keéh nde né bɔ́ sàgà seê bɔɔ̀n faá nùà kàn bɔɔ́ keéh nê nɔ. 9Béh né dé beèh bɔ̀ mbeí seê, béh seé bɔɔ́ né dé Càŋ. Bí né dé bi`i ŋueèh Càŋ. Bí né cu gwà mé Càŋ me kwaá nê ndɔ. 10Mè dé mò teèn si nyegé né maàŋ, ka nág faá njí mé-gwà nɔ. Sâ né seé mé Càŋ haá né beè mò mé húɔ́m-temé seèn. Nuaré dé`i dé seèn me né tùàgà felèbɔ̀. Sâ mɔ nùà kàn nde né be teèn yií, bú a, kè nyégé gî seé seèn hèllè bagasé, te à cor njií ye be teèn. 11Wanɔɔ́ŋ maàŋ den nyegé gi aá kèn; maàŋ sâ né Yeésò Kristò nùà njèh. Nuaré dé`i maàŋ dé`i sòn maàŋ sâ s`i kòmò ndé cú. 12Bí kɔ́ɔ ye, bɔ̀ dé`i nde né felèbɔ̀ mé goó meé kwaá, bɔ̀ dé`i me nde né mé lɔ̀ŋ, bɔ̀ dé`i nde né mé bɔ̀ taá bebagaà; bɔ̀ nuaré dé`i sie nde né dé bɔɔ̀n toú, bɔ̀ dé`i ŋgaà ŋgwàgàm, bɔ̀ dé`i waga kwaá nde né nyure. 13Mè tueé bí, kɔ baá loù ju tenâ, te gèh seé nùà kàn ŋené yuo kela ye cie. Loù sâ lèh bɔɔ̀n nde né we; we nde né gèh seê nùà kàn loù sâ cie sie sɔm keêh. 14Nuaá mé seé seèn tuar ŋg`iè lè ndé ŋgwéh, nde né sàgà kwa. 15Nuaá mé seé seèn ŋgie le aá tuar, dé seèn sàgà kwà ndé ŋgwéh. Dé yili`i, à nde né yili yuo; njèh cén, den nde né faá à dula taré yuoó naâ tuar nɔ. 16Bí né gi bagasé kɔɔ́ nyegé ye, bí né gwà Càŋ kɔɔ́, wa Cúcuí Càŋ cer yeé lè bi`i ma. 17Nuaá mé beéh sɔm gwà Càŋ sâ, Càŋ nde né bú beéh sɔm ndɔ. Lòù sam, gwà Càŋ koô né bèh joloò. Mè tueé bí: bí né gwà Càŋ sâ. 18Nùàr a, té feh seèn mbaá bèlè kú. Mɔ nuaré dé`i né lètenè bi`i munó, ye nyí né ká te wɔ́ŋe kɔgɔ́n, bú a, ŋá sér nùà kùlù, te à den ye nùà kɔ́gɔ̀n dé gècên; 19wanɔɔ́ŋ kɔ́gɔ̀n dé ká te wɔ́ŋe né seér kɔ́gɔ̀n dé kùlù njolò Càŋ. Mvù Càŋ tueé né cí ndɔ, ye: «Kɔ́gɔ̀n bi`i sie cu nde né bí be toò Càŋ kɔɔ́.» 20Né cu beré dé`i nyagá den ndɔ, ye: «Càŋ Dueè né mùnò bɔ̀ kɔ́gɔ̀n bɔ̀ kɔɔ́, ye né njèh mbaâ ma.» 21Mɔ né mân, sâ nùàr a, té mé yilí mbeî mbaá púnó kú, njèh dɔɔ́ŋ né gi dé bi`i: 22né mene Pɔ̂l, né mene Apɔlɔ̂s, né mene Piêr, né mene wɔ́ŋ, né mene yɔ̀ŋ, né mene cio, né mene kènê, né mene cieé dé`i, dɔɔ́ŋ né gi dé bi`i. 23Bí né dé bi`i dé Yeésò Kristò. Bú, à né dé Càŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\